» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

ภารกิจในการคืนคนดีที่สังคมยอมรับกับกิจกรรม“ทูบีนัมเบอร์วัน”
TNN : Technologymedia News 1/25/2012


“การทำผิดพลาดแล้วมาอยู่แบบนี้ ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นคนไม่ดี เชื่อว่าทุกคนมีความดีอยู่ในตัวเอง แต่เมื่อทำผิดพลาดแล้วก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ เมื่อพ้นโทษออกไปก็ให้นำประสบการณ์ที่ได้ไปเป็นอุทาหรณ์แก่คนอื่นให้รู้ถึงโทษ และพิษภัยของยาเสพติด”

พระดำรัสของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีที่ทรงประทานแก่นักโทษเด็ดขาดหญิงรายหนึ่ง เมื่อครั้งที่พระองค์ท่านเสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก เพื่อให้การแนะนำและให้กำลังใจแก่นักโทษหญิงซึ่งได้สร้างความปลาบปลื้มแก่นักโทษยิ่งนัก

หม่อมหลวงยุพดี ศิริวรรณ ที่ปรึกษาสำนักงานโครงการทูบีนัมเบอร์วัน กล่าวว่าการน้อมนำโครงการ TO BE NUMBER ONE มาดำเนินการในเรือนจำและทัณฑสถาน เพื่อส่งเสริมให้ผู้ต้องขังทุกคนได้รับการพัฒนาวิชาการต่างๆ และได้ทำกิจกรรมที่ถนัด ทั้งด้านการเกษตร กีฬา ดนตรี การประพันธ์ นอกจากจะช่วยในการสันทนาการแล้วยังถือเป็นส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้ต้องขังได้นำไปใช้ในการหาเลี้ยงชีพหลังจากที่พ้นโทษออกไปด้วย ปัจจุบันได้ดำเนินการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในเรือนจำและทัณฑสถานครอบคลุมทั่วประเทศแล้วกว่า13 แห่ง มีสมาชิก รวม 10,218 คน โดยทัณฑสถานหญิงพิษณุโลกเป็นหนึ่งใน 13 ทัณฑสถานนำร่อง ตามนโยบายกรมราชทัณฑ์ที่น้อมนำโครงการ TO BE NUMBER ONE มาดำเนินการในเรือนจำ ซึ่งผู้ต้องขังในทัณฑสถานมีความตื่นตัวและให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของชมรมเป็นอย่างมากและในปีงบประมาณ พ.ศ.2555นี้ มีแผนที่จะขยายการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ไปยังเรือนจำและทัณฑสถานเพิ่มขึ้นจาก 13 แห่ง เป็น 20 แห่ง โดยจะเน้นคุณภาพการดำเนินงาน ด้วยการกำหนดให้มีดัชนีชี้วัดและตัววัดผลผลิตของโครงการทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

บุษบา ศักรางกูร ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก กล่าวว่าทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก มีผู้ต้องขังร้อยละ 80 เป็นผู้ต้องขังที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ผู้ต้องขังส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่มีฐานะยากจน รายได้น้อย ขาดการเอาใจใส่จากครอบครัว การแก้ไขฟื้นฟูพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังจึงเป็นภารกิจหลัก มีการพัฒนาผู้ต้องขังโดยส่งเสริมด้านการศึกษา ซึ่งแบ่งออกเป็น การจัดการศึกษาสายสามัญและขั้นพื้นฐาน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังได้รับการศึกษาระดับต่างๆตามความเหมาะสม นอกจากนี้ยังส่งเสริมกิจกรรมด้านการฝึกอบรมพัฒนาทักษะวิชาชีพ การอบรมทางศีลธรรมจรรยา ตลอดจนกิจกรรมทางศาสนา การจัดสวัสดิการและนันทนาการต่างๆ เพื่อพัฒนาให้แก่ตัวผู้ต้องขังเอง

บุษบา กล่าวต่อว่าทัณฑสถานหญิงพิษณุโลกยังได้นำยุทธศาสตร์โครงการ TO BE NUMBER ONE มาดำเนินงานด้านกิจกรรมชมรม โดยจัดให้มีการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้สมาชิกภายในทัณฑสถานหญิง ได้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด ส่งเสริมให้สมาชิกได้ทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ตามความถนัดและส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกได้ออกไปบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์แก่สังคมภายนอก ตามแนวคิดของโครงการ “เป็นหนึ่งได้โดยไม่พึ่งยาเสพติด” เช่น จัดให้สมาชิกออกไปสอนอาชีพแก่กลุ่มแม่บ้านในชุมชนตำบลวังทอง ออกไปทำความสะอาดวัดในเขตตำบลวังทอง และ ออกบรรยายประสบการณ์ความผิดพลาดเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้แก่เยาวชนในสถานศึกษา

“สำหรับการดำเนินงานในส่วนของศูนย์เพื่อนใจฯภายใต้นวัตกรรม ศิลปะสร้างสรรค์ TO BE NUMBER ONE สร้างคน ซึ่งจะเป็นกิจกรรมในลักษณะสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจ ให้สมาชิกได้ปรับทุกข์และทำกิจกรรมสร้างสุขตามที่ตนถนัด อีกทั้งยังส่งเสริมให้มีการพัฒนา EQ ด้วยการให้บริการทดสอบความฉลาดทางอารมณ์เพื่อให้ผู้ต้องขังได้เข้าใจในสภาวะทางจิตใจของตนเองและจัดให้มีการอบรมพัฒนาจิตใจตามศาสนาที่ตนนับถือ ซึ่งผู้ต้องขังได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมากและได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของชมรม และกิจกรรมที่ได้รับความสนใจมากเป็นอันดับต้นๆคือ วาดภาพ ศิลปะ นาฎศิลป์ และการฝึกอบรมวิชาชีพนวดแผนไทย ซึ่งกิจกรรมของชมรมฯและของศูนย์ฯจะช่วยพัฒนาให้ผู้ต้องขัง ได้รับการแก้ไขฟื้นฟูพัฒนาพฤตินิสัยให้กลับตนเป็นพลเมืองดีของสังคม และไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก” ผอ.ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก กล่าว

ที่มา : www.thaipr.net

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved