MAGAZINE

วารสารเหมืองแร่

ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม - มิถุนายน 2559
e-magazine download magazine view magazine


บทความในวารสาร

กพร. นำน้ำขุมเหมืองเก่ากว่า 51 ล้านคิว จาก 33 แห่งทั่วประเทศ ใช้ประโยชน์อุปโภค-ช่วยเกษตรกรบรรเทาภัยแล้ง
NEWS กองบรรณาธิการ

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ย้ำร่าง พ.ร.บ.แร่ พ.ศ. ... ฉบับใหม่ เน้นการปฎิรูปการบริหารจัดการแร่
Report กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

4 รัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและรับฟังความคิดเห็นประชาชนโดยรอบเหมืองแร่ทองคำ จังหวัดพิจิตร
Report กองบรรณาธิการ

ชาติ หงส์เทียมจันทร์ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) “เร่งปูพรมฯ เหมืองแร่ให้พัฒนาอย่างยั่งยืน สร้างการยอมรับจากสังคม”
Cover Story กองบรรณาธิการ

ผู้หวังดีแห่งเหมือง
บทความ ร่งุศักดิ์ อินทร์สิงห์

ทรัพยากรแร่และน้ำจืดจะหมดโลก
บทความพิเศษ ธนกฤต ตั้งยะฤทธิ์

กรอ. จับมือพีดีไอ เตรียมจัดตั้งศูนย์จัดการกากอุตสาหกรรม 2 แห่ง คาดรับกากอุตสาหกรรมได้ 8 หมื่นตันต่อปี
Green Mining กองบรรณาธิการ

การใช้ทรัพยากรที่มีอย่อูย่างจำกัดให้ได้ประโยชน์สูงสุด
เทคโนโลยีเหมืองแร่ ณัฐชา ศิลปชำนาญ กรรมการผ้จู ัดการ Poittemill (Thailand) Ltd.