» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

   Knowledge \ ศัพท์ช่าง          บัญชรนี้มีจุดประสงค์เพื่อเป็นเวทีหรือสื่อกลางสำหรับแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบัญญัติและใช้ศัพท์เทคนิคแปลในงานทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งในที่นี้ขอเรียกสั้น ๆ ว่า "ศัพท์ช่าง" โดยขอเสนอศัพท์ช่างในภาษาอังกฤษ ซึ่งเมื่อวงการช่างไทยรับมาใช้แล้ว ได้ให้คำแปลที่อาจเหมือนหรือแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสาขาวิชาการที่เกี่ยวข้อง [ข้อความในวงเล็บเหลี่ยมแสดงถึงสาขาวิชาการ]

ศ.ดร.มงคล เดชนครินทร์

ศัพท์ช่างต่างสาขาตอนที่ 16

ศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำแปลเป็นไทยในวงการช่างสาขาต่างๆ
termination การเลิก [คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ]; การต่อสาย [ไฟฟ้ากำลัง]; โหลดปลายสาย, โหลดปลายท่อ [ไฟฟ้าสื่อสาร]
terrace ระเบียง [โยธา]; ลาน, เฉลียง [ช่างก่อสร้าง]
text เนื้อเรื่อง [การพิมพ์]; ข้อความ [คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ]
texture ลักษณะเนื้อ(วัตถุ) [โยธา]; เนื้อ, ลักษณะเนื้อไม้ [ป่าไม้]; ลายผิว [การพิมพ์, วิชาถ่ายภาพ]
thread สายโยงใย [คอมพิวเตอร์]; ฟังก์ชันควบคุมการทดรอบ [ระบบควบคุม]
threshold เทรชโฮลด์ [สิ่งแวดล้อมน้ำ]; ธรณีประตู [ช่างก่อสร้าง]; จุดเริ่มเปลี่ยน [ไฟฟ้าสื่อสาร]; ขีดเริ่มเปลี่ยน [อิเล็กทรอนิกส์]; ขีดเริ่มเห็น [การส่องสว่าง]; ขีดเริ่มเปลี่ยน, ขีดแบ่ง [คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ]
throat ร่องโคนฟันเลื่อย [ป่าไม้]; คอ, คอคอด, คอขวด, ร่องตักน้ำ [โยธา]; ร่องตักน้ำ [ช่างก่อสร้าง]; คอคอด [ยานยนต์, ศัพท์พลังงาน]
throughput ปริมาณงาน [คอมพิวเตอร์]; วิสัยสามารถ [ระบบควบคุม]
throw ระยะดิ่งระหว่างสายแร่ [สำรวจ]; ระยะเหวี่ยง [ยานยนต์]; ระยะพุ่ง(ของลม) [การปรับอากาศ]
thrust แรงผลัก [ไฟฟ้ากำลัง]; แรงผลักดัน [ศัพท์พลังงาน]
tie โยง, ยึด [โยธา]; โยง, ชิ้นส่วนรับแรงดึง [ช่างก่อสร้าง]; ไม้หมอนรถไฟ [ป่าไม้]; เอ็น [อุตสาหกรรมเหล็ก]; เส้นโยง [สำรวจ]
tier แนวชั้นกองไม้, แนวไม้คั่น [ป่าไม้]; ชั้น, ลดหลั่น [ช่างก่อสร้าง]; ชั้นหลั่น [ไฟฟ้ากำลัง]
tile ท่อกระเบื้อง [สิ่งแวดล้อมน้ำ]; กระเบื้องปูพื้น, กระเบื้องหลังคา [ช่างก่อสร้าง]; กระเบื้อง [โยธา]
tilt ก้มเงย [วิชาถ่ายภาพ]; ความลาดเอียง [ไฟฟ้าสื่อสาร]; ความลาดเอียง(ของพลัส์) [อิเล็กทรอนิกส์]; เอียง [โยธา]; มุมเอียง [สำรวจ]
timber ไม้แปรรูป, ซุงขนาดจำกัด, ไม้โครงสร้าง, ไม้ยืนต้น [ป่าไม้]; ท่อนไม้, ซุง [ช่างก่อสร้าง]; ไม้ [โยธา]
timer จานจ่าย [ยานยนต์]; ตัวจับเวลา [คอมพิวเตอร์]
tint ระดับอ่อนสี, ระบายสี, พื้นสีกระดาษอัด-ขยายภาพขาวดำ [วิชาถ่ายภาพ]; สีสัน [ไฟฟ้าสื่อสาร]; ระดับสีอ่อน [การพิมพ์]; สีแต่ง [สีและวาร์นิช]; สีอ่อนๆ [ช่างก่อสร้าง]
tip ปลาย [ไฟฟ้ากำลัง]; ปลาย, ติ่ง [อิเล็กทรอนิกส์]; ปลายใบพัด [ศัพท์พลังงาน]
title ชื่อเรื่อง [การพิมพ์]; กรรมสิทธิ์ในที่ดิน, หน้าโฉนด [ช่างก่อสร้าง]
toe ปลาย [ยานยนต์]; ปลายหน้า, ส่วนหน้าของแผ่นฐาน [โยธา]; เท้า(เส้นโค้งลักษณะเฉพาะ)[วิชาถ่ายภาพ]
tolerance ส่วนที่ยอมให้ได้ [โยธา]; เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน [อุตสาหกรรมเหล็ก]; ช่วงผ่อนผัน [อิเล็กทรอนิกส์]; ความคลาดเคลื่อน, ความคลาดเคลื่อนยินยอม [ไฟฟ้ากำลัง]; ขนาดยอมให้ [ป่าไม้]; เกณฑ์เบี่ยงเบน [สำรวจ]; ความคลาดเคลื่อนยินยอม, เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน [วิศวกรรมอุตสาหกรรม]
tone สัญญานเสียง [เทคโนโลยีสารสนเทศ]; เสียงทุ้มแหลม [อิเล็กทรอนิกส์]; เสียงสัญญาณ [ไฟฟ้าสื่อสาร]; น้ำหนักสี, วรรณะสี, เปลี่ยนสี, วรรณยุกต์ [การพิมพ์]; น้ำหนักสี, วรรณะสี, เปลี่ยนสี [วิชาถ่ายภาพ]; ระดับสี [โยธา]
toner สารเปลี่ยนสี, หมึกผง [การพิมพ์]; สารเปลี่ยนสี [วิชาถ่ายภาพ]
topography ภูมิประเทศ [โยธา]; ลักษณะภูมิประเทศ [สำรวจ]
topping ทับหน้า [โยธา]; การหักหัวเลี้ยง [อุตสาหกรรมเหล็ก]
torque ทอร์ก [อิเล็กทรอนิกส์, ไฟฟ้ากำลัง, ยานยนต์]; แรงบิด [ป่าไม้]; กำลังบิด, แรงบิด [โยธา]
tower เสาโครงเหล็ก [ไฟฟ้ากำลัง]; หอสูง [ช่างก่อสร้าง]
trace รอย [อิเล็กทรอนิกส์]; ตามรอย, ติดตาม [คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ]; ปริมาณที่น้อยมาก, การบันทึกข้อมูลบนกระดาษ [สิ่งแวดล้อมน้ำ]
track วง, ร่อง [คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ]; ระยะล้อ [ยานยนต์]; ตีนตะขาบ [ป่าไม้]; ร่อง, ช่อง [อิเล็กทรอนิกส์]; เส้นทาง, แนวทาง [การนำร่อง]; ร่อง(สัญญาณภาพ) [โทรทัศน์]; แนวบิน [การเดินอากาศ]
tracking การติดตาม, การตามร่อง [ไฟฟ้าสื่อสาร]; การตามรอย [อิเล็กทรอนิกส์]; การเกิดแนวรั่ว [อุตสาหกรรมพลาสติก]
tractor รถดันดิน, รถเกลี่ยดิน, รถแทรกเตอร์ [โยธา]; หัวลาก, รถแทรกเตอร์ [ยานยนต์]
tradeoff การชดเชยข้อดีข้อเสีย [ไฟฟ้าสื่อสาร]; ภาวะถ่วงดุล [วิศวกรรมอุตสาหการ]
traffic การจราจร [โยธา]; ปริมาณการใช้ [วงจรสื่อสาร]; ทราฟฟิก [โทรศัพท์]
trailer รถพ่วง [ยานยนต์]; -(พ่วง)ท้าย [คอมพิวเตอร์]; หางฟิลม์ [วิชาถ่ายภาพ]
transceiver ทรานส์ซีฟเวอร์ [คอมพิวเตอร์]; เครื่องรับส่ง, วิทยุรับส่ง [เทคโนโลยีสารสนเทศ]; เครื่องรับส่ง [ไฟฟ้าสื่อสาร]
transducer ตัวเปลี่ยนแปร [คอมพิวเตอร์]; ตัวเปลี่ยนแปร, ตัวแปรสัญญาณ [เทคโนโลยีสารสนเทศ]; ตัวแปลง, ทรานส์ดิวเซอร์ [ไฟฟ้ากำลัง, ไฟฟ้าสื่อสาร]; ตัวแปลง [อิเล็กทรอนิกส์]; เครื่องแปลงสัญญาณ [โยธา]
transfer การถ่ายเท [สิ่งแวดล้อมน้ำ]; ถ่ายแรง [โยธา]; ถ่ายโอน [ไฟฟ้ากำลัง, ไฟฟ้าสื่อสาร, อิเล็กทรอนิกส์]; ถ่ายโอน, โอน, เปลี่ยน [คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ]
transient สภาวะไม่คงตัว [โยธา]; ชั่วครู่, ภาวะชั่วครู่ [ไฟฟ้าสื่อสาร, อิเล็กทรอนิกส์, คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ]
transit กล้องสำรวจ, การส่งถ่าย, ระบบขนส่ง [โยธา]; จุดข้าม, จุดผ่าน, กล้องวัดมุม, กล้องดาราศาสตร์ [สำรวจ]; แทรนซิต [การนำร่อง]
transition การเปลี่ยน [ไฟฟ้าสื่อสาร]; ช่วงเปลี่ยน, ส่วนหัวเลี้ยวหัวต่อ [อิเล็กทรอนิกส์]; การเปลี่ยนสถานะ [วิศวกรรมอุตสาหการ]
transmission การส่ง, การส่งผ่าน [ไฟฟ้าสื่อสาร]; การส่ง, การส่งผ่าน, การสื่อสัญญาณ [เทคโนโลยีสารสนเทศ]; การส่องผ่าน [วิชาถ่ายภาพ]; ชุดส่งกำลัง, การส่งกำลัง [ยานยนต์]
transmittance ความส่องผ่าน [วิชาถ่ายภาพ]; ความส่งผ่าน [ศัพท์พลังงาน]; ทรานส์มิตแตนซ์, ความส่งผ่าน [ไฟฟ้าสื่อสาร]
transom ลูกขวางกลาง [โยธา]; กรอบช่องลม, ลูกขวางกลางช่องหน้าต่าง [ช่างก่อสร้าง]; คานยึดหัวเสา, ไม้วงกบ(บานประตู), ลูกขวางกลาง [ป่าไม้]
transponder ช่องรับส่งผ่านสัญญาณ [คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ]; ทรานส์พอนเดอร์, เครื่องทวนสัญญาณ, เครื่องตอบรับสัญญาณทางเรดาร์ [ไฟฟ้าสื่อสาร]
transposition การสลับสาย, การสลับตำแหน่ง [ไฟฟ้ากำลัง]; การสับเปลี่ยน, การย้ายตำแหน่ง [โยธา]; การสลับเปลี่ยน [ไฟฟ้าสื่อสาร]

ที่มา : วิศวกรรมสาร ฉบับ ว.ส.ท. เทคโนโลยี ปีที่ 54 เล่มที่9 เดือนกันยายน 2544

  Back |   Top


Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved