» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

สร้างองค์กรให้มีความสุขท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจ
วันที่ : 7/28/2009   Article:Intrend


การดำเนินงานให้สำเร็จลุล่วงเป็นไปตามเป้าหมาย ต้องเกิดจากความร่วมมือกันของคนในองค์กร ในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ องค์กรที่ดี สิ่งสำคัญคือต้องมีความสุข แต่ความสุขขององค์กรกับความสุขของ “คน” ในองค์กรคืออย่างเดียวกันหรือไม่ ไปด้วยกันได้หรือไม่ เพราะจากสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทุกองค์กรล้วนแสวงหาความสุข แต่ความเป็นจริงกำลังเผชิญความทุกข์ โดยเฉพาะภาวะเศรษฐกิจเข้ามากดดันอย่างมากต่อทุกองค์กร ผู้นำขององค์กรจึงจำเป็นต้องหาวิธีการจัดการทำให้คนในองค์กรมีความสุข เพื่อที่จะส่งผลต่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ

นำสิ่งที่ดีสู่คนในองค์กร
กนิษฐ เมืองกระจ่าง รองประธาน บริษัท ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จำกัด กล่าวจากคำขวัญของบริษัทที่ว่า “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” หมายถึงไม่ใช่เฉพาะผลิตภัณฑ์ แต่นำสิ่งที่ดีมาสู่พนักงานด้วย เพื่อที่พนักงานจะสามารถทำสิ่งดีๆ ต่อไป สู่สังคม โดยเฉพาะในเรื่องของทุกข์ ได้ถูกสอนให้มองว่าความทุกข์คือความท้าทาย และเป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้ จึงได้ทำการคุยกับพนักงานว่าให้ร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจกันแล้วจะรอดพ้นจากวิกฤต และไม่หยุดเรื่องทำดีทั้งต่อตนเอง ต่อสังคมและครอบครัว ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้พนักงานมีความรู้สึกในใจเสมอว่าตนเป็นคนดี และได้ทำเพื่อสังคม

กิจกรรมที่ทางบริษัทฯ จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความสุขให้พนักงาน คือ การช่วยให้พนักงานไม่มีหนี้สิน การบริจาคเลือด โดยหลายๆกิจกรรมบริษัทไม่ได้คิดเอง แต่สนับสนุนให้พนักงานคิด เช่น การรวมกลุ่มกันทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เป็นต้น

“ความทุกข์สามารถมองให้เป็นความสุขได้ อยู่ที่ตัวเราจะคิด สิ่งที่ทำได้ก็คือ พยายามปรับไม่ให้พนักงานคิดว่าตัวเองทุกข์ แต่บอกว่า สามารถทำตรงนี้ให้มีความสุขได้อย่างไร โดยไม่ต้องเสียเงิน เช่น ยิ้มให้ทุกคน เพราะถ้าเค้าไม่ให้กำลังใจตนเอง ก็จะทุกข์ขึ้นเรื่อยๆ” กนิษฐ กล่าว

ฝ่าวิกฤต ไม่ลดคนงาน
สมนึก วิรุฬห์พงศ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท เวสเทิร์นดิจิตอล (ประเทศไทย)จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ ผลิตสินค้าประเภทฮาร์ดดิสก์ ซึ่งเป็นสินค้าด้านไอทีที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูง ราคาตกทุกเดือน จากความรวดเร็วของเทคโนโลยี เพราะนั้นสิ่งที่จะทำให้บริษัทอยู่รอดได้ คือ ต้องพยายามควบคุมต้นทุน เพื่อให้บริษัทอยู่ได้ และการพัฒนาคนก็เป็นแนวทางหนึ่ง ในการหาทางเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้มากขึ้น ทำให้ของเสียลดลง สามารถผลิตของให้มีจำนวนที่ดีขึ้น

“ผลกระทบปลายปี พ.ศ.25451 ที่ผ่านมา เป็นผลกระทบที่ไม่คาดฝัน ยอดขายกำลังดีอยู่พอมีวิกฤตเกิดขึ้นยอดขายก็ตก เห็นได้ชัดตอนเดือนธันวาคม พ.ศ.2551 ก็ประคับประคองว่าทำอย่างไรให้องค์กรยังเป็น Happy Family อยู่ โดยบริษัทไม่มีการปลดพนักงานออก และได้รับความร่วมมืออย่างดีจากพนักงาน ซึ่งเป็นสิ่งที่ทางทางบริษัทต้องเผชิญอยู่ จึงเป็นปัญหาหนึ่งขององค์กรว่าจะฝ่าฟันและทำอย่างไรให้องค์กรตอบสนองสิ่งเหล่านี้ได้ในระดับหนึ่ง และทำอย่างไรให้พนักงานที่อยู่ในองค์กรมีความสุขและมีสุขภาพที่ดี”

สร้างความสุขเหมือนคนในครอบครัว
สิ่งที่มุ่งเน้นคือการทำอย่างไรให้พนักงานจำนวน 30,000 คน อยู่กันอย่างที่เรียกว่า Happy Family เพราะการทำงานของพนักงานทำงานจะอยู่ที่ 12 ชั่วโมงต่อวัน ทำเวลาปกติ 8 ชั่วโมง รวมกับการทำงานล่วงเวลาอีก 4 ชั่วโมง แล้วจึงเปลี่ยนกะการทำงานอีก 12 ชั่วโมง รวมแล้วการผลิตสินค้าจะทำตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ทันต่อการสั่งซื้อสินค้า พนักงานจึงไม่มีเวลา จึงหาทางว่าทำอย่างไรให้พนักงานมีสุขภาพดี มีความสุข

“บางคนไม่มีเวลาไปธนาคาร ช่วงทำงานธนาคารเปิด เลิกงานธนาคารก็ปิด ผู้บริหารก็หาทางกันว่า ทำอย่างไรเพื่อที่จะให้พนักงานสามารถดำเนินชีวิตได้ปกติ เช่น การมีเครื่องเอทีเอ็มบริการให้มาก เพื่อให้พนักงานอยู่ได้โดยไม่ต้องกังวล มีสินค้าราคาถูกประจำเดือน มีการบริการเรื่องไปรษณีย์ หรือในแต่ละปีก็จัดให้พนักงานมีงานรื่นเริง ก็พยายามสร้างให้เป็นองค์กรที่มีความสุข” สมนึก กล่าว

สรรค์สร้างกิจกรรม สร้างความสุข
สุภาพ สุวรรณพิมลกุล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสเคโพลิเมอร์ จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยางที่ใช้ประกอบกับเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยต้นปี พ.ศ.2552 ที่ผ่านมาก็ประสบปัญหาเรื่องการเงิน โดยกู้จากธนาคารยากขึ้น การสร้างขวัญและกำลังใจให้พนักงานเป็นเรื่องสำคัญ โดยกิจกรรมที่ทำให้พนักงานมีความสุข บริษัทฯ ได้จัดทำหลายกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งเสริมเรื่องสุขภาพ มีการจัดกีฬาสี การจัดกิจกรรมสร้างน้ำใจ โดยการช่วยเหลือพนักงานที่ประสบปัญหาต่างๆ การจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านจิตใจ การวิปัสสนาสร้างความสงบ กล่อมเกลาจิตใจ การจัดกิจกรรมตามประเพณี การจัดกิจกรรมนอกสถานที่ จัดงานวันเกิดให้พนักงานทุกเดือน การเชิญวิทยากรมาอบรมให้ความรู้ การปลูกฝังให้พนักงานรักองค์กร การส่งเสริมให้พนักงานปลอดหนี้ โดยจัดตั้งกองทุนสวัสดิการปล่อยกู้ให้พนักงาน ตัดปัญหาการกู้นอกระบบ การสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชนรอบข้าง เป็นต้น

ถึงประเทศจะประสบวิกฤตเศรษฐกิจแค่ไหน แต่หลายองค์กรสามารถสร้างให้คนในองค์กรมีความสุขได้ ถ้าผู้บริหารมุ่งมั่นและตั้งใจจริง ต่อเมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัวขึ้น องค์กรที่มีความสุขอยู่แล้ว ก็จะมีปัจจัยที่เอื้อให้องค์กรมีความสุขยิ่งๆขึ้นไป


  Back |   Top


Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved