» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us


เปิดตัวโครงการ SAS Curriculum Pathways บทเรียนออนไลน์แนวใหม่ ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ
IT News 1/31/2012

แซส ซอฟท์แวร์ ร่วมกับ สวทช. สสวท. โรงเรียนมหิดลฯ และสพฐ. เปิดตัวโครงการ แซส เคอริคูลัม พาธเวย์ (SAS Curriculum Pathways) ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เผยเป็นบทเรียนออนไลน์ที่สามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ช่วยเสริมทักษะการเรียน และการวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ มีโรงเรียนในประเทศไทยนำไปใช้แล้วกว่า 60 แห่ง

รศ. ดร. คุณหญิง สุมณฑา พรหมบุญ ประธานโครงการ แซส เคอริคูลัม พาธเวย์ (SAS Curriculum Pathways) ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการฯ ว่า ด้วยบริษัท แซส อินสติทิวท์ อิงค์ (SAS Institute, Inc.) เป็นบริษัทที่พัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจที่มีชื่อเสียงเป็นลำดับต้นๆ ของโลก ได้พัฒนาบทเรียนออนไลน์เพื่อการศึกษา ชื่อว่า แซส เคอริคูลัม พาธเวย์ (SAS Curriculum Pathways) ผ่านเว็บไซต์ http://www.sascurriculumpathways.com/ มีความประสงค์ทูลเกล้าฯ ถวายบทเรียน แซส เคอริคูลัม พาธเวย์ (SAS Curriculum Pathways) แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานต่อยังโรงเรียนในประเทศไทยตามพระราชอัธยาศัยเมื่อปี 2553 โดยมีสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และบริษัท แซส ซอฟท์แวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้ร่วมศึกษาบทเรียนและดำเนินงานโครงการเพื่อใช้ในโรงเรียนในประเทศไทย

ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)ในฐานะฝ่ายเลขานุการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เปิดเผยว่า ภายหลังจากการศึกษาบทเรียนออนไลน์ แซส เคอริคูลัม พาธเวย์แล้ว เห็นว่าเป็นเนื้อหาบทเรียนที่เน้นการคิดวิเคราะห์ทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ซึ่งมีความน่าสนใจอย่างยิ่งและเข้าใจง่าย โดยเฉพาะด้านสังคมศาสตร์และประวัติศาสตร์ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงรับสั่งว่า มีเนื้อหาที่วิเคราะห์ที่ดีมาก หากได้นำมาใช้ก็น่าจะเป็นประโยชน์ ดังนั้นหน่วยงานสวทช. สสวท. สพฐ. และบริษัท แซส จึงเล็งเห็นประโยชน์ของแซส เคอริคูลัม พาธเวย์ ที่มีวิชาสอดคล้องกับการเรียนการสอนในหลักสูตรการศึกษาไทย จึงได้ร่วมกันดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริฯ โดยส่งเสริมให้โรงเรียนต่างๆ ได้รู้จักบทเรียนแซส เคอริคูลัม พาธเวย์ และเข้าใช้งานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งได้เริ่มดำเนินการในปี 2553 มีโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา 10 แห่งเข้าร่วมนำบทเรียนแซส เคอริคูลัม พาธเวย์ไปนำร่องใช้งานในระยะแรก และเพิ่มขึ้นเป็น 65 โรงเรียน ในปี 2555 และคาดหวังว่าจะเพิ่มเป็น 195 โรงเรียนภายในอีก 2 ปี

“การนำบทเรียนออนไลน์ แซส เคอริคูลัม พาธเวย์ มาใช้ในโรงเรียนในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูและนักเรียนได้เข้าไปเรียนรู้เนื้อหาเพื่อเสริมบทเรียนที่เรียนอยู่ในปัจจุบัน โดยครูสามารถได้แนวคิดการเรียนการสอนที่เน้นการคิดวิเคราะห์และกระตุ้นให้แสวงหาความรู้เพิ่มเติม สำหรับนักเรียนสามารถพัฒนาความคิดทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคม และประวัติศาสตร์ และยังช่วยพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษได้มากขึ้น และแม้ว่าบทเรียนแซส เคอริคูลัม พาธเวย์ จะเป็นสื่อที่ไม่ได้ผลิตขึ้นตรงตามหลักสูตรของประเทศไทย แต่ครูสามารถเลือกเฉพาะบทเรียนที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาของประเทศไทย และนักเรียนยังมีโอกาสได้รับประโยชน์จากการศึกษาความรู้อื่นๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากบทเรียนในหลักสูตรอีกด้วย นอกจากนี้เพื่อให้ผู้ใช้บทเรียนแซส เคอริคูลัม พาธเวย์ ได้มีเวทีในการแลกเปลี่ยนแนวทางการใช้บทเรียนนี้ในวิชาต่างๆ ทางสวทช. จึงได้จัดเตรียมเครื่องมือ โซเชียล เน็ตเวิร์ค หรือเครือข่ายสังคมออนไลน์ คือ เฟซบุ๊ค และ Ning.com ไว้เพื่อให้คณะครูอาจารย์ได้ร่วมกันแบ่งปันแนวทางการใช้บทเรียนนี้ในวิชาต่างๆ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งในขณะนี้มีโรงเรียน ได้ใช้ประโยชน์จากโซเชียล เน็ตเวิร์ค เป็นเสมือนห้องเรียนออนไลน์ในการสื่อสารกันระหว่างครูกับนักเรียนอีกด้วย” ดร. ทวีศักดิ์ กล่าว

ทวีศักดิ์ แสงทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท แซส ซอฟท์แวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่า บริษัท แซส อินสติทิวท์ อิงค์ ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของแซส ในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้พัฒนาบทเรียนออนไลน์ แซส เคอริคูลัม พาธเวย์ ในปี 2551 เพื่อให้นักศึกษาและนักเรียนในสหรัฐอเมริกาได้เข้าไปศึกษาบทเรียนด้วยตนเอง ใน 5 สาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมและประวัติศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาสเปน ได้ในทุกที่ทุกเวลาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ปัจจุบันมีครูจำนวน 70,000 คนและโรงเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 18,000 แห่งนำไปใช้งานแล้ว

ทั้งนี้บทเรียนออนไลน์ แซส เคอริคูลัม พาธเวย์ เป็นโครงการที่ทำขึ้นเพื่อสังคม โดยมุ่งหวังให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ในทุกทีทุกเวลา และเตรียมความพร้อมของนักเรียนในการเข้าสู่การศึกษาในระดับวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย อีกทั้งเพื่อเข้าสู่สังคมฐานความรู้ทางออนไลน์

“จากความสำเร็จในการนำบทเรียนทางออนไลน์ไปใช้ในสหรัฐอเมริกา บริษัทฯ จึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้นำบทเรียนดังกล่าวมาใช้ในโรงเรียนในประเทศไทย เพื่อเป็นการเสริมเนื้อหาหลักสูตรการศึกษาในประเทศไทย โดยได้ทูลเกล้าฯ ถวายบทเรียน แซส เคอริคูลัม พาธเวย์ ดังกล่าวแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานต่อยังโรงเรียนในประเทศไทยตามพระราชอัธยาศัย” ทวีศักดิ์ กล่าว

ดร. พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กล่าวว่า หลังจากได้ศึกษาบทเรียนออนไลน์ แซส เคอริคูลัม พาธเวย์ ปรากฏว่า เป็นบทเรียนที่เข้าใจง่าย เนื่องจากมีภาพประกอบบทเรียนที่ใช้กราฟิกสวยงาม ทำให้ไม่รู้สึกเบื่อในการเรียนรู้ นอกจากนั้นยังสามารถปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนได้เป็นอย่างดี โดยทางสสวท. ได้จัดทำคู่มือการใช้และการจัดอบรมให้แก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีจากโรงเรียน ครู และนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ

“คุณลักษณะของบทเรียนออนไลน์ แซส เคอริคูลัม พาธเวย์ ประกอบไปด้วยเครื่องมือช่วยในการเรียนรู้หลากหลาย ทั้งแบบปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ (Interactive) และแบบดั้งเดิม (Traditional) ที่มีการสอนแบบบรรยายและ มีเอกสารให้อ่าน ได้จัดเรียงเนื้อหาอย่างเป็นระบบทั้งแผนการเรียนการสอน กิจกรรมออนไลน์ แบบจำลอง และทรัพยากรในเว็บไซต์ที่เน้นการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะสำคัญในเนื้อหานั้นๆ สืบค้นง่าย ไม่ซับซ้อน มีคำแนะนำ ให้ปฏิบัติทุกขั้นตอน มีความยากง่ายหลายระดับ มีการออกแบบให้ครูทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้ (Teaching Facilitator หรือ Coach) ให้แก่นักเรียน สามารถยืดหยุ่นในการนำไปประยุกต์ใช้ได้ตามความถนัด บริบทของห้องเรียน และดุลยพินิจของครูอีกด้วย” ผู้อำนวยการสสวท. สรุปความคืบหน้าการทำงานและจุดเด่นของบทเรียน

ผศ. ดร. ยุวดี นาคะผดุงรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ กล่าวว่า ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับสั่งว่า เนื้อหาวิชาสังคมศึกษาและประวัติศาสตร์ของบทเรียน แซส เคอริคูลัม พาธเวย์นั้นมีการวิเคราะห์ที่ดี และน่าจะเป็นประโยชน์หากมีการนำไปใช้ ดังนั้นโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จึงได้สนองพระราชดำริโดยสนับสนุนนักวิชาการด้านสังคมศึกษาและประวัติศาสตร์ คือ อาจารย์วชิราวรรณ บุนนาค หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศึกษาและศิลปะ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ให้มีส่วนร่วมในการศึกษานำร่องการใช้บทเรียนแซส เคอริคูลัม พาธเวย์ และวิเคราะห์ว่า จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาและประวัติศาสตร์ได้อย่างไร โดยเฉพาะกิจกรรมลักษณะ Inquiry หรือการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ตลอดจนได้ร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การใช้งานให้แก่ครูในโรงเรียนต่างๆ เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในการประยุกต์ใช้บทเรียนแซส เคอริคูลัม พาธเวย์ และสามารถนำไปใช้จัดการเรียนการสอนตามบริบทโรงเรียนของตนได้ต่อไป

  Back |   Top   ข่าวใหม่ : IT NEWS

    “Business Transformation with SAP S/4HANA” ยกระดับโครงสร้างไอทีด้วยโซลูชันชั้นนำเพื่อรองรับธุรกิจในยุค 4.0 29/8/2561

    ไทยเซิร์ตออกโรงเตือนภัย BlueBorne แฮกเครื่องผ่านบลูทูธ 14/9/2560

    นูทานิคซ์ปฏิวัติไฮบริดคลาวด์ด้วย Single OS สำหรับยุคมัลติคลาวด์ 14/7/2560

    ไทยเซิร์ตเกาะติด Petya Ransomware พร้อมแนะวิธีป้องกัน 29/6/2560

    ทำความรู้จักแรนซั่มแวร์ Wanna Decryptor 2.0 ที่สร้างภัยคุกคามไปทั่วโลก 19/5/2560

    เอชพีอีชูโซลูชั่นใหม่ช่วยให้การใช้งานอุปกรณ์ IoT ขนาดใหญ่ในพื้นที่กว้างขวาง ตอบโจทย์องค์กรและอุตสาหกรรม 11/1/2560

    สุดยอดฟีเจอร์ใหม่อัพเกรดการใช้งานมือถือด้วย “DU Speed Booster” และ “DU Battery Saver” 15/10/2558

    ซิสโก้เผยรายงานความปลอดภัยกลางปี 2558  15/10/2558

    เดลล์ควงแขนซินเน็ค ประกาศความร่วมมือรุกขยายตลาดโซลูชันเน็ตเวิร์กกิ้ง 15/10/2558

    กระทรวงไอซีที เดินหน้าบิ๊กโปรเจกต์ 6 มิติขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล 14/10/2558

  more...       Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved