MAGAZINE

Engineering Today

ปีที่ 16 ฉบับที่ 168 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2561
e-magazine download magazine view magazine


บทความในวารสาร

วิศวกรไทยสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทย รับรางวัลเกียรติยศในงานประชุมนานาชาติสมาพันธ์สมาคมวิศวกรรมอาเซียน “CAFEO ครั้งที่ 36”
บทบรรณาธิการ กิตติ วิสุทธิรัตนกุล

BGRIM ออกหุ้นกู้กรีนบอนด์ 5 พันล้านบาท ลงทุนโรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ ภายใต้การสนับสนุนของ ADB 100% รายแรกของไทย
Energy Today กองบรรณาธิการ

คุณปิยบุตร จารุเพ็ญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด หรือ บีไอจี
Engineering 4.0 กองบรรณาธิการ

ไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวิชาการหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ RoboCup 2021 เวทีสร้างนวัตกรรมหุ่นยนต์สัญชาติไทยสู่ระดับสากล
AI กองบรรณาธิการ

ฟีโบ้ จับมือ เจมาร์ท-จันวาณิชย์ และ UBTECH ร่วมกันพัฒนา Robotics และ AI ป้อนธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม
Robotics กองบรรณาธิการ

กลุ่มทรู จับมือ ซาวิโอ๊ก เปิดตัว Relay หุ่นยนต์ส่งของอัตโนมัติ ครั้งแรกในไทย
Robotics กองบรรณาธิการ

สกว.หนุนนักวิจัยพัฒนาหุ่นจำลองยางพารา ตรวจสอบปริมาณรังสีรักษามะเร็ง ปรับตำแหน่งได้ตามที่ต้องการ-ราคาถูกกว่านำเข้า 10 เท่า
Innovation กองบรรณาธิการ

ระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีหุ่นยนต์นำทางนโยบาย Thailand 4.0
บทความ ซาการิ คูอิกกะ

A world first for contactless liquid level measurement (2)
Cover Story Jürgen Skowaisa

นักวิชาการแนะใช้นวัตกรรมบูรณาการกับเมืองอัจฉริยะ มุ่งสร้างสมาร์ทซิตี้เต็มรูปแบบ
Smart City กองบรรณาธิการ

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. คนที่ 15 “มุ่งให้ วว. เป็นหุ้นส่วนความสำเร็จ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”
Interview ทัศนีย์ เรืองติก

สกว. จับมือ มทร.ศรีวิชัย ชูผลสำเร็จโครงการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ (ABC) ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนลุ่มนํ้าปะเหลียน จ.ตรัง
Research & Development กองบรรณาธิการ

โครงการวางแผนศูนย์โลจิสติกส์ทางทะเลในอ่าวไทย (1)
Logistics รศ. ดร.ระหัตร โรจนประดิษฐ์, ผศ.ธนัช สุขวิมลเสรี

ซิสโก้คาดการณป์ ี ค.ศ. 2020 มบี ริษทั ปรับเปลยี่ นสูร่ ะบบดิจทิ ลั 75%
IT Update สุรีย์พร วงศ์ศรีตระกูล

ทาทา สตีล ชู 8 โครงการก่อสร้างไทยที่โดดเด่น ดีไซน์ลํ้า รับปีกุน
Construction กองบรรณาธิการ

ภิรัชทาวเวอร์ แอท สาทร เปิดตัวออฟฟิศแคมปัสแห่งแรกใจกลางกรุงเทพฯ โดดเด่นด้วยพื้นที่สีเขียว รับเทรนด์ออฟฟิศอนาคต
Property กองบรรณาธิการ

สิริ เวนเจอร์ส เผยแผนลงทุนปลายปี ประกาศ “SIRI VENTURES Private PropTech Sandbox” ในปีหน้า
Property กองบรรณาธิการ

บทสรุปการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความเจริญเติบโตทางธุรกิจ อย่างยั่งยืน (ตอน 2)
Project Management ดร.พรชัย องค์วงศ์สกุล