MAGAZINE

วารสารเหมืองแร่

ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 มีนาคม-เมษายน 2562
e-magazine download magazine view magazine


บทความในวารสาร

การประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
การประชุม คนร. กรมทรัพยากรธรณี

กพร. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานคววมร่วมมือ ด้านแร่ธาตุอาเซียน ครั้งที่ 16 สร้างความร่วมมือพัฒนาด้านแร่ในอาเซียน
เหมืองแร่อาเซียน กองบรรณาธิการ

“มิติใหม่ เหมืองแร่ไทย ครั้งที่ 2 : ก้าวใหม่จากนโยบาย สู่การปฏิบัติ” สร้างเหมืองแร่ที่มีธรรมาภิบาล-เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
มิติใหม่ เหมืองแร่ไทย กองบรรณาธิการ

กพร. คุมเข้มเหมือง-โรงโม่-ก่ารขนส่ง ป้องกันการเกิด PM2.5 ทั่วประเทศ
Report กองบรรณาธิการ

กพร. จัดงาน “1 ทศวรรษ ส่กูารสร้างสรรค์สังคม CSR-DPIM” ปลูกจิตสำนึกให้ผู้ประกอบการเหมืองแร่ รับผิดชอบต่อสังคม
CSR กองบรรณาธิการ

เอสซีจี คว้ารางวัล Thailand Green and Smart Mining Award 2019 ชูต้นแบบการบริหารจัดการเหมือง บนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน
เหมืองแร่สีเขียว กองบรรณาธิการ

แร่แกรไฟต์ หรือแร่ดินสอดำ ใช้ประโยชน์หลากหลาย ในโรงงานอุตสาหกรรม
แร่น่ารู้ มยุรี ปาลวงศ์

คิดต่างมุม
เรื่องเล่าจากชาวเหมือง รุ่งศักดิ์ อินทร์สิงห์

การผลิตแร่ดินขาวในประเทศไทย
บทความ ภิตินันท์ อินมูล