MAGAZINE

อินทาเนีย

ลำดับที่ 119 ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม พ.ศ.2562
e-magazine download magazine view magazine


บทความในวารสาร

ศูนย์ 5G AI/IoT Innovation Center
เรื่องพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Intania Young Alumni Forum
เรื่องพิเศษ อาทิตย์ ชีวชัชวาล วศ.45

ICMM2019 #ChangeTogether
เรื่องพิเศษ วศินี ธีรรัตนสถิต Intania 86

Engineering Dinner Talk…ทิศทางเศรษฐกิจไทยในปีเลือกตั้ง 2562
สายสัมพันธ์อินทาเนีย กองบรรณาธิการ

งานคืนสู่เหย้าชาววิศวฯ จุฬาฯ 2562
สายสัมพันธ์อินทาเนีย กองบรรณาธิการ

สหสาขาวิชาระดับอุดมศึกษา การศึกษาหลากทักษะเพื่ออนาคต
สะดุดฟันเฟือง รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ วศ.15

ซีอีเอส 2019
ข้อคิดจากศิษย์เก่า อรุณ จิรชวาลา วศ.15

การแสวงหาสัจธรรมแห่งชีวิต
ข้อคิดจากศิษย์เก่า ดร.รุ่งเรือง ลิ้มชูปฏิภาณ์ วศ.18

มารผจญ
ข้อคิดจากศิษย์เก่า ผศ.ดร.วีรณํฐ โรจนประภา วศ.28

รู้จักกาลเทศะ
ข้อคิดจากศิษย์เก่า ดร.ปิยะพันธ์ ทยานิธิ วศ.23

เรื่องของคุณ คุณทำเอง ตอนคิดให้ดี ทำให้ได้ เพื่อชีวิตที่มีความหมาย
ข้อคิดจากศิษย์เก่า อดุลย์ ลีลาภัทรานุรักษ์ วศ.05

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนกำลังกลับมาอีกแล้ว
บทความจากคณะ ธวัช งามศรีตระกูล ศิริมา ปัญญาเมธีกุล

หลักการออกแบบ มาตรฐานติดตั้ง และการใช้งานสำหรับระบสัญญาณเตือนอัคคีภัย
เก็บมาฝาก ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง

ระบบเสียงสำหรับระบบไฟฟ้าสื่อสารภายในอาคารและระบบเสียงเพื่อความบันเทิง
เก็บมาฝาก คมสีนต์ สิริวัฒนาพาท วศ.17

ประเทศไทย 5.0 ภาพนิมิตคุณภาพชีวิตคนไทย 5.0
เก็บมาฝาก ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล วศ.18

Digital Disruption กับภาคธุรกิจ
เก็บมาฝาก สุพจน์ ปุณณชัยยะ วศ.22

เกิดเป็นมนุษย์ ทุกข์จริงหรือ
เก็บมาฝาก พระมหาวินัย ถาวโร วศ.17

ก๋วยเตี๋ยวเมืองตาก ของอร่อยเมืองระแหง
Journey & Yummy สุวิทย์ เมฆวิบูลย์ วศ.17

มองโกเลีย
เที่ยวกับอินทาเนีย เสวี ใจซื่อตรง วศ.35