MAGAZINE

วารสารเหมืองแร่

ปีที่ 9 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2562
e-magazine download magazine view magazine


บทความในวารสาร

กอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม “มอบหมายให้ กพร. บริหารจัดการวัตถุดิบอุตสาหกรรมเพื่อรองรับนโยบายขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 12 S-Curves”
Cover Story กองบรรณาธิการ

กพร. เผยผลการดำเนินงานศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล สร้างมูลค่าทางการตลาดปีละ 100-150 ล้านบาท
เหมืองแร่สีเขียว กองบรรณาธิการ

ผ่าแผนการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีศาลายา (TOD) รองรับรถไฟฟ้าสายสีแดงส่วนต่อขยาย
Report กองบรรณาธิการ

เปิดโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเปรู
บทความพิเศษ สรวิศ ชัยเลิศวณิชกุล

มุมมองคนเหมือง
เรื่องเล่าจากชาวเหมือง รุ่งศักดิ์ อินทร์สิงห์

เรื่องการฟื้นฟูสภาพเหมืองแร่ (ปีงบประมาณ 2563)
โครงการจัดประชุมสัมมนา