MAGAZINE

Electricity & Industry Magazine

ปีที่ 16 ฉบับที่ 5 กันยายน - ตุลาคม 2552
e-magazine download magazine view magazine


บทความในวารสาร

อีโคโนวัตต์ มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
Interview กองบรรณาธิการ

Absorption Chiller vs. Vapor Compression Heat Pump สำหรับโรงไฟฟ้า
Article ปรเมธ ประเสริฐยิ่ง

ฟ้าผ่าลงรถยนต์
Article ดร.สำรวย สังข์สะอาด

ระบบตรวจหาตำแหน่งฟ้าผ่า
Article การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

20 แง่มุมที่ควรรู้เกี่ยวกับฟ้าผ่า
Article ดร.บัญชา ธนบุญสมบัติ

กระแสฮาร์มอนิกส์ในระบบไฟฟ้ากำลังของโรงงานอุตสาหกรรม
Article ขวัญชัย กุลสันติธำรงค์

การตามลำแสง...ในการออกแบบไฟหน้ารถยนต์
Article ปิยพงศ์ เปรมวรานนท์, อภิชาต ตีระลาภสุวรรณ

โครงการพัฒนาเครื่องต้นแบบระบบ Flight Performance Monitoring
Article บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

วิสัยทัศน์ของกรีนพีชว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
Article -

การบริหารการจัดซื้อ (Procurement Management) ในสายการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม
Article บูรณะศักดิ์ มาดหมาย

คาปาซิเตอร์ & ฮาร์โมนิคส์(ตอนที่ 11)
Special Area ธำรงเดช มุ่งเจริญ

กิจกรรม 5ส สำหรับงานบำรุงรักษาด้วยตนเอง
Maintenance โกศล ดีศีลธรรม

“เทคโนโลยีสุญญากาศเพื่ออุตสาหกรรม” ลดการพึ่งพานำเข้าชิ้นส่วนจากต่างประเทศ
Institute Suggestion สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน)