MAGAZINE

Engineering Today

ปีที่ 9 ฉบับที่ 108 ธันวาคม 2554
e-magazine download magazine view magazine


บทความในวารสาร

คอตโต้ ตั้งเป้าหมายผู้นำก๊อกน้ำอาเซียนภายใน 5 ปี
Factory Today สาวิตรี ระงับพิษ

คำตอบในการอยู่ร่วมกับชุมชน
Green Industry วิฑูรย์ สิมะโชคดี

Green Industry...สู่อุตสาหกรรมก้าวหน้าเพื่อโลกที่ยั่งยืน
Green Industry กองบรรณาธิการ

รู้จักโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริบรรเทาปัญหาน้ำท่วมโดยหลักการธรรมชาติ
Hilight กองบรรณาธิการ

13 คำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับน้ำท่วมครั้งนี้
HR Vision ศ. ดร. จีระ หงส์ลดารมภ์

ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับผังเมืองและน้ำท่วม
In Trend ดร.โสภณ พรโชคชัย

"เชลล์" เปิดห้องปฏิบัติการวิจัยน้ำมันระดับโลก "PAE" ที่สุดแห่งขุมพลังสำหรับเครื่องยนต์
Innovation บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด

ชวลิต จันทรรัตน์ จากกลุ่มบริษัททีม เสนอ 7 โครงการแก้ปัญหาอุทกภัยปี 2555
Interview กองบรรณาธิการ

องค์กรสู่ความความเป็นเลิศของอเมริกา : ผลลัพธ์ (4)
M&M (Marketing&Management) นุชรัตน์ สิริประภาวรรณ

การซ่อมบำรุงแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก หลังจากผ่านวิกฤติน้ำท่วม
Maintenance สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย

กลยุทธ์ห้างค้าปลีกสีเขียว
Productivity โกศล ดีศีลธรรม

ตอนที่ 1 : ความรู้เกี่ยวกับสินทรัพย์และหลักการบริหาร
Project Management ผศ. ดร.ธนพงศ์ สุวรรณศรี, ดร.แคทรียา สุวรรณศรี

ว.ส.ท. จัดตั้ง "ศูนย์ตรวจสอบอาคารด้านวิศวกรรมหลังอุทกภัย" สำหรับประชาชนทั่วไป
Report ส.วงศ์ศรีตระกูล

7 ประเด็น ความปลอดภัยอาคาร "โครงส้รางอาคาร" หลังน้ำท่วม
Safety รองศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ

3D Modeling of a Landslide การเกิดคลื่นอันตรายจากดินถล่ม
Solid Solution Solid System Co., Ltd.

เอ็มเทค จัดโครงการผ่าตัดแก้ไขความพิการของกะโหลกศรีษะ-ใบหน้าให้ผู้ป่วย 84 รายเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
เทคโนโลยีไทย อุบลวรรณ กระปุกทอง

การอนุรักษ์พลังงานด้วยวิธีการนำความร้อนทิ้งกลับมาใช้ประโยชน์
เรื่องจากปก พิศาล บุญเอี่ยมศรี

คณะกรรมการฟื้นฟูเมืองแห่งชาติ (National Urban Renewal Commitrees)
บทความ รศ. ดร. ระหัตร โรจนประดิษฐ์

84 พรรษา มหาราชา ปวงประชาสุขสันต์
บทบรรณาธิการ กิตติ วิสุทธิรัตนกุล