MAGAZINE

วารสารเหมืองแร่

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2560
e-magazine download magazine view magazine


บทความในวารสาร

สถานการณ์แร่ทรายแก้วปัจจุบัน
บทความพิเศษ คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาแร่ทรายแก้ว

ดร.สมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม “เร่งพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแร่ให้สังคมยอมรับและอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน”
Cover Story กองบรรณาธิการ

สภาการเหมืองแร่ เยี่ยมชมกิจการทำเหมืองและโรงไฟฟ้า ของบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ณ เมืองหงสา แขวงไชยะบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
รายงาน สภาการเหมืองแร่

รางวัลเหมืองแร่สีเขียว ประจำปี 2559
เหมืองแร่สีเขียว กองบรรณาธิการ

DRONE อากาศยานไร้คนขับ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานทำเหมืองแร่ ขจัดปัญหาการเข้าถึงพื้นที่ที่เข้าถึงยาก
รายงาน กองบรรณาธิการ

เรื่องเล่าความอัศจรรย์
เรื่องเล่าจากชาวเหมือง รุ่งศักดิ์ อินทร์สิงห์

กพร. วางนโยบายพัฒนาแหล่งแร่ควอตซ์ เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบสำคัญผลิตเซลล์แสงอาทิตย์
รายงาน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.)

มาตรการกำกับดูแลเหมืองแร่เก่า เพื่อการฟื้นฟูพื้นที่ภายหลังการปิดเหมืองให้สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์อีกครั้ง
Report กองบรรณาธิการ

หัวเจาะคุณภาพ ต้อง Robit
เทคโนโลยีเหมืองแร่ บริษัท อิตัลไทยอุตสาหกรรม จำกัด