» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us


ผู้เชี่ยวชาญด้านความเสี่ยงระดับโลกจากแซสเยือนไทย แนะสถาบันการเงินสร้างระบบแจ้งเตือน NPL
IT News 11/19/2013

                แซสเตือนธนาคารทุกแห่งและสถาบันการเงิน เร่งบริหารความเสี่ยงในการป้องกันการเกิดหนี้เสีย(NPL หรือหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้) โดยแซส จัดตั้ง Analytical Center of Excellence  ขึ้นเพื่อให้บริการลูกค้าในการให้คำปรึกษา และการใช้งานโซลูชั่นอย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อการบริหารจัดการ และวิเคราะห์ความเสี่ยง ซึ่งหากธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นๆ สามารถควบคุมคุณภาพของเครดิตหรือหนี้เสียได้ รวมถึงการนำซอฟต์แวร์ SAS High-Performance Risk ซึ่งมีคุณสมบัติในการผสมผสานระหว่าง Visual Analytics และ Risk Management มาช่วยชี้วัดความเสี่ยงและเปรียบเทียบค่าความเสี่ยงว่าอยู่ในระดับใด ส่งผลให้ธนาคารหรือสถาบันการเงินมีความระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อและช่วยลดหนี้เสียของธนาคารมากยิ่งขึ้น

                 กรุงเทพฯ- เรนโซ ทราเวอซินี ผู้อำนวยการฝ่ายดูแลด้านความเสี่ยง ศูนย์กลางความรู้ภาคพื้นยุโรป ตะวันออกกลาง แอฟริกา และเอเชียแปซิฟิก บริษัท แซส
พร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารความเสี่ยงระดับโลกเดินทางมายังประเทศไทย พร้อมให้คำแนะนำด้านการบริหารความเสี่ยงแก่ธนาคารและสถาบันการเงินเพื่อเตรียมแนวทางสำหรับการป้องกันการเกิดหนี้เสีย (NPL หรือหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้) พร้อมแนวทางแก้ไข ซึ่งขณะนี้หลายธนาคารและสถาบันการเงินกำลังตระหนักถึงภาวะปัญหาหนี้เสียและเตรียมมาตรการการป้องกันและวิธีแก้ไขปัญหาเหล่านี้ รวมถึงการกำหนดกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดมากขึ้นในการปล่อยสินเชื่อและเครดิตให้กับบุคคลและองค์กรต่างๆ

                 เรนโซ ทราเวอซินี
กล่าวว่า ความเสี่ยงถือเป็นสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์สำหรับธนาคาร ลูกค้าของธนาคาร ผู้ถือหุ้น และสถาบันการเงินต่างๆ โดยความเสี่ยงจะเริ่มเมื่อธนาคารปล่อยเงินกู้ การให้สินเชื่อหรือเครดิต และการทำธุรกรรมอื่นๆ ด้านการเงิน หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงิน อาทิ การซื้อหุ้น หรือเทรดต่างๆของลูกค้า ซึ่งทั้งหมดนี้ถือเป็นปัจจัยความเสี่ยงของธนาคารและมีผลกระทบกับธุรกิจของธนาคาร ทั้งในด้านมูลค่าสินทรัพย์ของธนาคาร (Financial asset value) การสำรองด้านเครดิต (Credit reserve) และการสำรองแหล่งเงินทุน (Economic Capital / RWA) จึงทำให้ธนาคารจำเป็นต้องสร้างระบบหรือกลไกสำหรับแจ้งเตือนหากได้รับข้อมูลที่มีโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเป็นหนี้เสีย เนื่องจากหากปล่อยไว้อาจมีผลกระทบกับธนาคารในด้านผลประโยชน์ในการสร้างกำไร (Profitability) รายรับหรือมูลค่าสินทรัพย์ (Income / Cost) และในส่วนกองทุนของธนาคาร (Capital adequacy) และหากมูลค่าสินทรัพย์ต่างๆ ของธนาคารยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องก็จะส่งผลกระทบต่อเอกสารงบดุลซึ่งอาจทำให้ธนาคารประสบกับภาวะขาดทุนได้
โดยปกติธนาคารจะวัดผลความเสี่ยงด้วยค่า KPI และเพื่อหลีกเลี่ยงหรือป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ธนาคารสามารถบริหารความเสี่ยงด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล และหากมีสัญญาณแจ้งเตือนถึงสถานการณ์ที่จะเกิดเป็นหนี้เสียได้อย่างทันท่วงที ก็จะทำให้ธนาคารสามารถหาวิธีการป้องกันหรือวิธีการรองรับการแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ และถูกต้องมากยิ่งขึ้น

                 เรนโซ
กล่าวเพิ่มเติมว่า ธนาคารหรือสถาบันการเงินจำเป็นที่จะต้องสร้างระบบหรือขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงเพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลและทำการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากในแต่ละวันมีข้อมูลทางด้านธุรกรรมที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก และการวิเคราะห์ข้อมูลมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ระยะเวลาในการประเมินความเสี่ยง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับธนาคารหรือสถาบันการเงิน เนื่องจากบางครั้งอาจทราบผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ล่าช้า ขณะเดียวกันความเสี่ยงก็เกิดขึ้นและเริ่มก่อให้เกิดความเสียหายกับองค์กร และด้วยปัญหาดังกล่าว ทางบริษัท แซส จึงได้พัฒนาโซลูชั่นทางด้านการบริหารความเสี่ยงด้วยการสร้างเทคโนโลยีระบบการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับผู้ใช้งานให้มีคุณสมบัติที่ประกอบไปด้วย1. High Performance Risk การคำนวณค่าความเสี่ยงจากปริมาณข้อมูลจำนวนมากได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพ 2. Visual Analytics การทำให้ผู้ใช้งานระดับ user สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลรูปแบบเสมือนจริง 3. Real Time Data Processing (Event Stream Processing) กระบวนการคำนวณข้อมูลด้วยการเชื่อมต่อแหล่งข้อมูล จำนวนมากได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งทำให้ง่ายต่อการควบคุมกระบวนการจัดการข้อมูล และประหยัดค่าใช้จ่าย

                 นอกจากนี้บริษัท แซส ยังจัดตั้ง Analytical Center of Excellence ซึ่งเป็นหน่วยงานในการให้บริการลูกค้าในการให้คำปรึกษา และการใช้งานโซลูชั่นอย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อการบริหารจัดการ และวิเคราะห์ความเสี่ยง ซึ่งหากธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นๆ สามารถควบคุมคุณภาพของเครดิตหรือหนี้เสียได้ ก็จะทำให้ความเสี่ยงลดลงด้วยเช่นกัน สำหรับตัวอย่างของธนาคารที่เลือกใช้ซอฟต์แวร์ของแซสเพื่อแก้ปัญหาในการบริหารความเสี่ยง อาทิ ธนาคารแห่งอเมริกา (Bank of America) และ Danske Bank (ธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเดนมาร์ก) เป็นต้น

                ทวีศักดิ์ แสงทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท แซส ซอฟท์แวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยกำลังประสบกับปัญหาหนี้ของครัวเรือนที่เพิ่มจำนวนสูงขึ้น ซึ่งส่งผลให้ธนาคารเริ่มตระหนักถึงการปล่อยสินเชื่อหรือเครดิตให้กับบุคคลหรือองค์กรมากขึ้น และทำให้ธนาคารมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยงในการปล่อยสินเชื่ออย่างระมัดระวัง โดยซอฟต์แวร์ SAS High-Performance Risk  มีคุณสมบัติในการผสมผสานระหว่าง Visual Analytics และ Risk Management เป็นเครื่องมือที่ง่ายสำหรับผู้ใช้งานที่สามารถอ่านผลการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ และยังมีกลไกในการประเมินข้อมูลผ่านในส่วนของ Predict Drivers หรือ Evaluate Risk ซึ่งช่วยชี้วัดความเสี่ยงและเปรียบเทียบค่าความเสี่ยงว่าอยู่ในระดับใด ส่งผลให้ธนาคารหรือสถาบันการเงินมีความระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อและช่วยลดหนี้เสียของธนาคารมากยิ่งขึ้น  รวมถึงช่วยให้ธนาคารและสถาบันการเงินสามารถประเมินการประกอบธุรกรรมต่างๆเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการทำงาน และสร้างผลประกอบการที่ดีให้กับองค์กรTags : แซส • ธนาคาร • สถาบันการเงิน • บริหารความเสี่ยง • NPL • SAS High-Performance Risk • Risk Management • SAS High-Performance Risk • ปล่อยสินเชื่อ • เรนโซ ทราเวอซินี • เครดิต • หุ้น • ทวีศักดิ์ แสงทอง • แซส ซอฟท์แวร์ (ไทยแลนด์) • ประเทศไทย • หนี้ของครัวเรือน • Predict Drivers • Evaluate Risk

  Back |   Top   ข่าวใหม่ : IT NEWS

    “Business Transformation with SAP S/4HANA” ยกระดับโครงสร้างไอทีด้วยโซลูชันชั้นนำเพื่อรองรับธุรกิจในยุค 4.0 29/8/2561

    ไทยเซิร์ตออกโรงเตือนภัย BlueBorne แฮกเครื่องผ่านบลูทูธ 14/9/2560

    นูทานิคซ์ปฏิวัติไฮบริดคลาวด์ด้วย Single OS สำหรับยุคมัลติคลาวด์ 14/7/2560

    ไทยเซิร์ตเกาะติด Petya Ransomware พร้อมแนะวิธีป้องกัน 29/6/2560

    ทำความรู้จักแรนซั่มแวร์ Wanna Decryptor 2.0 ที่สร้างภัยคุกคามไปทั่วโลก 19/5/2560

    เอชพีอีชูโซลูชั่นใหม่ช่วยให้การใช้งานอุปกรณ์ IoT ขนาดใหญ่ในพื้นที่กว้างขวาง ตอบโจทย์องค์กรและอุตสาหกรรม 11/1/2560

    สุดยอดฟีเจอร์ใหม่อัพเกรดการใช้งานมือถือด้วย “DU Speed Booster” และ “DU Battery Saver” 15/10/2558

    ซิสโก้เผยรายงานความปลอดภัยกลางปี 2558  15/10/2558

    เดลล์ควงแขนซินเน็ค ประกาศความร่วมมือรุกขยายตลาดโซลูชันเน็ตเวิร์กกิ้ง 15/10/2558

    กระทรวงไอซีที เดินหน้าบิ๊กโปรเจกต์ 6 มิติขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล 14/10/2558

  more...       Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved