MAGAZINE

Electricity & Industry Magazine

ปีที่ 11 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน - ธันวาคม 2547
e-magazine download magazine view magazine


บทความในวารสาร

ข้อแนะนำสำหรับการเลือกใช้งานเครื่องสูบน้ำ
เรื่องจากปก อ . บัญญัติ นิยมวาส
e-mail: banyat@engineer.com
คณะวิชาเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคใต้

เด็กไทยเจ๋งค้นพบวิธีเพิ่มประสิทธิภาพเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงให้ผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้น
รายงานพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (JGSEE)

3K ผลิตแบตเตอรี่ชนิด Deep Cycle ป้อนโครงการ Solar Home System เฟสแรก
เยี่ยมโรงงาน วารี ช้วนรักธรรม

การแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันในงานก่อสร้าง
บทความพิเศษ ดร . สุขุม สุขพันธ์โพธาราม
เลขาธิการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ว.ส.ท.)

44 ปี กฟภ. เพิ่มความมั่นคงของระบบไฟฟ้า ด้วยสถานีไฟฟ้าใหม่ 85 แห่งทั่วประเทศ
บทความพิเศษ แผนกประสานกิจกรรมสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

กฟผ . จับมือTIEA ออกฉลากโคมไฟประหยัดพลังงานเบอร์ 5 ช่วยชาติประหยัดไฟ
ประหยัดพลังงาน ส. วงศ์ศรีตระกูล

INNOMAG … .นวัตกรรมใหม่ในการออกแบบ “Sealless Non-Metallic Mag Drive Pump
บทความ บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เทคโนโลยี่ จำกัด

กิจกรรม ว.ส.ท. ประวัติสมาชิก ว . ส. ท. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
คอลัมน์ประจำ

Briefings on the Past and Future of EIT (Engineering Institute of Thailand under H.M. the King’s Patronage)
คอลัมน์ประจำ Dr. Chavalit THISAYAKORN
EIT Fellow Member
EIT EE Elected Committee Chairman (Service Term 2004 till 2005)

ขยายความมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2545 ตอนข้อกำหนดการเดินสายและวัสดุ ตอนที่ 6
มาตรฐานการติดตั้ง ลือชัย ทองนิล

การสื่อสารทางแสงแบบไร้สาย (Free Space Optics (FSO))
ไฟฟ้าสื่อสาร พงษ์ศักดิ์ สุสัมพันธ์ไพบูลย์

งานวิศวกรรมสถานีไฟฟ้าแรงสูง (High Voltage Substation Engineering) (ตอนที่ 7.4 ความรู้เบื้องต้นการออกแบบการติดตั้งฉนวนและตัวนำไฟฟ้าภายในสถานีไฟฟ้าแรงสูง)
วิศวกรรมสถานีไฟฟ้าแรงสูง พรชัย องค์วงศ์สกุล
pornchai.ong@egco.com

ปัญหาของระบบควบคุมในเครื่องจักร CNC ตอนที่2 อุปกรณ์ พร๊อกซิมิตี้สวิทซ์และเอ็นโค๊ดเดอร์ 83
โลก CNC

พจนานุกรมศัพท์วิศวกรรมไฟฟ้าฉบับ ว.ส.ท.
ศัพท์ไฟฟ้า ศ.ดร.มงคล เดชนครินทร์
ที่ปรึกษาคณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ว.ส.ท.(2547-2548)

The Design and Implementation of Small Solar Thermal Dish Stirling Power Plant 10 kW with lead acid battery storage in Thailand.
Tutorial Paper Eng’r. Suravut, Snidvongs

แนวทางบริหารอะไหล่สำหรับงานบำรุงรักษา
Maintenance โกศล ดีศีลธรรม

Kammer 13200 Series Control Valves คุณภาพจากความเชี่ยวชาญสองสาขา
Buyer’s Guide บริษัท เอ็นเนอยี่เทคโนโลยี่ จำกัด

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับการถ่ายภาพรังสีอินฟราเรด TIP OF IR/T IN THE REAL WORLD
Buyer’s Guide บริษัท ซัมมิท แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

บริษัทซอฟต์แวร์ไทยกว่า 10 ราย ร่วมออกร้านในงานซีบิท 2005
Trade Fair กองบรรณาธิการ

เปิดตัวเว็บไซต์กระทรวงอุตสาหกรรมโฉมใหม่ www.industrythailand.com ศูนย์รวมข้อมูลอุตสาหกรรมที่ครบถ้วนสมบูรณ์
สังคมอุตสาหกรรม