» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

   Law \ วิศวกรรม

กฎกระทรวงฉบับที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๐๘)

ออกตามความในพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. ๒๕๐๕


          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม
พ.ศ. ๒๕๐๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
          ให้กำหนดวิชาชีพวิศวกรรมในสาขา แขนง และขนาด ดังต่อไปนี้ เป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

สาขา ๑ วิศวกรรมโยธา
          ๑. งานออกแบบและคำนวณ หมายถึง การใช้ความรู้ในสาขาวิศวกรรมโยธา เพื่อให้ได้มาซึ่งรายละเอียดในการก่อสร้าง โดยแสดงเป็นแบบรูป ข้อกำหนด และประมาณการ
          ๒. งานควบคุมการก่อสร้าง หมายถึง การอำนวยการควบคุมดูแลการก่อสร้าง ในสาขาวิศวกรรมโยธา ให้เป็นไปโดยถูกต้องตามหลักวิชาการ แบบรูป และข้อกำหนด
          ๓. งานพิจารณาตรวจสอบ หมายถึง การค้นคว้า การวิเคราะห์ การทดสอบ การหาข้อมูลและสถิติต่าง ๆ เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ประกอบการตรวจสอบวินิจฉัยงานในสาขาวิศวกรรมโยธา
          ๔. งานวางโครงการก่อสร้าง หมายถึง การวางแผนผังหรือการวางแผนงานการก่อสร้าง
ในสาขาวิศวกรรมโยธา
          ๕. งานให้คำปรึกษา หมายถึง การให้ข้อแนะนำ และหรือการตรวจสอบที่เกี่ยวกับงานในสาขาวิศวกรรมโยธา ตาม ๑, ๒, ๓ หรือ ๔
          งานในสาขาวิศวกรรมโยธาดังกล่าวข้างต้นนี้ ต้องมีลักษณะ ขนาด หรืออยู่ในประเภท
ดังต่อไปนี้
          (๑) อาคารตั้งแต่สามชั้นขึ้นไปที่ก่อสร้างห่างจากทางสาธารณะไม่เกินสิบสี่เมตร
          (๒) โรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้เครื่องจักรตั้งแต่ห้าสิบแรงม้าเพลาขึ้นไป
          (๓) อาคารถาวรที่ใช้เป็นอาคารสาธารณะหรือเป็นที่อยู่อาศัยของบุคคลจำนวนมาก เช่น
โรงมหรสพ โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ภัตตาคาร หอประชุม หอสมุด อาคารแบบแฟลต หรืออาคารอย่างอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน
          (๔) สะพานที่มีช่วงระหว่างศูนย์กลางตอม่อช่วงใดช่วงหนึ่งยาวตั้งแต่สิบเมตรขึ้นไป
          (๕) ท่าสำหรับเทียบเรือที่มีระวางขับน้ำตั้งแต่หนึ่งร้อยตันขึ้นไป
          (๖) อู่เรือหรือคานเรือ สำหรับเรือที่มีระวางขับน้ำตั้งแต่ห้าสิบตันขึ้นไป
          (๗) เขื่อนกั้นน้ำที่ต้องรับความดันของน้ำหลังเขื่อนที่มีความลึกตั้งแต่สองเมตรขึ้นไป
          (๘) กำแพงกันดินที่ต้องรับความดันของดินหลังกำแพงที่มีความสูงตั้งแต่สองเมตรขึ้นไป
          (๙) โครงสร้างสำหรับรองรับถังน้ำ ถังน้ำมัน หรือสำหรับใช้ในการรับ-ส่งวิทยุหรือ
โทรทัศน์ หรือใช้ในการอื่นใดที่มีความสูงจากระดับฐานตั้งแต่สิบเมตรขึ้นไป เว้นแต่โครงสร้าง
ชั่วคราว ที่ใช้กับกิจการอย่างใดอย่างหนึ่ง
          (๑๐) ปล่องไฟหรือเสาที่ปลูกสร้างหรือปักไว้ และมีความสูงจากระดับฐานตั้งแต่สิบเมตรขึ้นไป เว้นแต่ปล่องไฟหรือเสาที่ปลูกสร้างหรือปักไว้ชั่วคราว
          (๑๑) ถังเก็บของไหล เช่น ก๊าซ น้ำ น้ำมัน ที่มีความจุตั้งแต่หนึ่งร้อยลูกบาศก์เมตรขึ้นไป
          (๑๒) ทางรถไฟ หรือทางรถราง ซึ่งมีความยาวตั้งแต่สิบกิโลเมตรขึ้นไป
          (๑๓) ทางประเภททางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงจังหวัด ทางหลวงเทศบาล และทางหลวงสัมปทาน ตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวง
          (๑๔) สนามบิน ทางวิ่ง หรือลานจอดเครื่องบิน
          (๑๕) อุโมงค์สาธารณะ
          (๑๖) สระว่ายน้ำสาธารณะ
          (๑๗) งานผลิตน้ำประปาสำหรับประชาชนที่มีปริมาณการผลิตตั้งแต่หนึ่งพันลูกบาศก์เมตรต่อวันขึ้นไป

สาขา ๒ วิศวกรรมเครื่องกล
          ๑. งานออกแบบและคำนวณ หมายถึง การใช้ความรู้ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อให้ได้มาซึ่งรายละเอียดในการสร้าง โดยแสดงเป็นแบบรูป ข้อกำหนดและประมาณการ ดังต่อไปนี้
          (๑) เครื่องกลจักรที่ให้กำเนิดพลังหรือเครื่องกลที่ใช้พลังขนาดเครื่องละตั้งแต่สิบแรงม้าเพลาขึ้นไป
          (๒) เครื่องกำเนิดไอน้ำ หรือไออย่างอื่นทุกขนาด
          (๓) หม้ออัดอากาศ หรือหม้ออัดก๊าซทุกขนาด
          (๔) เครื่องปรับภาวะอากาศสำหรับทำความเย็นทุกขนาดและทุกชนิด
          ๒. งานควบคุมการสร้าง หมายถึง การอำนวยการควบคุมดูแลการสร้างในสาขาวิศวกรรมเครื่องกลดังต่อไปนี้
          (๑) เครื่องกลจักรที่ให้กำเนิดพลังหรือเครื่องกลที่ใช้พลังขนาดเครื่องละตั้งแต่สามสิบ
แรงม้าเพลาขึ้นไป
          (๒) เครื่องกำเนิดไอน้ำหรือไออย่างอื่น ขนาดที่มีความดันตั้งแต่ห้ากิโลกรัมต่อหนึ่งตารางเซนติเมตรขึ้นไป หรือขนาดที่มีอัตราการผลิตไอน้ำ หรือไออย่างอื่นเครื่องละตั้งแต่ห้าร้อยกิโลกรัมต่อหนึ่งชั่วโมงขึ้นไป
          (๓) หม้ออัดอากาศหรือหม้ออัดก๊าซขนาดที่มีความดันตั้งแต่ห้ากิโลกรัมต่อหนึ่งตารางเซนติเมตรขึ้นไป
          (๔) เครื่องปรับภาวะอากาศสำหรับทำความเย็นขนาดเครื่องละตั้งแต่ห้าตันขึ้นไป
          ๓. งานอำนวยการควบคุม การประกอบบรรดาสิ่งดังกล่าวใน ๒. ในโรงงานที่ใช้ลูกจ้างตั้งแต่สิบคนขึ้นไป
          ๔. งานพิจารณาตรวจสอบ หมายถึง การค้นคว้า การวิเคราะห์ การทดสอบ การหาข้อมูลและสถิติต่าง ๆ เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ประกอบการตรวจสอบวินิจฉัยงานในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
          ๕. งานวางโครงการ หมายถึง การวางแผนผัง หรือการวางแผนงานการสร้าง หรือการประกอบสิ่งใด ๆ ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล สำหรับโครงการที่มีวงเงินตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป
          ๖. งานอำนวยการติดตั้ง
          (๑) เครื่องกลจักรที่ให้กำเนิดพลัง ขนาดเครื่องละตั้งแต่ห้าร้อยแรงม้าเพลาขึ้นไป หรือเครื่องกลที่ใช้พลังขนาดเครื่องละตั้งแต่สี่ร้อยแรงม้าเพลาขึ้นไป
          (๒) เครื่องกำเนิดไอน้ำหรือไออย่างอื่นขนาดที่มีความดันตั้งแต่เจ็ดกิโลกรัมต่อหนึ่ง
ตารางเซนติเมตรขึ้นไป หรือขนาดที่มีอัตราการผลิตไอน้ำ หรือไออย่างอื่นเครื่องละตั้งแต่หนึ่งพันกิโลกรัมต่อหนึ่งชั่วโมงขึ้นไป
          (๓) หม้ออัดอากาศหรือหม้ออัดก๊าซ ขนาดที่มีความดันตั้งแต่สิบสามกิโลกรัมต่อหนึ่ง
ตารางเซนติเมตรขึ้นไป
          (๔) เครื่องปรับภาวะอากาศ สำหรับทำความเย็น ขนาดเครื่องละตั้งแต่ยี่สิบตันขึ้นไป
          ๗. งานอำนวยการซ่อม
          (๑) เครื่องกลจักรที่ให้กำเนิดพลัง ขนาดเครื่องละตั้งแต่ห้าร้อยแรงม้าเพลาขึ้นไป หรือเครื่องกลที่ใช้พลังขนาดเครื่องละตั้งแต่สี่ร้อยแรงม้าเพลาขึ้นไป
          (๒) เครื่องกำเนิดไอน้ำหรือไออย่างอื่น ขนาดที่มีความดันตั้งแต่เจ็ดกิโลกรัมต่อหนึ่ง
ตารางเซนติเมตรขึ้นไป หรือขนาดที่มีอัตราการผลิตไอน้ำหรือไออย่างอื่น เครื่องละตั้งแต่หนึ่งพันกิโลกรัมต่อหนึ่งชั่วโมงขึ้นไป
          (๓) หม้ออัดอากาศหรือหม้ออัดก๊าซขนาดที่มีความดันตั้งแต่สิบสามกิโลกรัมต่อหนึ่งตารางเซนติเมตรขึ้นไป
          (๔) เครื่องปรับภาวะอากาศ สำหรับทำความเย็นขนาดเครื่องละตั้งแต่ยี่สิบตันขึ้นไป
          ๘. งานอำนวยการใช้
          (๑) เครื่องกลจักรที่ให้กำเนิดพลังหรือเครื่องกลที่ใช้พลังขนาดเครื่องละตั้งแต่หนึ่งพันแรงม้าเพลาขึ้นไป
          (๒) เครื่องกำเนิดไอน้ำหรือไออย่างอื่น ขนาดที่มีอัตราการผลิตไอน้ำหรือไออย่างอื่น เครื่องละตั้งแต่สองหมื่นกิโลกรัมต่อหนึ่งชั่วโมงขึ้นไป
          (๓) หม้ออัดอากาศหรือหม้ออัดก๊าซ ขนาดที่มีความดันตั้งแต่สิบสามกิโลกรัมต่อหนึ่ง
ตารางเซนติเมตรขึ้นไป เฉพาะที่มีปริมาตรใบละตั้งแต่สิบลูกบาศก์เมตรขึ้นไป
          ๙. งานให้คำปรึกษา หมายถึง การให้ข้อแนะนำและ/หรือการตรวจสอบ ที่เกี่ยวกับงานในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ตาม ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗ หรือ ๘

สาขา ๓ วิศวกรรมไฟฟ้า
(ก) แขนงไฟฟ้ากำลัง
          ๑. งานออกแบบและคำนวณอุปกรณ์ไฟฟ้ากำลัง ขนาดการผลิตหรือการใช้รวมกันตั้งแต่
หนึ่งพันกิโลวัตต์ขึ้นไป หรือขนาดที่มีแรงดันสูงสุดระหว่างสายในระบบตั้งแต่หนึ่งพันสองร้อยโวลต์ขึ้นไป
          ๒. งานควบคุมการสร้าง หมายถึง การอำนวยการควบคุมดูแลการสร้างระบบผลิต ระบบส่ง ระบบจ่าย หรือระบบใช้ไฟฟ้ากำลัง ตั้งแต่หนึ่งพันกิโลวัตต์ขึ้นไป หรือขนาดที่มีแรงดันสูงสุดระหว่างสายในระบบ ตั้งแต่หนึ่งพันสองร้อยโวลต์ขึ้นไป
          ๓. งานพิจารณาตรวจสอบ หมายถึง การค้นคว้า การวิเคราะห์ การทดสอบ หรือการหาข้อมูล และสถิติต่างๆ เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ ประกอบการตรวจวินิจฉัยงานเกี่ยวกับการผลิต การส่ง การจ่าย หรือการใช้ไฟฟ้ากำลัง ตั้งแต่หนึ่งพันกิโลวัตต์ขึ้นไป หรือขนาดที่มีแรงดันสูงสุดระหว่างสาย
ในระบบตั้งแต่ หนึ่งพันสองร้อยโวลต์ขึ้นไป
          ๔. งานวางโครงการ หมายถึง การวางแผนผัง หรือการวางแผนงานการสร้างสิ่งใดๆ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากำลัง สำหรับโครงการที่มีวงเงินตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป
          ๕. งานอำนวยการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ากำลัง ขนาดการผลิต หรือการใช้รวมกันตั้งแต่หนึ่ง
พันกิโลวัตต์ขึ้น หรือขนาดที่มีแรงดันสูงสุดระหว่างสายในระบบตั้งแต่หนึ่งพันสองร้อยโวลต์ขึ้นไป
          ๖. งานอำนวยการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้ากำลัง ขนาดที่มีแรงดันสูงสุดระหว่างสาย ในระบบตั้งแต่หกร้อยโวลต์ขึ้นไป
          ๗. งานอำนวยการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ากำลัง ขนาดที่มีแรงดันสูงสุดระหว่างสายในระบบชนิด
ยกเดียวตั้งแต่หกร้อยโวลต์ขึ้นไป หรือขนาดที่มีแรงดันสูงสุดระหว่างสายในระบบชนิดหลายยก
ตั้งแต่หนึ่งพันสองร้อยโวลต์ขึ้นไป หรือขนาดการผลิต การส่ง การจ่าย หรือการใช้ไฟฟ้ากำลังเพื่อสาธารณูปโภคทั้งหมด หรือแต่บางส่วนตั้งแต่สองร้อยกิโลวัตต์ขึ้นไป หรือขนาดการผลิตหรือการใช้ไฟฟ้ากำลังเพื่องานอย่างอื่น ตั้งแต่หนึ่งพันกิโลวัตต์ขึ้นไป
          ๘. งานให้คำปรึกษา หมายถึง การให้ข้อแนะนำและ/หรือการตรวจสอบ ที่เกี่ยวกับงานในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าแขนงไฟฟ้ากำลัง ตาม ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖ หรือ ๗

(ข) แขนงไฟฟ้าสื่อสาร
          ๑. งานออกแบบและคำนวณอุปกรณ์ไฟฟ้าสื่อสาร ขนาดเครื่องกระจายคลื่นตั้งแต่หนึ่งพันวัตต์ขึ้นไป
          ๒. งานควบคุมการสร้าง หมายถึงการอำนวยการควบคุมดูแลการสร้างเครื่องส่งวิทยุ หรือส่ง
เครื่องโทรทัศน์ขนาดกระจายคลื่นตังแต่หนึ่งพันวัตต์ขึ้นไป
          ๓. งานอำนวยการควบคุมการประกอบบรรดาสิ่งดังกล่าวใน ๒
          ๔. งานพิจารณาตรวจสอบ หมายถึง การค้นคว้า การวิเคราะห์ การทดสอบ หรือการหาข้อมูลและสถิติต่าง ๆ เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ประกอบการตรวจสอบวินิจฉัยงานในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าแขนงไฟฟ้าสื่อสาร
          ๕. งานวางโครงการ หมายถึง การวางแผนผังหรือการวางแผนงานการสร้าง หรือการประกอบสิ่งใดๆในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าแขนงไฟฟ้าสื่อสารสำหรับโครงการที่มีวงเงินตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป
          ๖. งานอำนวยการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าสื่อสาร ขนาดเครื่องกระจายคลื่นตั้งแต่หนึ่งพันวัตต์
ขึ้นไป
          ๗. งานอำนวยการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าสื่อสาร ขนาดเครื่องกระจายคลื่นตั้งแต่หนึ่งพันวัตต์
ขึ้นไป
          ๘. งานอำนวยการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าสื่อสาร ขนาดเครื่องกระจายคลื่นตั้งแต่หนึ่งพันวัตต์ขึ้นไป
          ๙. งานให้คำปรึกษา หมายถึง การให้ข้อแนะนำ และหรือการตรวจสอบที่เกี่ยวกับงานในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้าสื่อสาร ตาม ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗ หรือ ๘

สาขา ๔ วิศวกรรมอุตสาหการ
          ๑. งานออกแบบและคำนวณ งานอุตสาหกรรมของโรงงานที่ใช้ลูกจ้าง ตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้นไปหรือของโรงงานขนาดที่ต้องลงทุนตั้งแต่ห้าล้านบาทขึ้นไป
          ๒. งานควบคุมการสร้าง หมายถึง การอำนวยการควบคุมดูแลการสร้างในสาขาวิศวกรรม
อุตสาหการให้เป็นไปโดยถูกต้องตามหลักวิชาการ แบบรูปและข้อกำหนด สำหรับงานอุตสาหกรรมของโรงงาน ที่ใช้ลูกจ้างตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้นไป หรือของโรงงานขนาดที่ต้องลงทุนตั้งแต่ห้าล้านบาทขึ้นไป
          ๓. งานพิจารณาตรวจสอบ หมายถึง การค้นคว้า การวิเคราะห์ การทดสอบ หรือการหาข้อมูลและสถิติต่าง ๆ เพื่อ เป็นหลักเกณฑ์ประกอบการตรวจสอบวินิจฉัยงานในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
          ๔. งานวางโครงการ หมายถึง การวางแผนผัง หรือการวางแผนงานการสร้าง หรือการประกอบสิ่งใดๆ ในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สำหรับโครงการที่มีวงเงินตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป
          ๕. งานควบคุมการผลิต วัสดุสำเร็จรูปหรือกึ่งสำเร็จรูป งานหลอมโลหะ งานหล่อโลหะ
งานรีดโลหะ งานเคลือบโลหะ หรืองานอบชุบ งานชุบ หรืองานแปรรูปโลหะ ไม้หรือวัสดุ
อื่นๆสำหรับงานอุตสาหกรรมของโรงงานที่ใช้ลูกจ้างตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้นไป หรืองานโรงงานขนาดที่ต้องลงทุน ตั้งแต่ห้าล้านบาทขึ้นไป
          ๖. งานควบคุมการถลุงแร่และงานทำโลหะให้บริสุทธิ์ ที่มีปริมาณการผลิตดังต่อไปนี้
          ดีบุก ตั้งแต่วันละสองตันขึ้นไป
          ตะกั่ว สังกะสี ทองแดง หรือพลวง ตั้งแต่วันละห้าตันขึ้นไป
          เหล็ก หรือเหล็กกล้า ตั้งแต่วันละสิบตันขึ้นไป
          ๗. งานให้คำปรึกษา หมายถึง การให้ข้อแนะนำและหรือการตรวจสอบที่เกี่ยวกับงาน ในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ตาม ๑, ๒, ๓, ๔, ๕ หรือ ๖

สาขา ๕ วิศวกรรมเหมืองแร่
           ๑. งานออกแบบและคำนวณ หมายถึง การใช้ความรู้ในสาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ เพื่อให้ได้
มาซึ่งรายละเอียดโดยแสดงเป็นแบบรูป ข้อกำหนด และประมาณการ ดังต่อไปนี้
          (๑) งานทำเหมืองแร่ในแหล่งแร่ชนิดลานแร่ที่ใช้พลังงานรวมกันตั้งแต่หนึ่งร้อยห้าสิบแรงม้าเพลาขึ้นไป หรือที่ใช้ลูกจ้างตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้นไป
          (๒) งานทำเหมืองแร่ในแหล่งแร่ชนิดอื่นซึ่งมิใช่ลานแร่ที่มีปริมาณการผลิตสินแร่ ตั้งแต่
วันละยี่สิบห้าตันขึ้นไป
          (๓) งานทำเหมืองหินที่มีปริมาณการผลิตตั้งแต่วันละห้าสิบตันขึ้นไป
          (๔) งานเจาะอุโมงค์หรือปล่องที่มีพื้นที่หน้าตัดตั้งแต่สามตารางเมตรขึ้นไป เพื่อกิจการเหมืองแร่
          (๕) งานแต่งแร่ที่ใช้สินแร่จากแหล่งแร่ชนิดอื่นที่มิใช่ลานแร่ตั้งแต่วันละยี่สิบห้าตันขึ้นไป
          (๖) งานถลุงแร่ดีบุกและงานทำดีบุกให้บริสุทธิ์ที่มีปริมาณการผลิตตั้งแต่วันละสองตันขึ้นไป
          (๗) งานถลุงแร่ตะกั่ว แร่สังกะสี แร่ทองแดง หรือแร่พลวง และงานทำโลหะดังกล่าว
ให้บริสุทธิ์ที่มีปริมาณการผลิตตั้งแต่วันละห้าตันขึ้นไป
          (๘) งานถลุงแร่เหล็ก หรืองานผลิตเหล็กกล้า ที่มีปริมาณการผลิตตั้งแต่วันละสิบตันขึ้นไป
          (๙) งานหลอม งานหล่อ งานรีด งานเคลือบหรืองานชุบโลหะ สำหรับงานที่ใช้ลูกจ้างตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้นไป หรืองานขนาดที่ต้องลงทุนตั้งแต่ห้าล้านบาทขึ้นไป
          (๑๐) เครื่องกลหรืออุปกรณ์ที่ใช้ทำงานเกี่ยวกับสินแร่หรือหินได้ตั้งแต่วันละสิบตันขึ้นไป
          ๒. งานควบคุมการสร้าง หมายถึง การอำนวยการควบคุมดูแลการสร้าง ในสาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ให้เป็นไปโดยถูกต้องตามหลักวิชาการ แบบรูปและข้อกำหนด สำหรับงานที่ระบุไว้
ใน ๑ (๑) ถึง (๑๐)
          ๓. งานพิจารณาตรวจสอบ หมายถึง การค้นคว้า การวิเคราะห์ การทดสอบ การหาข้อมูลและสถิติต่างๆเพื่อเป็นหลักเกณฑ์ประกอบการตรวจสอบวินิจฉัยงานในสาขาวิศวกรรมเหมืองแร่สำหรับ งานที่ระบุไว้ใน ๑ (๑) ถึง (๑๐)
          ๔. งานวางโครงการ หมายถึง การวางแผนผัง หรือการวางแผนงานในสาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ สำหรับงานที่ระบุไว้ใน ๑ (๑) ถึง (๙)
          ๕. งานดำเนินการ หมายถึง การรับผิดชอบในการดำเนินงานในสาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ สำหรับงานที่ระบุไว้ใน๑ (๑) ถึง (๙)
          ๖. งานให้คำปรึกษา หมายถึง การให้ข้อแนะนำและหรือการตรวจสอบ ที่เกี่ยวกับงานในสาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ ตาม ๑, ๒, ๓, ๔ หรือ ๕

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๘

พลเอก ป. จารุเสถียร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

(รจ. เล่มที่ ๘๒ ตอนที่ ๙๖ วันที่ ๙ พ.ย. ๒๕๐๘)


Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved