» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

   Knowledge \ โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม

หน้าถัดไป >>

» โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการนำน้ำทิ้งอุตสาหกรรม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ภายใต้ความร่วมมือจากรัฐบาลญี่ปุ่น ผ่านองค์การพัฒนาพลังงานใหม่และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และสถาบัน WRPC จัดทำโครงการพัฒนาเทคโนโลยีการนำน้ำทิ้งอุตสาหกรรม

อ่านต่ิอ


» What's the CDM Project

  • โครงการ CDM จะต้องเข้าข่ายตามหลักเกณฑ์การพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศเจ้าบ้าน (Host Country)
  • สำหรับประเทศไทย ยังไม่มีการกำหนดหลักเกณฑ์เฉพาะสำหรับโครงการ CDM ออกมา อย่างไรก็ดีนิยามโดยทั่วไปของการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  • ประเทศไทยสามารถกำหนดนิยามเฉพาะให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศเพิ่มเติมได้

อ่านต่ิอ


»โครงการบริการเงินสมทบจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงการผลิต การจัดการ และการตลาด
(Consultancy Fund : CF)

โครงการบริการเงินสมทบจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงการผลิต การจัดการ และการตลาด (Consultancy Fund : CF) หรือมักเรียกสั้นๆว่าโครงการ CF เป็นโครงการที่รัฐบาลโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมได้มีโอกาสในการยกระดับ ปรับปรุงประสิทธิภาพ โดยใช้บริการจากที่ปรึกษาที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านภายนอกองค์กร โดยที่รัฐบาลจะให้ความช่วยเหลือในแง่ของค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา

อ่านต่ิอ


» โครงการบริการสนับสนุนการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
(Training Fund : TF)

โครงการบริการสนับสนุนการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรม (Training Fund : TF) หรือโครงการ TF เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้ธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร โดยใช้กระบวนการฝึกอบรมเป็นหลัก

อ่านต่ิอ


» โครงการ Trinity Power (เครื่องกำเนิดพลังงานตรีเอกานุภาพ) Invention 2002 -2004

ถือกำเนิดขึ้นมาโดยบุคคล 2 คนนี้ คือ คุณ สุเทพ วิจักษณ์โยธิน และ คุณ เอกพันธุ์ ธีรกุล โดยทั้ง 2 บุคคลนี้ ได้รับการทรงนำจาก องค์พระผู้เป็นเจ้า ให้ร่วมมือกันในการสร้างสิ่งประดิษฐ์ใหม่ซึ่งได้รับนิมิต จากพระเจ้า ตลอดทุกขั้นตอนอย่างละเอียด เพื่อสร้างเทคโนโลยี แนวใหม่ของโลก เพื่อให้เป็นพลังงานทดแทน ให้กับมวลมนุษย์ชาติ เพื่อให้มนุษย์กลับคืนดีกับ ธรรมชาติและให้มนุษย์หยุดทำร้ายโลก ...

อ่านต่ิอ


» โครงการ ประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมด้วยเทคนิคการจัดการ (Value Engineering) ปีที่ 2

สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ในการจัดทำโครงการ “การประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมด้วยเทคนิคการจัดการ (Value Engineering)” เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี และลดต้นทุนด้านพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม ...

อ่านต่ิอ


» โครงการการให้คำปรึกษาแนะนำกิจกรรมส่งเสริมการจัดการโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (Supply Chain Management for SMEs)(ระยะที่ 3 ปีงบประมาณ 2548)

สืบเนื่องจากผลการประชุมที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเป็นเจ้าภาพจัดประชุม APEC SME 2001 Conference on Strategic Alliances for Efficient Supply Chain Management ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2544 ที่เน้นให้มีการสนับสนุนการใช้การจัดการโซ่อุปทานโดยการดำเนินการส่งเสริมในรูปแบบศูนย์ส่งเสริมการจัดการโซ่อุปทาน (SCM Support Center) ในแต่ละส่วนเศรษฐกิจ ( Economy) และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้เริ่มดำเนินการส่งเสริมการจัดการโซ่อุปทานตั้งแต่ปีงบประมาณ 2546...

อ่านต่ิอ


» โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (โครงการ 13 ระยะที่ 2)

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (โครงการ 13 ระยะที่ 2) โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นโครงการช่วยเหลืออุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมให้สามารถแก้ไขปัญหา ยกระดับและปรับปรุงประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจ โดยให้บริการสรรหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาด้านการผลิต การตลาด การเงิน/บัญชี การจัดการ การบริหารบุคคล

อ่านต่ิอ


» โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการฉีดพลาสติกวิศวกรรม และการทดสอบตรวจสอบพลาสติกวิศวกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน ได้ร่วมมือจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (MITI) ผ่านทางองค์การพัฒนาพลังงานใหม่และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม New energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO) โดย Japan Chemical Innovation Institute (JCII) แห่งประเทศญี่ปุ่น และได้มีการลงนามทั้งฝ่ายเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2540 ในการดำเนินการวิจัยร่วมในโครงการพัฒนาเทคโนโลยีการฉีดพลาสติกวิศวกรรมและการทดสอบตรวจสอบพลาสติกวิศวกรรม ตั้งแต่ปี 2539-2543...

อ่านต่ิอ


» โครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องทำความเย็น

จากปัญหาการขาดแคลนบุคลากรและช่างฝีมือในการออกแบบการผลิต การติดตั้ง การซ่อมบำรุงในสาขาเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นในประเทศไทย ทำให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ของประเทศไทยไม่เป็นที่ยอมรับ เป็นผลให้การขยายตลาดสินค้าประเภทนี้ เป็นไปได้ไม่ดีเท่าที่ควร   กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ติดต่อกับสมาคมเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศแห่งประเทศญี่ปุ่น (สมาคม JARAC)...

อ่านต่ิอ


» โครงการร่วมมือ ไทย-ญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน

รัฐบาลญี่ปุ่น โดย Japan International Cooperation Agency (JICA) ได้ส่งคณะผู้เชี่ยวชาญเข้ามาสำรวจสภาวะและแนวโน้มของอุตสาหกรรมแม่พิมพ์และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในระหว่างเดือนมีนาคม 2541 และเดือนสิงหาคม-เดือนกันยายน 2541  และได้มีการเห็นชอบร่วมกันระหว่างกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และ JICA ที่จะมีโครงการความร่วมมือทางเทคนิคในโครงการการพัฒนาเทคโนโลยีแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก เป็นโครงการ 5 ปี ...

อ่านต่ิอ


หน้าถัดไป >>


Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved