» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

มจพ. จัดประชุมวิชาการ โลหวิทยาเพื่ออุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศน์ ครั้งที่5
TNN : Technologymedia News 1/20/2012


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) โดย ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมวิชาการโลหวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 ภายใต้แนวคิด โลหวิทยาเพื่ออุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศน์ (Eco-industry) หวังเป็นเวทีสำคัญของนักโลหวิทยา ในการนำเสนอผลงานวิจัยและการพัฒนาโลหะ กรรมวิธีทางโลหการ ซึ่งนับเป็นโอกาสดีสำหรับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และแสวงหาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคการศึกษา ภาคอุตสาหกรรม และรัฐบาล เนื่องจากทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมปัจจุบัน กำลังมุ่งไปในทิศทางของอุตสหากรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

พงษ์เทพ จารุอำพรพรรณ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวว่า รัฐบาลมีความมุ่งหมายที่จะปรับโครงสร้างภาคอุตสาหกรรม โดยมุ่งหมายการพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการปรับปรุงเทคโนโลยี เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดความต้องการใช้ และการนำกลับมาใช้ใหม่ รวมถึงสนับสนุนการพัฒนาเมือง หรือพื้นที่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ให้สอดคล้องกับแผนงาน

“การจัดงานประชุมวิชาการในครั้งนี้ จึงเป็นอีกทางหนึ่งในการช่วยขับเคลื่อนนโยบายของภาครัฐ จากเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมโลหวิทยาโดยตรง ด้วยงานวิจัยโลหะที่เป็นวัสดุพื้นฐานสำหรับอุตสาหกรรม สามารถนำไปสู่วิธีการลดใช้พลังงาน หรือใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เช่น งานวิจัยเพื่อนำโลหะกลับมาใช้ใหม่ รวมถึงการพัฒนาชิ้นส่วนโลหะให้มีประสิทธิภาพคงทนเพื่อลดการใช้ทรัพยากร หรือ ควบคุมไม่ให้สารในกระบวนการอุตสาหกรรม รั่วไหล แพร่กระจายออกไปสู่สิ่งแวดล้อม” พงษ์เทพ กล่าว

สำหรับผู้ได้รับ รางวัลนักโลหวิทยาดีเด่น ประจำปี 2554 นี้ ได้แก่ ดร.ณรงค์ อัครพัฒนากูล อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมโลหการ และผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งเป็นผู้มีส่วนร่วมสำคัญในการก่อตั้งสาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมโลหการ ให้มีความโดดเด่นด้านเนื้อหาที่ครอบคลุม ทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในประเทศ รวมถึงได้เป็นส่วนพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตให้พร้อมสำหรับการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

ส่วนรางวัลนักโลหวิทยารุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี 2554 ได้แก่ ดร. ปัญญวัชร์ วังยาว อาจารย์และหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นักวิจัยผู้ผลิตผลงานวิจัยด้านวัสดุที่ใช้งานในอุณภูมิสูง (High Temperature Materials) ออกมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานซ่อมบำรุง พัฒนาใบพัดกังหัน (Turbine Blades) ทั้งยังเป็นนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญด้านโลหะผสมสูง (Super Alloys) อีกด้วย

ทั้งนี้ งานประชุมวิชาการโลหวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 เกิดขึ้นได้จากความร่วมมือของมหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐ องค์กรวิชาชีพ และภาคเอกชนอีกกว่า 20 องค์กร จึงนับเป็นอีกเวทีสำคัญในการแสดงพลังทางวิชาการที่สำคัญของแวดวงนักโลหการได้เป็นอย่างดี

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved