» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us


กระทรวงมหาดไทย เปิดโครงการนำร่องจังหวัดอัจฉริยะ (Smart Province) ที่นครนายก
IT News 8/27/2013
                กระทรวงมหาดไทยประสานความสำเร็จโครงการนำร่องจังหวัดอัจฉริยะ Smart Province  เพื่อการพัฒนาประเทศไปสู่การเป็น Smart Country ที่จังหวัดนครนายก เผยโครงการกำหนดตัวชี้วัดเป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาสู่คุณภาพชีวิตและสังคมอุดมปัญญาในระดับจังหวัดและประเทศ รองรับการพัฒนาต่อเนื่อง ครอบคลุมครบ  77  จังหวัดทั่วประเทศในอีก 7 ปี ข้างหน้า 

                น.อ. อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ประธานในพิธี กล่าวว่า จากยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฉบับที่ 2  (พ.ศ. 2552-2556) ได้วางแนวทางหลักในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทย คือ การพัฒนาโครงการพื้นฐานด้านไอซีที ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ และพัฒนาบริการภาครัฐผ่านระบบไอซีที เพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชน สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม เพื่อให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมและเป็นโครงการเร่งด่วนนำร่อง การพัฒนาประเทศไปสู่การเป็น Smart Country 

                “เป้าหมายของโครงการอัจฉริยะ คือ ต้องการให้ประชาชนได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการตรวจสอบข้อมูลการให้บริการและสนับสนุนความช่วยเหลือตามมาตรการต่างๆ  รวมถึงข้อมูลสิทธิที่ตนพึงได้รับจากการบริการภาครัฐผ่านบัตรประจำตัวประชาชน (Smart Card)   ทั้งนี้ ประชาชนสามารถทำธุรกรรมหรือขั้นตอนทางราชการต่างๆ  ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพแบบ One Stop Service และยังสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของระบบข้อมูลข่าวสารและบริการภาครัฐแบบบูรณาการ ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกลางของภาครัฐ เบื้องต้นได้กำหนดให้ “จังหวัดนครนายก” ซึ่งมีความพร้อมและความเหมาะสมในหลายด้านเป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนโครงการ เพื่อขยายผลไปสู่จังหวัดอื่นๆ ต่อไป” น.อ. อนุดิษฐ์ กล่าว

                ระบบจังหวัดอัจฉริยะเป็นการเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดด้วย “บัตรประชาชน” เพียงใบเดียว โดยเฉพาะในส่วนการให้บริการประชาชน ผู้มีบัตรประจำตัวประชาชนจะสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองอย่างครบวงจร โดยผู้ใช้จะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง ข้อมูลของครอบครัว และข้อมูลอื่นๆ  ในขอบเขตที่ระบบได้กำหนดไว้ โดยข้อมูลของทางราชการส่วนกลาง ราชการส่วนจังหวัด ท้องถิ่น  ท้องที่ ภาคเอกชนและธนาคารจะสามารถเข้าถึงได้โดยผ่านระบบคลาวด์  ซึ่งการใช้งานจะประกอบด้วย การบันทึกข้อมูล การให้บริการ การเรียกใช้ข้อมูล การเตือนสังคม การสื่อสารกับสังคม การเรียนรู้และการซื้อขายสินค้าและบริการ ซึ่งทุกส่วนการใช้งานจะแบ่งระดับของการเข้าถึงข้อมูลตามขอบเขตของระบบ

                ด้าน ดร.สุรชัย ศรีสารคาม ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก กล่าวว่า โครงการนี้ เป็นระบบการบริหารงานแบบบูรณาการเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมอุดมปัญญา เป็นกรอบการดำเนินงาน กำหนดตัวชี้วัดเป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาสู่คุณภาพชีวิตและสังคมอุดมปัญญาในระดับจังหวัดและประเทศ โดยได้นำ C.I.S.E.E. มาดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนโครงการจังหวัดอัจฉริยะ ได้แก่ 1. การสื่อสาร (Communication) สามารถเรียกดูข้อมูลในภาคการเกษตร เศรษฐกิจและสังคม ผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารในระบบ LAN  3G  และ WiFi  ที่ครอบคลุมทั้งจังหวัดได้โดยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ภาครัฐและประชาชนทั่วไป สามารถเข้าถึงข้อมูลและนำไปใช้ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว  2.สารสนเทศ (Information) คือ การได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆ  ในทุกๆ  ด้าน  3.การบริการ (Service)  การเข้าถึงบริการภาครัฐอย่างสะดวกรวดเร็ว  4.การศึกษา (Education)  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุก ๆ ด้าน และ  5.เศรษฐกิจ (Economic)  การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ โดยการยึดหลักระบบสหกรณ์มาใช้ให้เกิดประโยชน์

                ดร.สุรชัย กล่าวว่า ขั้นตอนการทำงานของระบบจังหวัดอัจฉริยะต้นแบบประกอบไปด้วย 3 ระบบที่บูรณาการเข้าด้วยกัน คือ 1.ระบบทะเบียนราษฎรของกรมการปกครอง (NERS) 2.ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และ 3.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) โดยทั้ง 3 ระบบ จะสามารถแสดงข้อมูลที่มีรายละเอียดอย่างครบถ้วน สามารถนำไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาได้อย่างครอบคลุมทุกด้าน  การเก็บข้อมูลจะเริ่มตั้งแต่ ระดับหมู่บ้าน ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล  โรงเรียน  บ้าน วิสาหกิจชุมชน  วัด  เป็นต้น  จากนั้นจะส่งข้อมูลเชื่อมโยงไปสู่ระดับตำบล ซึ่งประกอบไปด้วย อบต. หรือเทศบาลตำบล  สหกรณ์ตำบลหรือสหกรณ์เทศบาลและสถานีตำรวจ ส่งต่อไปสู่ระดับอำเภอ ได้แก่ สำนักงานอำเภอ  โรงพยาบาลอำเภอ และกรอ. ภาคเอกชนระดับอำเภอ ก่อนจะเชื่อมโยงต่อไปยังระดับจังหวัด ได้แก่ สำนักงานจังหวัด   ส่วนราชการจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ กรอ.ภาคเอกชนระดับจังหวัด กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัด อบจ. และชุมนุมสหกรณ์จังหวัด  และในระยะสุดท้ายจะเชื่อมโยงไปสู่รัฐบาลกลาง หน่วยงานระดับกระทรวงและองค์กรนานาชาติ เป็นต้น

                โดยหลักการบริหารแบบบูรณาการ สามารถเชื่อมโยง 5 ภาคส่วนสำคัญ  ได้แก่ ส่วนท้องที่และชุมชน, หน่วยงานส่วนท้องถิ่น, หน่วยงานราชการ ส่วนภูมิภาค, หน่วยงานราชการส่วนกลางและภาคเอกชนเข้าด้วยกัน เมื่อทุกภาคส่วนทำงานเชื่อมโยงกันจนเป็นระบบ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ การประสานงาน และการสั่งการให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ ช่วยลดระยะเวลาและรายจ่าย ซึ่งเป็นผลดีทั้งรัฐ  เอกชนและประชาชน ซึ่งผลที่ได้รับคือการพัฒนาและศักยภาพที่ก้าวกระโดดของจังหวัดและประเทศชาติ 

                สำหรับจังหวัดนครนายก ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 100  กิโลเมตร  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  4  อำเภอ 41 ตำบล 408 หมู่บ้าน  1  เทศบาลเมือง  4  เทศบาลตำบล และ 40 องค์การบริหารส่วนตำบล พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ ทางตอนเหนือและตะวันออกเป็นภูเขาสูงชัน มีทรัพยากรและแร่ธาตุจำนวนมาก ทั้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ โบราณสถาน พิพิธภัณฑ์ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จึงมีความหมาะสมในหลายมิติ ที่จะเป็นจังหวัดต้นแบบของโครงการจังหวัดอัจฉริยะ โดยเราได้นำระบบที่เรียกว่า C.I.S.E.E หมายถึง การสื่อสาร  สารสนเทศ  การบริการ  การศึกษา และเศรษฐกิจ  มาดำเนินการจัดทำโครงการจังหวัดอัจฉริยะ Smart Province เพื่อนำร่องการพัฒนาประเทศไปสู่การเป็น Smart Country ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2552-2556) ที่ได้วางแนวทางหลักในการพัฒนาบริการภาครัฐผ่านระบบ ICT เพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ตามระบบกลยุทธ์การจัดการที่เรียกว่า “ จังหวัดอัจฉริยะสร้างคุณภาพชีวิตและสังคมอุดมปัญญา ” มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาผนวกกับระบบการบริหารจัดการข้อมูลของทุกภาคส่วนของจังหวัดนั้นๆ ทำให้เกิดการเชื่อมโยงอย่างบูรณาการ 

                โครงการจังหวัดอัจฉริยะ Smart Province นี้จะมีการดำเนินงานในระหว่าง ปี พ.ศ.2557 จนถึงปี พ.ศ.2562  โดย ในปี พ.ศ.2557 จะขยายผลจากหมู่บ้านต้นแบบ ให้เต็มพื้นที่จังหวัดนครนายก หลังจากนั้น ในปี พ.ศ. 2558  จะขยายผลอีก 10 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ   นครราชสีมา นครปฐม  ชลบุรี ขอนแก่น อุดรธานี  สงขลา สุราษฎร์ธานี นครสวรรค์และเชียงใหม่ หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2559  จะขยายผลอีก 18 จังหวัด  ได้แก่ จังหวัดเชียงราย น่าน  พะเยา  แพร่  กาฬสินธุ์  ชัยภูมิ  นครพนม  บึงกาฬ  กำแพงเพชร  ชัยนาท นนทบุรี ปทุมธานี  ปราจีนบุรี  ตราด  กาญจนบุรี กระบี่  ชุมพรและตรัง  ในปี พ.ศ. 2560  ขยายผล 18  จังหวัด  ได้แก่ แม่ฮ่องสอน  ลำปาง ลำพูน อุตรดิตถ์  บุรีรัมย์  มหาสารคาม  มุกดาหาร  ยโสธร  พระนครศรีอยุธยา  พิจิตร  พิษณุโลก เพชรบูรณ์ จันทบุรี  ฉะเชิงเทรา  ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี  นครศรีธรรมราช นราธิวาส ในปี พ.ศ.2561   ขยายผล 18  จังหวัด  คือ สุโขทัย  ตาก ร้อยเอ็ด เลย  สกลนคร  สุรินทร์  ศรีสะเกษ  หนองคาย  ลพบุรี  สมุทรปราการ  สมุทรสงคราม  สมุทรสาคร  สิงห์บุรี สุพรรณบุรี สระแก้ว และในปี พ.ศ.2562  ขยายผล 12  จังหวัด คือ  หนองบัวลำภู อุบลราชธานี  อำนาจเจริญ  สระบุรี  อ่างทอง  อุทัยธานี  ระยอง พัทลุง ภูเก็ต ระนอง สตูล และยะลา ซึ่งการดำเนินโครงการจังหวัดอัจฉริยะ จะครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2562Tags : กระทรวงมหาดไทย • จังหวัดอัจฉริยะ • Smart Province • Smart Country • นครนายก • น.อ. อนุดิษฐ์ นาครทรรพ • ยุทธศาสตร์ • เทคโนโลยีสารสนเทศ • ไอซีที • Smart Card • บัตรประชาชน • ดร.สุรชัย ศรีสารคาม

  Back |   Top   ข่าวใหม่ : IT NEWS

    “Business Transformation with SAP S/4HANA” ยกระดับโครงสร้างไอทีด้วยโซลูชันชั้นนำเพื่อรองรับธุรกิจในยุค 4.0 29/8/2561

    ไทยเซิร์ตออกโรงเตือนภัย BlueBorne แฮกเครื่องผ่านบลูทูธ 14/9/2560

    นูทานิคซ์ปฏิวัติไฮบริดคลาวด์ด้วย Single OS สำหรับยุคมัลติคลาวด์ 14/7/2560

    ไทยเซิร์ตเกาะติด Petya Ransomware พร้อมแนะวิธีป้องกัน 29/6/2560

    ทำความรู้จักแรนซั่มแวร์ Wanna Decryptor 2.0 ที่สร้างภัยคุกคามไปทั่วโลก 19/5/2560

    เอชพีอีชูโซลูชั่นใหม่ช่วยให้การใช้งานอุปกรณ์ IoT ขนาดใหญ่ในพื้นที่กว้างขวาง ตอบโจทย์องค์กรและอุตสาหกรรม 11/1/2560

    สุดยอดฟีเจอร์ใหม่อัพเกรดการใช้งานมือถือด้วย “DU Speed Booster” และ “DU Battery Saver” 15/10/2558

    ซิสโก้เผยรายงานความปลอดภัยกลางปี 2558  15/10/2558

    เดลล์ควงแขนซินเน็ค ประกาศความร่วมมือรุกขยายตลาดโซลูชันเน็ตเวิร์กกิ้ง 15/10/2558

    กระทรวงไอซีที เดินหน้าบิ๊กโปรเจกต์ 6 มิติขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล 14/10/2558

  more...       Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved