MAGAZINE

Electricity & Industry Magazine

ปีที่ 11 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม - สิงหาคม 2547
e-magazine download magazine view magazine


บทความในวารสาร

การวิเคราะห์ข้อขัดข้องของเครื่องสูบหอยโข่ง
เรื่องจากปก รศ.วีระศักดิ์ กรัยวิเชียร

ฮาน่า ไมโครอิเล็คโทรนิคส์ (ลำพูน) ใช้ CT ลดต้นทุนการผลิตปีละกว่าล้านบาท
เยี่ยมโรงงาน กองบรรณาธิการ

โหงวเฮ้งของโครงการคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร - IT ก้าวหน้า ดร.ปัญญา เปรมปรีดิ์ (ที่ปรึกษาคณะกรรมการวิชาการ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ว.ส.ท.)

ปัจจัยป้องกันความชำรุด
Maintenanace โกศล ดีศีลธรรม

อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยกับเป้าหมายการเป็นดีทรอยต์แห่งเอเชีย
รายงานพิเศษ วัลลภา ผาติวิกรัยวงศ์

การรักษาระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ของสถาน ประกอบการในประเทศไทย -
อุตสาหกรรมรักษ์โลก ผศ.สยาม อรุณศรีมรกต, วรพร สังเนตร
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ขยายความมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ . ศ .2545 ตอนข้อกำหนดการเดินสายและวัสดุ ตอนที่ 4
มาตรฐานการติดตั้ง ลือชัย ทองนิล
กรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ว.ส.ท.
วิศวกรไฟฟ้า10 การไฟฟ้านครหลวง

คำนวณจำนวนฟ้าผ่าตามประสาฟิสิกส์
ไฟฟ้ากำลัง ปรเมษฐ์ ปัญญาเหล็ก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

วิธีการตรวจสอบความคลาดเคลื่อนในแนวแกนของเครื่อง CNC Milling
โลก CNC สุภาพ ด้วงโสน
ฝ่ายระบบการผลิตอัตโนมัติ ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส

ความรู้เบื้องต้นการออกแบบการติดตั้งฉนวนและตัวนำไฟฟ้าภายใน สถานีไฟฟ้าแรงสูง
วิศวกรรมสถานีไฟฟ้าแรงสูง พรชัย องค์วงศ์สกุล

พจนานุกรมศัพท์วิศวกรรมไฟฟ้าฉบับ ว.ส.ท.
ศัพท์ไฟฟ้า ศ.ดร.มงคล เดชนครินทร์
ที่ปรึกษาคณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ว.ส.ท.(2547-2548)

iPSTAR สุดยอดเทคโนโลยีบรอดแบรนด์ผ่านดาวเทียม (ตอนจบ)
ไฟฟ้าสื่อสาร พงษ์ศักดิ์ สุสัมพันธ์ไพบูลย์
วิศวกรผู้ชำนาญการ สำนักงาน Technology Management , AIS

เทคนิคการตรวจวัดค่าความต้านทานของระบบการต่อลงดิน สำหรับระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม บริษัท ซัมมิท แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
Buyer’s Guide

งานมหกรรมเทคโนโลยีสมาร์ทการ์ดและความปลอดภัยด้านไอทีนานาชาติ
Trade Fair สำนักงานข่าวเทคโนโลยีฝรั่งเศส ( FTPO )

ประวัติวุฒิสมาชิก ว.ส.ท. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
กิจกรรม ว.ส.ท.

เทคโนโลยีการบำบัดขยะในเมือง
บทความต่างประเทศ Andre LARENE