» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us


HP พัฒนาแอพพลิเคชั่นคลาวด์ รองรับโปรแกรม DevOps
IT News 7/5/2012

เอชพี ผู้นำนวัตกรรมแอพพลิเคชั่นสำหรับคลาวด์ เร่งเครื่องพัฒนาแอพพลิเคชั่นคลาวด์ รองรับโปรแกรม DevOps ผนวกรวมแอพพลิเคชั่นและโซลูชั่นปฏิบัติการเข้าไว้ด้วยกัน

เอชพี ประกาศเปิดตัวหลากหลายโซลูชั่นและบริการใหม่ สนับสนุนให้เกิดการทำงานร่วมกันของทีมงานด้านการพัฒนาแอพพลิเคชั่น การทดสอบ ผู้ดูแลระบบโครงสร้างพื้นฐาน และทีมปฏิบัติการ ส่งผลให้องค์กรต่างๆ สามารถปรับเปลี่ยนการแก้ไขปัญหาการบริหารไอทีแบบไซโล (IT silos) รูปแบบเดิมให้เป็นรูปแบบใหม่ที่ช่วยให้สามารถมีการพัฒนาแอพพลิเคชั่นใหม่ๆ สุดล้ำต่างๆ ที่รองรับการทำงานบนสภาพแวดล้อมแบบไฮบริดและแบบคลาวด์ได้อย่างรวดเร็ว

เอชพีนำเสนอโซลูชั่น HP Application Lifecycle Management (ALM) และ HP Performance Center (PC) รุ่นใหม่ สนับสนุนให้องค์กรต่างๆ สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมระดับองค์กรด้วยการพัฒนาแอพพลิเคชั่นใหม่สุดล้ำออกมาอย่างต่อเนื่องโดยใช้ฟีทเจอร์ Lab Management Automation และ Continuous Application Performance Delivery

ทั้งนี้ องค์กรธุรกิจส่วนใหญ่จะได้รับความกดดันว่าต้องคิดค้นพัฒนานวัตกรรมโซลูชั่นเพื่อขับเคลื่อนให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ขณะเดียวกันก็ต้องการให้แอพพลิเคชั่นที่ใช้งานอยู่สามารถปรับเปลี่ยนให้ตรงตามความต้องการที่เกิดขึ้นได้ตลอดช่วงอายุการใช้งาน ตัวอย่างเช่น แอพพลิเคชั่นด้านสมรรถนะการทำงานอาจต้องมี การปรับเปลี่ยนหากผู้ใช้นำไปใช้งานร่วมกับแอพพลิเคชั่นบนคลาวด์ หรือบนอุปกรณ์การสื่อสารเคลื่อนที่ เป็นต้น

องค์กรต่างๆ จึงนำโปรแกรม DevOps ซึ่งเป็นชุดซอฟต์แวร์ที่ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ในการจัดทำซอฟต์แวร์ที่สนับสนุนทีมพัฒนาแอพพลิเคชั่น ทีมทดสอบ ทีมดูแลระบบโครงสร้างพื้นฐาน และทีมปฏิบัติการให้มีการติดต่อสื่อสารและทำงานร่วมกัน เพื่อให้ส่งมอบแอพพลิเคชั่นคุณภาพสูงได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ โปรแกรม DevOps สามารถช่วยจัดการแก้ไขปัญหาระบบไอทีแบบไซโลให้มีเอกภาพ โดยใช้มาตรฐานการดำเนินงานและหลักการปฏิบัติงานแบบอัตโนมัติ ส่งผลให้การจัดทำแอพพลิเคชั่นและบริการต่างๆ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และปรับเปลี่ยนได้ตรงตามความต้องการต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปขององค์กร

นำเสนอภาพรวมที่ชัดเจน รองรับการจัดทำแอพพลิเคชั่นคุณภาพสูง

เอชพี เปิดตัวโซลูชั่นสุดล้ำที่พัฒนาบนแพลทฟอร์ม HP Application Lifecycle Management (ALM) 11.5 เพื่อให้ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวงจร การพัฒนาแอพพลิเคชั่นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยโซลูชั่นนี้มีการเพิ่มรายละเอียด ความคืบหน้าในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นอย่างต่อเนื่องไว้ในระบบรายงานผล ทั้งยังนำซอฟต์แวร์ HP Enterprise Collaboration มาใช้งานบนแพลทฟอร์ม HP ALM 11.5 เพื่อให้สามารถรองรับการติดต่อสื่อสารด้วยข้อความระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ ผ่านช่องทางชุมชนออนไลน์ได้ตลอดอายุการใช้งานของแอพพลิเคชั่นนั้นๆ โซลูชั่น HP ALM 11.5 จะให้ประโยชน์กับลูกค้าดังนี้

* สามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วมากขึ้น อันเป็นผลจากทีมงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแอพพลิเคชั่นมีความร่วมมือใน การทำงานมากขึ้น โดยทีมงานที่เกี่ยวข้องทุกทีมสามารถทำงานร่วมกันได้ตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ ทั้งยังร่วมกันสร้างสรรค์บริการแจ้งอัพเดทข้อมูลใหม่ๆ (RSS feed alerts) ตลอดจนการหารืออัพเดทความคืบหน้าเกี่ยวกับสถานภาพการพัฒนา การดำเนินการทดสอบ รวมถึงการแจ้งข้อผิดพลาดต่างๆ

* เพิ่มประสิทธิภาพของนักพัฒนาระบบด้วยโซลูชั่น HP Application Lifecycle Intelligence 2.6 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแพลทฟอร์ม HP ALM ที่ใช้สนับสนุนระบบ Git ซึ่งเป็นระบบควบคุมแบบโอเพ่นซอร์ส ทั้งยังเป็นซอฟต์แวร์การจัดการซอร์สโค้ด นอกเหนือจากการใช้ชุดเครื่องมือ การพัฒนาที่มีอยู่เดิมและการทำอินทิเกรชั่น

การทำงานร่วมกันของโปรแกรม DevOps ยกระดับคุณภาพแอพพลิเคชั่น

ซอฟต์แวร์ HP Performance Center (PC) 11.5 รุ่นใหม่ ออกแบบเพื่อนำมาใช้ทดสอบสมรรถนะของแอพพลิเคชั่น ส่งผลให้มีการพัฒนาคุณภาพของแอพพลิเคชั่นต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น ก่อนที่จะนำออกสู่ตลาดควบคู่กันกับโซลูชั่น Continuous Application Performance Delivery โดยจะช่วยให้ทีมปฏิบัติการและทีมทดสอบนำข้อมูลเกี่ยวกับสมรรถนะของแอพพลิเคชั่นแบบเรียลไทม์มาใช้ในชุดคำสั่งการทดสอบประสิทธิภาพของแอพพลิเคชั่นได้ร่วมกัน นอกจากนี้ ลูกค้ายังได้รับประโยชน์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้

* ระบุและวินิจฉัยปัญหาสมรรถนะการทำงานแบบคอขวดที่อาจเกิดขึ้น โดยใช้ข้อมูลการติดตามผลการผลิตจากซอฟต์แวร์ HP Business Service Management และชุดเครื่องมือจากผู้ผลิตรายอื่นๆ

* เร่งรัดการตั้งค่าระบบการทดสอบโดยใช้มาตรการประเมินประสิทธิภาพของแอพพลิเคชั่นจากระบบ HP SiteScope

นอกจากนี้ เอชพียังได้เปิดตัวโซลูชั่น HP Lab Management Automation ใหม่ที่ทำงานบนแพลทฟอร์ม HP ALM 11.5 และ HP PC 11.5 โดยมีคุณสมบัติรองรับการนำแอพพลิเคชั่นสมรรถนะสูงมาใช้งานได้เร็วขึ้น โดยสามารถตั้งค่าระบบการทดสอบให้สอดคล้องกับสถานการณ์การทำงานจริงทั้งบนระบบคลาวด์แบบส่วนตัวและระบบคลาวด์แบบไฮบริดโดยอัตโนมัติ เพื่อให้ได้แอพพลิเคชั่นต่างๆ ที่มีสมรรถนะ ฟังก์ชั่นการทำงาน และระบบการรักษาความปลอดภัยตรงตามต้องการ ก่อนนำไปผลิตต่อไป

นอกจากนี้ เอชพียังมีบริการ HP Software Professional Services for Application Lifecycle Management ซึ่งประกอบด้วยบริการให้คำปรึกษา อัพเกรด และดำเนินการติดตั้ง จึงช่วยย่นระยะเวลาในการสร้างมูลค่าทางธุรกิจให้แก่โปรแกรม DevOps ที่ทำงานบนแพลทฟอร์ม HP ALM 11.5 นอกจากนี้ เอชพียังมีบริการ Lab Management Foundation Service ใหม่สุดล้ำ เพื่อให้องค์กรต่างๆ สามารถเร่งทดสอบแอพพลิเคชั่นได้เร็วขึ้น สามารถดูแลและรักษาคุณภาพของแอพพลิเคชั่นได้พร้อมๆ กัน โดยทั้ง 2 บริการดังกล่าวจะช่วยให้ลูกค้าสามารถนำระบบทดสอบมาใช้งาน ตลอดจนกำหนดเวลาดำเนินการทดสอบได้โดยอัตโนมัติ

มร. ไมค์ อึ้ง ผู้จัดการทั่วไป กลุ่มธุรกิจซอฟต์แวร์ เอชพี เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า “การพัฒนานวัตกรรมแอพพลิเคชั่นได้รับผลกระทบจากปัญหาระบบไอทีแบบไซโลที่พบโดยทีมพัฒนา ทีมทดสอบ และทีมปฏิบัติการ ส่งผลให้เกิดความล่าช้า การสูญเสียโอกาส และข้อผิดพลาดของแอพพลิเคชั่น ดังนั้น การผนวกรวมข้อมูลและกระบวนการทำงานด้านไอทีไว้ในระบบการจัดการวงจรชีวิตของแอพพลิเคชั่น ถือเป็นการวางรากฐานสำคัญให้แก่โปรแกรม DevOps เพื่อให้องค์กรต่างๆ ขับเคลื่อนให้เกิดผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ดียิ่งขึ้น โดยมีการผลิตแอพพลิเคชั่นใหม่ๆ สุดล้ำออกมาอย่างต่อเนื่อง”

ยกระดับการทดสอบแอพพลิเคชั่นด้วยชุดคำสั่งที่ทำงานง่ายและเร็วยิ่งขึ้น

ด้วยสมรรถนะใหม่และโดดเด่นของระบบทดสอบที่จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนให้ การทดสอบสามารถทำได้อย่างต่อเนื่อง และทำให้การทดสอบแอพพลิเคชั่นเป็นไปอย่างรวดเร็วและง่ายดาย เอชพี จึงจัดทำโซลูชั่นการทดสอบที่มีสมรรถนะดีเยี่ยม ดังนี้

* โซลูชั่น HP LoadRunner 11.5 เป็นโซลูชั่นทดสอบความเร็วในการทำงานของแอพพลิเคชั่น ประกอบด้วยชุดคำสั่งง่ายๆ ทั้งยังช่วยลดเวลาที่ใช้ในการจัดทำชุดคำสั่ง โดยมาพร้อมกับระบบบูรณาธิการชุดคำสั่ง Virtual User Generator (VUGen) จึงรองรับการทดสอบระบบเบราเซอร์ Internet Explorer 9, ภาษา HTML5, สภาพแวดล้อมการประมวลผลขนาด 64 บิท และระบบ IPv6

* โซลูชั่นทดสอบแบบแมนวล HP Sprinter ทำให้การทดสอบแบบแมนวลมีประสิทธิภาพมากขึ้นและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยบริหารชุดคำสั่งการทดสอบที่เกิดขึ้นบ่อยๆ ได้โดยอัตโนมัติ เพื่อให้การใช้งานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ โซลูชั่น HP Sprinter ยังมีสมรรถนะใหม่ๆ ด้านการตรวจกรอง จึงช่วยลดงานที่ใช้แรงงาน อาทิ การตรวจตัวสะกด ทั้งยังมั่นใจได้ว่า มีความสอดคล้องกับลักษณะการทำงานขององค์กร ส่งผลให้ผู้ทดสอบลดเวลาที่ใช้ในงานบริหาร และสามารถนำวิธีการทดสอบใหม่ๆ มาใช้งานได้มากขึ้น

มร. แอนดี้ ไนติงเกล ผู้อำนวยการด้าน performance automation บริษัท Fidelity National Financial กล่าวว่า “การประมวลคำขอรับสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์จำนวนมากได้อย่างรวดเร็วมีความสำคัญต่อการสร้างความสำเร็จให้แก่ธุรกิจของเรา ด้วยโซลูชั่น HP LoadRunner ที่มีประสิทธิภาพในการทดสอบอย่างเหนือชั้น ทำให้บริษัทของเราสามารถระบุปัญหาคอขวดด้านสมรรถนะการทำงานได้อย่างรวดเร็ว ก่อนนำแอพพลิเคชั่นดังกล่าวออกไปผลิตเพื่อการใช้งานต่อไป จึงช่วยลดต้นทุนหลังการใช้งานได้เป็นอย่างดี”

โซลูชั่น HP Application Lifecycle Management คือ องค์ประกอบสำคัญของแพลทฟอร์ม HP IT Performance Suite ซึ่งเป็นแพลทฟอร์มซอฟต์แวร์ยุคอนาคตที่มีสมรรถนะการทำงานระดับองค์กร ช่วยบริหารระบบไอทีให้มีประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น และมีการทำงานอย่างชาญฉลาดมากขึ้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ภายใต้โปรแกรม HP DevOps สามารถเข้าไปดูได้ที่ www.hp.com/go/DevOps และข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชั่น HP Application Lifecycle Management สามารถเข้าไปดูได้ที่ www.hp.com/go/ALM

ข่าวไอที ทิป-เทคนิค คอมพิวเตอร์

  Back |   Top   ข่าวใหม่ : IT NEWS

    “Business Transformation with SAP S/4HANA” ยกระดับโครงสร้างไอทีด้วยโซลูชันชั้นนำเพื่อรองรับธุรกิจในยุค 4.0 29/8/2561

    ไทยเซิร์ตออกโรงเตือนภัย BlueBorne แฮกเครื่องผ่านบลูทูธ 14/9/2560

    นูทานิคซ์ปฏิวัติไฮบริดคลาวด์ด้วย Single OS สำหรับยุคมัลติคลาวด์ 14/7/2560

    ไทยเซิร์ตเกาะติด Petya Ransomware พร้อมแนะวิธีป้องกัน 29/6/2560

    ทำความรู้จักแรนซั่มแวร์ Wanna Decryptor 2.0 ที่สร้างภัยคุกคามไปทั่วโลก 19/5/2560

    เอชพีอีชูโซลูชั่นใหม่ช่วยให้การใช้งานอุปกรณ์ IoT ขนาดใหญ่ในพื้นที่กว้างขวาง ตอบโจทย์องค์กรและอุตสาหกรรม 11/1/2560

    สุดยอดฟีเจอร์ใหม่อัพเกรดการใช้งานมือถือด้วย “DU Speed Booster” และ “DU Battery Saver” 15/10/2558

    ซิสโก้เผยรายงานความปลอดภัยกลางปี 2558  15/10/2558

    เดลล์ควงแขนซินเน็ค ประกาศความร่วมมือรุกขยายตลาดโซลูชันเน็ตเวิร์กกิ้ง 15/10/2558

    กระทรวงไอซีที เดินหน้าบิ๊กโปรเจกต์ 6 มิติขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล 14/10/2558

  more...       Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved