» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

โปรตีน...
วันที่ : 5/1/2003   Article:WorldWatch

ศ.ดร.พีรศักดิ์ วรสุนทโรสถ

          อาหารหลักหนึ่งในสามตัวที่ วิลเลียม เพร้าท์ (William Prout) ได้จำแนกไว้ในปี พ.ศ. 2370 ได้แก่ สารอัลบูมิน (Albuminous Substance) ซึ่งเซลล์ในกลุ่มนี้จะประกอบด้วย ไนโตรเจนอะตอม นอกเหนือจากคาร์บอน ไฮโดรเจน และออกซิเจน อันเป็นองค์ประกอบหลักของกลุ่มอาหารคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีนเอง

          ตัวอย่างของโปรตีนในไข่ขาวจะประกอบด้วย น้ำ (ไฮโดรเจนและออกซิเจน) ไนโตรเจน และอย่างอื่นอีกเล็กน้อยเท่านั้น ในภาษาอังกฤษไข่ขาวในปัจจุบันก็ยังคงเรียกชื่อว่า อัลบูมิน ซึ่งมีรากศัพท์มาจากภาษาลาตินว่า "Albus" ซึ่งแปลว่า "ขาว"

          ตัวของโปรตีนเองเป็นโมเลกุลขนาดใหญ่ของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ ตัวโปรตีนถ้าแยกออกเป็นโมเลกุลเล็กลงเรื่อย ๆ ในที่สุดจะได้โมเลกุลหลักย่อยสุดของโปรตีนเรียกว่า กรดอะมิโน และในการย่อยอาหารโปรตีน โมเลกุลยาวของโปรตีนจะถูกย่อยให้เป็นหน่วยเล็กลงไป และคำในภาษากรีกสำหรับการทำอาหาร การย่อยอาหาร เรียกว่า Pepsis (ไม่ใช่เป็บซี่) ดังนั้นโปรตีนเมื่อถูกย่อยออกเป็นหน่วยโมเลกุลเล็กลงจึงเรียกว่า เปปไตด์ (Peptides)

          เปปไตด์จะมีลักษณะองค์ประกอบแตกต่างกันขึ้นอยู่กับการรวมตัวกันของกรดอะมิโนแต่ละชนิดที่ประกอบขึ้นเป็นเปปไตด์นั้น ๆ ถ้าเปปไตด์มีขนาดใหญ่ขึ้นจากการรวมตัวของกรดอะมิโนสองโมเลกุลก็จะเรียกว่า ไดเปปไตด์ (Dipeptides) หรือ ถ้าเกิดจากการรวมตัวของ กรดอะมิโนสามโมเลกุลก็จะเรียกว่า ไตรเปปไตด์ (Tripeptides) หรือเรียกว่า เตรตาเปปไตด์ (Tretapeptides) สำหรับกรดอะมิโนสี่โมเลกุลรวมตัวกัน

          ตัวโมเลกุลเองเป็นโมเลกุลที่อาจมีขนาดใหญ่มาก ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของกรดอะมิโนเป็นพันตัว เราก็เรียกชื่อรวม ๆ ว่า โพลีเปปไตด์ (Polypeptides) สำหรับการรวมตัวของกรดอะมิโนที่มีจำนวนมากขึ้นเป็นโปรตีน

          โปรตีนเป็นโมเลกุลของอาหารที่มีความสำคัญที่สุดของการดำรงชีวิตของสัตว์ คาร์โบไฮเดรตและไขมันช่วยทำให้ร่างกายมีพลังงานในการทำกิจกรรมต่าง ๆ แต่โปรตีนนอกจากทำหน้าที่ดังกล่าวได้แล้ว ยังมีความจำเป็นในการเจริญเติบโตของร่างกาย และซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายอีกด้วย ในการทดลองในอดีตพบว่าสารอัลบูมินหรือโปรตีนมีความสำคัญมากที่สุดแก่รางกายของคนและสัตว์ มีการทดลองในสัตว์ทดลองคือ สุนัข ให้ทานแต่คาร์โบไฮเดรต (คือแป้งและน้ำตาล) และไขมันเพียงสองอย่างไม่ให้โปรตีนเลย สัตว์ทดลองจะมีชีวิตอยู่ได้เพียงเดือนเดียวเท่านั้น

          ต่อมาในปี พ.ศ.2382 นักวิทยาศาสตร์จึงเปลี่ยนชื่อ สารอัลบูมิน ว่า โปรตีน ซึ่งมีรากศัพท์มาจากภาษากรีกว่า "ในเบื้องต้น" เป็นอาหารจำเป็นในเบื้องต้นของการดำรงชีวิต คำรวมว่าโปรตีนคลุมอาหารชนิดนี้ทั้งหมด ที่มีส่วนประกอบของไนโตรเจนรวมทั้งในไข่ขาวด้วย และคำว่า อัลบูมิน ก็คงใช้เรียกไข่ขาวต่อมาในภาษาอังกฤษว่า Egg Albumin

          ในปัจจุบันมีคนจำนวนมากขึ้นที่เป็นมังสวิรัติไม่รับประทานเนื้อสัตว์เลย ความจริงแล้วโปรตีนในพืชอย่างเดียวจะมีโปรตีนที่จำเป็นในชีวิตเกือบหมดทุกตัว ขาดอยู่เพียง 2-3 ตัวเท่านั้น ดังนั้นเพื่อความสมบูรณ์ในทางโภชนาการแล้วยังมีความจำเป็นต้องรับประทานเนื้อสัตว์เป็นครั้งคราวเพื่อให้ได้สารอาหารครบ หรือถ้ารังเกียจเนื้อสัตว์ก็จะสามารถรับประทานนมและไข่แทน ซึ่งจะทำให้มีโปรตีนครบทุกตัวในการดำรงชีวิตครับ

          ความจริงเรื่องนี้พระพุทธเจ้ารู้มาตั้งแต่ก่อนนักวิทยาศาสตร์แล้ว คนไปถามว่าทำไมไม่ฉันมังสวิรัติ ท่านจึงตอบว่าไม่จำเป็น เพราะความจำเป็นในการดำรงชีพจากโปรตีนให้ครบนี่เอง

ที่มา : จดหมายข่าว วท. / พฤษภาคม / 2546

  Back |   Top


Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved