MAGAZINE

Engineering Today

ปีที่ 5 ฉบับที่ 54 มิถุนายน 2550
e-magazine download magazine view magazine


บทความในวารสาร

ไทยต้องเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน
บทบรรณาธิการ กิตติ วิสุทธิรัตนกุล

วิสัยทัศน์ประเทศไทยในศตวรรษที่ 21 ตอนที่ 2 วิสัยทัศน์ของเยอรมนีจากอดีตสู่ปัจจุบัน
Highlight ระหัตร โรจนประดิษฐ์

การกัดเซาะชายฝั่ง ภัยเงียบกัดกร่อนแผ่นดินไทย
World Watch สาวิตรี ระงับพิษ

ทิศทางพลังงานทดแทนไทย มุ่งเพิ่มศักยภาพและพัฒนาเทคโนโลยี
Energy Today ศันสนีย์ วิมลประดิษฐ์

สามอาคารร่วมโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม พพ. ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
Project Today กองบรรณาธิการ

ฮิตาชิ จีเอสที ประเทศไทย กับภารกิจใหม่ผลิตฮาร์ดไดรฟ์ 2.5 นิ้ว สำหรับรถยนต์
Manufacturing กองบรรณาธิการ

การประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียม เพื่อพัฒนารูปแบบการพยากรณ์ความต้องการพลังงานของภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย(1)
บทความ นพรัตน์ ศิริโชติ, ศิริจันทร์ ทองประเสริฐ

Q and A on the new Chemicals Policy : REACH
In Trend European Commission

นักลงทุนออสซี่ส่งสัญญาณ ไทยตกอันดับประเทศน่าลงทุน
รายงานพิเศษ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)

บริหารต้นทุนขนส่งสินค้าให้ดี รับมือค่าเงินบาทแข็ง
รายงานพิเศษ กองบรรณาธิการ

การควบคุมอุปกรณ์ระบบควบคุมความชื้นห้องปรับอากาศ(2)
บทความพิเศษ ปรเมธ ประเสริฐยิ่ง วก.485

การตรวจสอบสภาพอาคาร(3)(จรรยาบรรณผู้ตรวจสอบอาคาร)
ประสบการณ์งานช่าง ประสงค์ ธาราไชย

การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อความปลอดภัย
Safety Culture วิฑูรย์ สิมะโชคดี

ผลสำรวจไอดีซีเกี่ยวกับโรงพยาบาลแห่งอนาคต การศึกษาในอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพ(1)
IT Update แลนดราย ฟีฟร์

ระบบการให้บริการผลิตภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน
Eco Design อรรคเจตต์ อภิขจรศิลป์, ปริญญ์ บุญกนิษฐ

ใครว่าก่อสร้างซบเซา
ร้าว รั่ว ร้อน สำเริง ฤทธิ์พริ้ง

PACK PRINT INTERNATIONAL attracts some 20,000 trade visitors from 62 countries
Marketing Zone

การบริหารงานเชิงกลยุทธ์ ด้วยการบริหารการเปลี่ยนแปลง Change Management(5)
Management Tools Today พรชัย องค์วงศ์สกุล

บทบาทปัจจัยเวลากับการแข่งขันยุคใหม่
Productivity โกศล ดีศีลธรรม

ตัวอย่างองค์กรที่เป็นเลิศ : การบริหารเชิงกลยุทธ์สไตล์โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง
M&M (Marketing & Management) นุชรัตน์ สิริประภาวรรณ

เทคโนโลยียานยนต์ใหม่ๆ ใน Motor Show ครั้งที่ 28
Auto Today Cyber A/สถาบันยานยนต์

การจัดอันดับผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ประจำปีไตรมาส 1/2550
Finance mai

"ผู้ใหญ่" ที่คนรุ่นหลังควรเรียนรู้
HR Vision จีระ หงส์ลดารมภ์