» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

   Knowledge \ ศัพท์ช่าง          บัญชรนี้มีจุดประสงค์เพื่อเป็นเวทีหรือสื่อกลางสำหรับแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบัญญัติและใช้ศัพท์เทคนิคแปลในงานทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งในที่นี้ขอเรียกสั้น ๆ ว่า "ศัพท์ช่าง" โดยขอเสนอศัพท์ช่างในภาษาอังกฤษ ซึ่งเมื่อวงการช่างไทยรับมาใช้แล้ว ได้ให้คำแปลที่อาจเหมือนหรือแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสาขาวิชาการที่เกี่ยวข้อง [ข้อความในวงเล็บเหลี่ยมแสดงถึงสาขาวิชาการ]

ศ.ดร.มงคล เดชนครินทร์

ศัพท์ช่างต่างสาขาตอนที่ 3

ศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำแปลไทยในวงการช่างสาขาต่างๆ
converter หม้อระเหย [ยานยนต์]: เตาแปรสภาพ [อุตสาหกรรมเหล็ก]: เครื่องแปลงผัน [ไฟฟ้ากำลัง]: ตัวแปรผัน, วงจรแปลงผัน, เครื่องแปลงผัน [อิเล็กทรอนิกส์]
cord เส้นตีเกลียวเสริมยาง [ยานยนต์]: คอร์ด [ป่าไม้]: สายอ่อน [ไฟฟ้ากำลัง, อิเล็กทรอนิกส์]
core แกน, ไส้แบบ [อุตสาหกรรมเหล็ก]: แกนม้วนกระดาษ [การพิมพ์]: ไส้, ไม้ส่วนใน [ป่าไม้]: แกน [ไฟฟ้ากำลัง]: แกน, วงแหวนแม่เหล็ก [คอมพิวเตอร์]: แก่น, แกน [โยธา]: ใจกลาง, แกน [ช่างก่อสร้าง]: ชุดท่อตัวทำให้เย็น, ไส้หม้อน้ำ [ยานยนต์]
corridor ช่องทางเดิน [โยธา] ช่องผ่าน, เฉลียง [ช่างก่อสร้าง]
counter แอ่ง [การพิมพ์]: ตัวนับ, วงจรนับ [อิเล็กทรอนิกส์]
coupler ข้อต่อตรง [อุตสาหกรรมเหล็ก]: ข้อต่อ [สิ่งแวดล้อมน้ำ]: การเชื่อมต่อ [อิเล็กทรอนิกส์]: การคู่ควบ, คู่ต่อ [ศัพท์พลังงาน]: คู่ต่อประกบ, ชุดต่อประกบ [ยานยนต์]
course แนวบิน, เส้นแนว, ทางน้ำ, แนวเดินเรือ, แนววงรอบ [สำรวจ]: ชั้นในไม้กอง [ป่าไม้]: เส้นทาง [ไฟฟ้าสื่อสาร]
court ลานกลาง [โยธา]: ลานกลาง, สนามบ้าน [ช่างก่อสร้าง]: ที่โล่ง, สนาม [สำรวจ]
crab มุมเฉ [สำรวจ]: แท่นเข็มแพ, แท่นกว้านนำแพ [ป่าไม้]
crater หลุม, บ่อ [การพิมพ์]: รอยบุ๋ม [อุตสาหกรรมพลาสติก]
crawling การไหลหนี [สี-วาร์นิช]: การเคลื่อนอืด, การ่คลาน [ไฟฟ้ากำลัง]
creep การคืบ [โยธา, อุตสาหกรรมเหล็ก]: การหย่อน [ป่าไม้]: การเคลื่อนเอื่อย [ไฟฟ้ากำลัง]
crown โค้งหลังทาง [โยธา]: สันถนน [สำรวจ]: ส่วนบนสุด, หลังท่อ [สิ่งแวดล้อมน้ำ]: ส่วนป่อง [อุตสาหกรรมพลาสติก]: เรือนยอด [ป่าไม้]
curing การบ่ม [โยธา, วาร์นิช, การพิมพ์, พลาสติก]: การแข็งตัว, การแห้ง [ป่าไม้]
curl โก่งงอ [กาพิมพ์]: ไม้โคนง่าม [ป่าไม้]: เคิรล์ [ไฟฟ้าสื่อสาร]
cut แม่พิมพ์, ภาพพิมพ์ [การพิมพ์]: ความลึกการขุด [สำรวจ]: แปลงตัดฟัน, ไม้ตัด [ป่าไม้]
cutoff ระยะตัด [สำรวจ]: ช่วงตัด [การพิมพ์]: ตัด [อิเล็กทรอนิกส์]
Cut-out คัตเอาต์ [ไฟฟ้ากำลัง]: ลิ้นเบี่ยงไอเสีย, เครื่องยนต์หมดกำลัง [ยานยนต์]
Cycle วัฏจักร, รอบ, วง [ไฟฟ้าสื่อสาร, คอมพิวเตอร์]: วัฏจักร [ศัพท์พลังงาน, ยานยนต์, เครื่องปรับอากาศ]
Cylinder ก้อนทรงกระบอก [โยธา]: กระบอกตวง [สิ่งแวดล้อมน้ำ]: กระบอกสูบ, กระบอก [ยานยนต์]: โม, กระบอก [การพิมพ์]: (วง)ทรงกระบอก [คอมพิวเตอร์]
Dancer ลูกกลิ้งปรับความตึง(กระดาษม้วน) [การพิมพ์]: ไม้ขันชะเนาะ [ป่าไม้]
Dashboard แผงหน้าปัด [ยานยนต์]: เชิงชาย [ช่างก่อสร้าง]
Dead-band แถบตาย [มาตรวิทยา]: แถบไร้ผลสนอง [ ไฟฟ้ากำลัง, อิเล็กทรอนิกส์]
Dead man ซุงยึดฝังดิน [ป่าไม้]: สมอบก [ไฟฟ้ากำลัง]
definition การนิยาม, การกำหนด, บทนิยาม, สภาพคมชัด [คอมพิวเตอร์]: ความคมชัด [วิชาถ่ายภาพ]: ความชัด [สำรวจ]
deflection ระยะโก่ง [โยธา]: การเห [ไฟฟ้าสื่อสาร]: มุมเบี่ยงเบนของแนวดิ่ง [สำรวจ]
Delete ลบทิ้ง, ลบออก, ลบ [คอมพิวเตอร์]: เอาออก [การพิมพ์]
deposit ตะกอนทับทม [สิ่งแวดล้อมน้ำ]: ผิวชุบ [การชุบเคลือบโลหะ]
design แบบ, ลวดลาย, ร่างแบบ, ออกแบบ [ ช่างก่อสร้าง]: แบบ, ออกแบบ [การพิมพ์]: การวางแผน, แผนแบบ [ป่าไม้]: การออกแบบ [ไฟฟ้ากำลัง, อิเล็กทรอนิกส์]
dial ต่อเลขหมาย [คอมพิวเตอร์]: หน้าปัด, แป้นหมุน, วงล้อเลขหมาย [ไฟฟ้าสื่อสาร]: หน้าปัด [มาตรวิทยา]
diaphragm ไดอะแฟรม [ยานยนต์, อิเล็กทรอนิกส์]: ม่านแสง, แผ่นสายใย [สำรวจ]: ไดอะแฟรม, กลีบ, แผ่น(ช่องรับแสง) [วิชาถ่ายภาพ]: กะบัง [การชุบเคลือบโลหะ]
die ดาย, ลูกดาย [อุตสาหกรรมเหล็ก]: ดาย [อุตสาหกรรพลาสติก]
diffuser ดิฟฟิวเซอร์ [ศัพท์พลังงาน]: ตัวแพร่แสง [ไฟฟ้ากำลัง]
diffusion การแพร่ [ไฟฟ้าสื่อสาร, สิ่งแวดล้อมน้ำ, ศัพท์พลังงาน]: การแพร่ซึม [อิเล็กทรอนิกส์]
disc, disk จาน [ไฟฟ้าสื่อสาร]: จาน, จานบันทึก [คอมพิวเตอร์, การพิมพ์]: จาน, แผ่น [ยานยนต์]
dish จาน, ชาม [ช่างก่อสร้าง]: จานรองหัวซุง [ป่าไม้]: จาน(ไมโครเวฟ) [ไฟฟ้าสื่อสาร]
discharge ปริมาณถ่ายเท [สำรวจ]: น้ำระบายทิ้ง [สิ่งแวดล้อมน้ำ]: การคายประจุ [อิเล็กทรอนิกส์]: การปล่อยประจุ [ไฟฟ้ากำลัง]
dispersion การกระจาย [สิ่งแวดล้อมน้ำ]: การกระจายตามความถี่ [ไฟฟ้าสื่อสาร]
displacement การปรับแก้ [วิชาถ่ายภาพ]: ระยะเลื่อน [สำรวจ]: ความจุเครื่องยนต์ [ยานยนต์]
distribution การแจกตัว [การพิมพ์]: การจ่าย, การจำหน่าย, การกระจาย [ไฟฟ้ากำลัง]: การกระจาย, การจ่ายแจก, การแจกแจง [อิเล็กทรอนิกส์]
divergence ค่าแย้ง [สำรวจ]: ไดเวอร์เจนซ์, การลู่ออก [ไฟฟ้าสื่อสาร]
dock อู่เรือ [สำรวจ]: อู่ต่อเรือ, ท่าเรือ [ช่างก่อสร้าง]
draft ลมดูด, ลมเป่า [เครื่องปรับอากาศ]: เครื่องสอบช่วย(ถอดแบบ) [พลาสติก]: กระแสดูดลาก [สิ่งแวดล้อมน้ำ]
drag เครื่องปรับระดับ, รถสาลี่ [ป่าไม้]: แรงต้าน [ศัพท์พลังงาน]: แรงต้านลม [ยานยนต์]: ลาก [คอมพิวเตอร์]: ลากดึง [สิ่งแวดล้อมน้ำ]
drawing แบบ [โยธา]: วาดเขียน [ช่างก่อสร้าง]: การดึงเย็น,การขึ้นรูปพิมพ์ลึก [อุตสาหกรรมเหล็ก]: การดึง [พลาสติก]

ที่มา : วิศวกรรมสาร ฉบับ ว.ส.ท. เทคโนโลยี ปีที่ 52 เล่มที่ 7 เดือนกรกฎาคม 2542

  Back |   Top


Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved