MAGAZINE

Green network

ISSUE 95 SEPTEMBER-OCTOBER 2019
e-magazine download magazine view magazine


บทความในวารสาร

พัฒนาสู่ความยั่งยืน
Green Industry ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี

พิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry Award) ปี 2562 ยกระดับโรงงานไทยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
Green Report กองบรรณาธิการ

โกลบอลกรีนเคมิคอล และ ที.ซี.ฟาร์มาซูนิคอลฯ 2 บริษทั รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว มงุ่ ผลิตสินคา้ เปน็ มิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Green Report กองบรรณาธิการ

BMW เปิดตัวโรงงานประกอบแบตเตอรี่รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริด ในนิคมอุตสาหกรรม จ.ชลบุรี
Green Factory กองบรรณาธิการ

ปตท. จับมือ GPSC ร่วมวิจัยโรงงานแบตเตอรี่ต้นแบบ ต่อยอดการผลิตเชิงพาณิชย์
Green Scoop กองบรรณาธิการ

ภาครัฐ-ภาคเอกชนไทย ร่วมกับ ญี่ปุ่น จัดงาน Maintenance and Resilience Asia 2019 ยกระดับภาคการผลิตโรงงานในไทยและคมนาคมให้เทียบเท่าญี่ปุ่น
Green Scoop กองบรรณาธิการ

“PEA Solar Hero” “One Stop Service” เพื่อการผลิตไฟฟ้าจาก “Solar Rooftop”
Green Scoop กองบรรณาธิการ

การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ 37 เวทีความร่วมมือด้านพลังงานของอาเซียน
Special Scoop กองบรรณาธิการ

ทั่วโลกผนึกพันธมิตรโรงงานสีเขียวรักษ์สิ่งแวดล้อม
Green World กองบรรณาธิการ

การประเมินวัฏจักรชีวิต : เครื่องมือเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนที่ยั่งยืนของอุตสาหกรรม
Green Article ผศ. ดร.ธภัทร ศิลาเลิศรักษา JGSEE มจธ.

ดราม่า เรื่อง PM 2.5 ตอน 4 : รู้ให้ไว ไหวให้ทัน
Green Article รศ. ดร.ศิริมา ปัญญาเมธีกุล, ศ. กิตติคุณ ดร.ธงชัย พรรณสวัสดิ์

“ตุ๊กตุ๊ก” รถเครื่องสามล้อไทย พัฒนาสู่รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าดัดแปลง สำหรับธุรกิจ SME ไทย ตอน : เส้นทางกว่า…จะมาเป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า
Green Article ผศ. ดร.ชนะ เยี่ยงกมลสิงห์

ไบโอพลาสติกที่ (อาจ) ไม่ย่อยสลาย
Green Article ดร.กริชชาติ ว่องไวลิขิต, ดร.ณัฐวิญญ์ ชวเลิศพรศิยา, ศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล

โรงไฟฟ้าชุมชน สวัสดิการแห่งรัฐ…รูปแบบใหม่
Green Focus พิชัย ถิ่นสันติสุข

ว่าด้วยเรื่องของ “Flexibility Options of Power Systems”
Green Focus นรินพร มาลาศรี

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดงาน Innovation Day 2019 ขับเคลื่อนสู่ PEA Digital Utility เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม
Green Focus กองบรรณาธิการ

กรมโรงงานอุตสาหกรรม เดินหน้าผลักดันให้ทุกโรงงานพัฒนา สู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว
Green People กองบรรณาธิการ

“สินธร ต้นสน” อาคารเขียว อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
Green Building กองบรรณาธิการ

กระทรวงมหาดไทย จับมือ การอุดมศึกษาฯ นำเทคโนโลยี สวทช. พัฒนาเมืองอัจฉริยะ ช่วยบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง
Smart City กองบรรณาธิการ

สวทช. ร่วมกับ สนพ. จัดสัมมนาเสนอผลงานวิจัยด้านระบบกักเก็บ พลังงาน
Energy Saving กองบรรณาธิการ

2019 Taiwan Trade Mission of Green Technology to Thailand โชว์โซลูชั่นเทคโนโลยีลดการใช้พลังงาน นวัตกรรมอัจฉริยะ
Green Technology & Innovation กองบรรณาธิการ

มูลนิธิชัยพัฒนา จับมือ อพท. เปิด 6 เส้นทางเที่ยวคุ้งบางกะเจ้า โครงการ Green Tourism “เที่ยวอย่างไรให้ยั่งยืน ตามศาสตร์พระราชา”
Green Travel กองบรรณาธิการ

อพท. พัฒนาประวัติศาสตร์ท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี เป็นชุมชนต้นแบบอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น
Green Travel กองบรรณาธิการ

สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร เปิดเส้นทางท่องเที่ยว “3 ธรรม” สร้างรายได้ให้ชุมชนและประเทศ
Green Travel กองบรรณาธิการ