» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us


สวทช. และซีเกทจัด “ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” เพื่อปั้นดาวดวงใหม่แห่งวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย
IT News 9/18/2012

“ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” สอดคล้องกับความมุ่งมั่นของสวทช.และซีเกท ในการยกระดับความรู้เยาวชนไทยเพื่อก้าวสู่ AEC 2015

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ บริษัทซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรม “ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” เพื่อสานต่อปณิธานที่จะส่งเสริมศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมเปิดโลกทัศน์ให้แก่เด็กไทย ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีขึ้นในระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน 2555 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีถือเป็นอีกสาขาวิชาที่มีความสำคัญต่อการนำประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2015 ดังนั้น ความพร้อมและทักษะที่สำคัญทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงเปรียบเสมือนอาวุธสำคัญสำหรับการแข่งขันในเวทีโลก

ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า “การจัดกิจกรรมค่ายในวันนี้เป็นอีกก้าวของ ความร่วมมือระหว่างสวทช. กับบริษัทซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ในการส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน โดยผ่านกระบวนการและกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และสามารถนำทักษะและประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนรู้ไปใช้หากเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ อีกทั้งเป็นการฝึกฝนให้เด็กและเยาวชนทำงานร่วมกันเป็นทีมตลอดจนมีระเบียบวินัยและตรงต่อเวลา ผมต้องขอขอบพระคุณทางบริษัทซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ที่ได้กรุณาสนับสนุนงบประมาณและช่วยผลักดันทำให้เกิดกิจกรรมดีๆ เช่นนี้”

กิจกรรมภายในค่ายประกอบด้วยการทดลองด้านวิทยาศาสตร์ แนะนำเทคนิคเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อย่างไรให้ฉลาด หนูน้อยนักประดิษฐ์ไฟฉายจากพลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงเวิร์คช็อปเพื่อช่วยให้เยาวชนสามารถรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติรูปแบบต่างๆ โดยเยาวชนจะได้เรียนรู้จากเจ้าหน้าที่ของสวทช. พนักงาน ซีเกทและผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศิริรัตน์ เอี่ยวผดุง ผู้จัดการโรงงานเทพารักษ์ บริษัทซีเกท เทคโนโลยี(ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “จริง ๆ แล้ว ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรา การที่น้อง ๆ เยาวชนได้เข้ามาเรียนรู้กิจกรรมใน “ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” จะช่วยส่งเสริมให้มีโอกาสเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในรูปแบบที่แตกต่างไปจากการเรียนในห้องเรียน เพราะเราจะเน้นให้น้อง ๆ ได้ฝึกฝนกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ การได้ลงมือปฏิบัติหรือทำการทดลองจริง รวมทั้งยังปลูกฝังให้น้อง ๆ ได้รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น เพื่อให้สามารถนำความรู้และประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และเสริมการเรียนรู้ในห้องเรียนต่อไป

“ในฐานะผู้นำด้านเทคโนโลยีด้านการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์และโซลูชั่นสำหรับจัดเก็บข้อมูลชั้นนำของโลก ซีเกทมุ่งหวังว่าจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชนไทย โดยซีเกทมีนโยบายในการสนับสนุนเด็กและเยาวชนไทยให้มีความสนใจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้นและเปลี่ยนพฤติกรรมของเยาวชนให้มีทัศนคติในเชิงบวกต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อประโยชน์ต่อสังคมในการสร้างคุณภาพชีวิตให้เยาวชนที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไป ผ่านการจัดกิจกรรมร่วมกับทางภาครัฐและมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องเพื่อการเรียนรู้อย่างยั่งยืน เพิ่มพูนความรู้และทักษะให้เยาวชนได้มีโอกาสในการต่อยอดความรู้”

ด.ช. ทวินสิริ ศัยศักดิ์พงษ์ หรือ “น้องตั๋ง” นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโชคชัยรังสิต เล่าให้ฟังถึงความประทับใจในค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่า “จากการเข้าร่วมกิจกรรมในค่ายฯ ผมได้เรียนรู้ สิ่งใหม่ ๆ ซึ่งแตกต่างจากสิ่งที่ผมเคยเรียนรู้ในห้องเรียน ผมคิดว่านี่เป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับเยาวชนไทยอย่างพวกเราและผมหวังว่าค่ายนี้จะนำมาซึ่งโอกาสใหม่ ๆ สำหรับเราในอนาคต เวิร์คช็อปเกี่ยวกับหุ่นยนต์ทำให้ผมรู้ว่าหุ่นยนต์เป็นสิ่งที่น่าสนใจและอยู่รอบตัวเรา ในอนาคต ผมอยากสร้างหุ่นยนต์ที่ช่วยทำงานบ้านได้และผมฝันอยากเป็นทันตแพทย์ครับ”

ด.ญ. ศุภกาญจน์ พุกกะรัตน์ หรือ “น้องมีน” นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนทรงวิทยา แบริ่ง พูดถึงความประทับใจในค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีว่า “ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทำให้ดิฉันมีทัศนคติ ที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดิฉันรู้สึกประทับใจในการบรรยายเรื่องต่าง ๆ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นนำของประเทศ ดิฉันสนุกกับกิจกรรมในค่ายมาก นอกจากนี้ ค่ายฯ นี้ยังเปิดโอกาสให้ดิฉันได้พบและทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ ตอนที่เรียนในโรงเรียน ดิฉันชอบวิชาคณิตศาสตร์มากค่ะ และฝันอยากเป็นสัตวแพทย์ค่ะ”


ด.ช. ทวินสิริ ศัยศักดิ์พงษ์ หรือ “น้องตั๋ง” นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโชคชัยรังสิต ขณะกำลังโพสต์ท่าหน้ากล้องโทรทัศน์ระหว่างให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน


ด.ญ. ศุภกาญจน์ พุกกะรัตน์ หรือ “น้องมีน” นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนทรงวิทยา แบริ่ง เรียนรู้ สิ่งใหม่ ๆ จากกิจกรรมฝึกสมองประลองยุทธ์ด้านหุ่นยนต์

ที่มา : www.thaipr.net

  Back |   Top   ข่าวใหม่ : IT NEWS

    “Business Transformation with SAP S/4HANA” ยกระดับโครงสร้างไอทีด้วยโซลูชันชั้นนำเพื่อรองรับธุรกิจในยุค 4.0 29/8/2561

    ไทยเซิร์ตออกโรงเตือนภัย BlueBorne แฮกเครื่องผ่านบลูทูธ 14/9/2560

    นูทานิคซ์ปฏิวัติไฮบริดคลาวด์ด้วย Single OS สำหรับยุคมัลติคลาวด์ 14/7/2560

    ไทยเซิร์ตเกาะติด Petya Ransomware พร้อมแนะวิธีป้องกัน 29/6/2560

    ทำความรู้จักแรนซั่มแวร์ Wanna Decryptor 2.0 ที่สร้างภัยคุกคามไปทั่วโลก 19/5/2560

    เอชพีอีชูโซลูชั่นใหม่ช่วยให้การใช้งานอุปกรณ์ IoT ขนาดใหญ่ในพื้นที่กว้างขวาง ตอบโจทย์องค์กรและอุตสาหกรรม 11/1/2560

    สุดยอดฟีเจอร์ใหม่อัพเกรดการใช้งานมือถือด้วย “DU Speed Booster” และ “DU Battery Saver” 15/10/2558

    ซิสโก้เผยรายงานความปลอดภัยกลางปี 2558  15/10/2558

    เดลล์ควงแขนซินเน็ค ประกาศความร่วมมือรุกขยายตลาดโซลูชันเน็ตเวิร์กกิ้ง 15/10/2558

    กระทรวงไอซีที เดินหน้าบิ๊กโปรเจกต์ 6 มิติขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล 14/10/2558

  more...       Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved