» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us


กระทรวงวิทย์ ฯ ผนึกกำลังเอกชนจัด “มหกรรมเทคโนโลยีท่องเที่ยวไทย 2013”
IT News 5/31/2013

               ก.วิทย์ ฯ หนุน TSEP ผนึกกำลัง THA จัด “มหกรรมเทคโนโลยีท่องเที่ยวไทย 2013” ส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยด้วย ICT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ลดต้นทุนและยกระดับการแข่งขันสู่ระดับโลก

               สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ( สวทช. ) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมการส่งออกอุตสาหกรรมซอฟแวร์ไทย (TSEP), สมาคมโรงแรมไทย (THA)   แถลงข่าวการจัดงาน “TTF-Thailand 2013 ”  เพื่อนำเสนอบทบาทและผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีให้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั่วประเทศในกลุ่มธุรกิจเป้าหมาย 6 กลุ่ม ได้แก่ โรงแรม สนามกอล์ฟ ร้านอาหาร สปา ทัวร์ และร้านขายของที่ระลึก, Shopping Mall ถือเป็นอีกก้าวหนึ่งของการส่งเสริมและพัฒนาไอทีอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุน และยกระดับการแข่งขันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสู่ระดับโลก ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน สุรวงศ์       
       
               สุวิภา วรรณสาธพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า นวัตกรรมและกระบวนการให้บริการที่เป็นเลิศและมีประสิทธิภาพ โดยมีไอทีเป็น ตัวขับเคลื่อนเป็นสิ่งสำคัญมากต่อความสำเร็จของการดำเนิน ธุรกิจในยุคดิจิตอล สวทช. กระทรวงวิทย์ ฯ ได้ทำงานสนับสนุนและเชื่อมโยงผู้ประกอบการ ฝั่งซอฟต์แวร์เข้ากับฝั่งธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  ฝั่งไอทีสามารถช่วยทำให้ธุรกิจเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและตอบสนองไลฟ์สไตล์ของนักท่องเที่ยวที่ใช้สื่อออนไลน์ในการตัดสินใจซื้อกันอย่างแพร่หลาย รวมไปถึงการสร้างรายได้จากนวัตกรรมบริการใหม่ๆ ที่เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการได้มีส่วนร่วมในกระบวนการรับบริการ (Co-creation) ด้วย มั่นใจว่าหาก 2 ฝั่งได้ทำงานร่วมกันจะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้ เศรษฐกิจไทยมากขึ้น 
“สวทช.  กระทรวงวิทย์ ฯ  จึงมีความยินดีและพร้อมสนับสนุนการจัด “มหกรรมเทคโนโลยีท่องเที่ยวไทย 2013”  เพื่อให้วงการท่องเที่ยวไทยสามารถใช้ เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อร่วมกันสร้างรายได้ สร้างความแตกต่างที่โดดเด่น และพร้อมก้าวสู่การแข่งขันระดับสากล” ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. กล่าว

                ด้าน สุรพล เศวตเศรน ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ททท. พร้อมให้การสนับสนุนผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวทั้ง 6 สาขา ในการใช้ซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีเพื่อการยกระดับและพัฒนาการบริการให้ทัดเทียมกันทั้งในภูมิภาคและส่วนกลาง เพราะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนับเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นอันดับหนึ่ง โดยททท.ตั้งเป้าการขยายตัวของการท่องเที่ยวใน ปี 2556 กว่า 10% โดยแผนต่างๆ ต้องเชื่อมโยงกับแผนสร้างรายได้ 2 ล้านล้านบาทในปี 2558 ของรัฐบาล การพัฒนาด้านการใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสม และทันต่อยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงสู่โลกดิจิตอลอย่างรวดเร็ว ถือเป็นอีกหนึ่งยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ที่เราต้องเร่งผลักดันและสนับสนุนผู้ประกอบการให้ความสำคัญกับการเลือกใช้ไอที และซอฟต์แวร์ที่ทันยุคทันสมัยเหมาะสมกับธุรกิจควบคู่กับการบริการที่ยอดเยี่ยม สอดคล้องกับพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด”

               สุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร นายกสมาคมโรงแรมไทย กล่าวเสริมว่า ปัจจัยที่สร้างการเติบโตให้กับธุรกิจท่องเที่ยวมากที่สุด คือ การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นโยบายการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวของภาครัฐ
รวมทั้งการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลด้าน IT และการเติบโตของสื่อสังคมออนไลน์  สมาคมฯ จึงต้องการให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวโดยเฉพาะผู้ประกอบการในระดับท้องถิ่นพิจารณาถึงการเลือกใช้ซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีให้เหมาะสม มีประสิทธิภาพ  และยังช่วยลดต้นทุนให้กับธุรกิจในระยะยาวอีกด้วย 
“อยากให้ผู้ประกอบการให้ความสำคัญกับด้านไอทีมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงแรมขนาดเล็ก ขนาดกลาง และธุรกิจการท่องเที่ยวท้องถิ่น ที่ต้องการ ICT Solution ในราคาที่เหมาะสม และใช้พนักงานด้านไอทีไม่มาก เพื่อยกระดับการให้บริการนักท่องเที่ยวได้ดียิ่งขึ้น” นายกสมาคมโรงแรมไทย กล่าว

               ดร.พีรสัณห์ บุณยคุปต นายกสมาคมส่งเสริมการส่งออกอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย กล่าวว่า “งาน “TTF-Thailand 2013  มหกรรมเทคโนโลยีท่องเที่ยวไทย 2013”  จะจัดขึ้นต่อเนื่องใน 6 จังหวัด เมืองท่องเที่ยวหลัก โดยจะเริ่มครั้งแรกในปลายเดือนมิถุนายน ที่หัวหิน-ชะอำ จากนั้นจะจัดต่อที่ ชลบุรี (พัทยา)  เชียงใหม่ ภูเก็ต หนองคาย-ลาว  และปิดท้ายที่กรุงเทพฯ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมการสัมมนาจากผู้ทรงคุณวุฒิในหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ โรงแรมไทยเหนือชั้นด้วย IT และ Technology, เจาะลึกกฎหมาย ICT สำหรับผู้ให้บริการไวไฟอินเทอร์เน็ตภายในโรงแรม, AEC ปัญหาหรือโอกาสและการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการ ฯลฯ

               นอกจากนี้ยังมีการเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการซอฟต์เเวร์ไทยเเละผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวพร้อมส่วนแสดงซอฟต์แวร์ทางด้านท่องเที่ยวจากผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ด้านท่องเที่ยวชั้นนำของไทย มี Application มากมายให้เลือกใช้

                งานครั้งนี้มุ่งเน้นนำเสนอซอฟต์แวร์ที่ผลิตโดยคนไทย มีประสิทธิภาพสูง ในราคาที่สมเหตุสมผล เพื่อให้ผู้ประกอบการทางด้านการท่องเที่ยวได้รู้จัก เรียนรู้ ทดลอง และเลือกใช้ซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม ในการบริหารจัดการธุรกิจ และมีประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว เช่นระบบการจัดการโรงแรม (Hotel PMS) ระบบการจัดการ WiFi และ อินเทอร์เน็ตแบนด์วิดธ์ 20 MB ด้วยค่าใช้จ่าย 10 บาทต่อห้องต่อวัน  ฯลฯ
สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวทุกประเภททั้งโรงแรม สนามกอล์ฟ ร้านอาหาร สปา ทัวร์ และร้านขายของที่ระลึก, Shopping Mall ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถติอต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณกัญจน์นภัช  ลิ้มพานิชภักดี โทร. 089-776-4115ประชาสัมพันธ์การจัดงาน


  Back |   Top   ข่าวใหม่ : IT NEWS

    “Business Transformation with SAP S/4HANA” ยกระดับโครงสร้างไอทีด้วยโซลูชันชั้นนำเพื่อรองรับธุรกิจในยุค 4.0 29/8/2561

    ไทยเซิร์ตออกโรงเตือนภัย BlueBorne แฮกเครื่องผ่านบลูทูธ 14/9/2560

    นูทานิคซ์ปฏิวัติไฮบริดคลาวด์ด้วย Single OS สำหรับยุคมัลติคลาวด์ 14/7/2560

    ไทยเซิร์ตเกาะติด Petya Ransomware พร้อมแนะวิธีป้องกัน 29/6/2560

    ทำความรู้จักแรนซั่มแวร์ Wanna Decryptor 2.0 ที่สร้างภัยคุกคามไปทั่วโลก 19/5/2560

    เอชพีอีชูโซลูชั่นใหม่ช่วยให้การใช้งานอุปกรณ์ IoT ขนาดใหญ่ในพื้นที่กว้างขวาง ตอบโจทย์องค์กรและอุตสาหกรรม 11/1/2560

    สุดยอดฟีเจอร์ใหม่อัพเกรดการใช้งานมือถือด้วย “DU Speed Booster” และ “DU Battery Saver” 15/10/2558

    ซิสโก้เผยรายงานความปลอดภัยกลางปี 2558  15/10/2558

    เดลล์ควงแขนซินเน็ค ประกาศความร่วมมือรุกขยายตลาดโซลูชันเน็ตเวิร์กกิ้ง 15/10/2558

    กระทรวงไอซีที เดินหน้าบิ๊กโปรเจกต์ 6 มิติขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล 14/10/2558

  more...       Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved