MAGAZINE

วารสารเหมืองแร่

ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม-สิงหาคม 2560
e-magazine download magazine view magazine


บทความในวารสาร

ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ชูภารกิจด้านสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาเหมืองแร่ของประเทศ
Interview กองบรรณาธิการ

มาตรการฟื้นฟูพื้นที่เหมืองแร่เก่า พัฒนาและใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน
รายงานพิเศษ กองบรรณาธิการ

Smart EIA เข้าถึงทุกโครงการของ สผ. ผ่านมือถือ
รายงานพิเศษ กองบรรณาธิการ

กพร. ฟื้นฟูพื้นที่เหมืองถ่านหินเก่า เดินหน้าสร้างสวนสาธารณะ บนพื้นที่ 270 ไร่ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมจัดทำสวนสมุนไพร
เหมืองแร่สีเขียว กองบรรณาธิการ

อิตัลไทยอุตสาหกรรม นำเสนอสินค้าและบริการ สำหรับงานเหมืองแร่และงานโรงโม่อย่างมืออาชีพ
เทคโนโลยีเหมืองแร่ กองบรรณาธิการ

เล่าเรื่องเหมืองแร่
เรื่องเล่าจากชาวเหมือง รุ่งศักดิ์ อินทร์สิงห์