» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

เยาวชนคนเก่งคณิต พิชิตปัญหา รางวัลประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (TME)
TNN : Technologymedia News 2/6/2012


อยากเก่งคณิต ต้องคิดแก้ปัญหา ฝึกทบทวนความรู้ ทำโจทย์บ่อย ๆ นี่คงจะเป็นเคล็ดลับความสำเร็จในการเรียนคณิตศาสตร์ที่หลายคนเคยนำไปใช้กัน

นอกจากการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในโรงเรียน รวมทั้งการกระตุ้นให้นักเรียนได้สนใจที่จะเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในรูปแบบต่างๆ แล้ว สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ยังได้จัดทำ “โครงการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์” เพื่อประเมินความสามารถรายบุคคลของนักเรียนที่เข้าสอบแบบเจาะลึก ทั้งด้านเนื้อหาเกี่ยวกับจำนวนและการดำเนินการ การวัด พีชคณิต เรขาคณิต การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ประเมินระดับพฤติกรรมการเรียนรู้ ความจำ ความเข้าใจ การนำไปใช้ การวิเคราะห์ สังเคราะห์

ในช่วงที่ผ่านมา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ร่วมมือกับ Korea Education Reports and Evaluation Institute (KEREI) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดสอบและวิเคราะห์ประเมินผลจากสาธารณรัฐเกาหลี และบริษัทเอดูพาร์ค จำกัด จัดการสอบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (TME) ประจำปี พ.ศ. 2554 ระดับมัธยมศึกษา ไปเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2554 และระดับประถมศึกษา เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2554 ไปแล้วนั้น

หลังจากนั้นได้จัดพิธีมอบรางวัลการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (TME) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นไปเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2555 ณ โรงแรมวินเชอร์ สวีท กรุงเทพมหานคร และระดับประถมศึกษา เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2555 ณ ธนาคารออมสิน กรุงเทพมหานคร มาดูกันว่าเยาวชนคนเก่งคณิตศาสตร์นี้เขามีเทคนิคในการเรียนคณิตศาสตร์กันอย่างไร และคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองมีเทคนิคส่งเสริมบุตรหลานของตนกันอย่างไร

นิติพนธ์ ไตรไมตรีพิทักษ์ (ตึ๋ต้น) โรงเรียนสาธิจุฬาลงกรณ์วิทยาลัย (ฝ่ายประถม) รางวัลเหรียญทอง ชั้น ป. 2 บอกกับเราว่า ข้อสอบในการประกวดน่าสนใจ สำหรับการเตรียมตัวสอบนั้น โดยปกติได้ทำแบบฝึกหัดเป็นประจำอยู่แล้ว ก่อนสอบก็ทำแบบฝึกหัดทุกวัน ได้ติวบ้างพอสมควร แต่ก็เน้นฝึกฝนเองเป็นหลัก ตนเองนั้นถนัดและชอบคณิตศาสตร์ เวลาอยู่ที่โรงเรียนจะเป็นพี่เลี้ยงและแก้ไขปัญหาทางคณิตศาสตร์ให้เพื่อน ๆ เวลาที่เรียนไม่เข้าใจก็จะใช้วิธีคิด แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อน กับคุณครู ตามเวลาที่พอหาได้

กฤษฎิ์ชัย ไตรไมตรีพิทักษ์ คุณพ่อของน้องตึ๋ต้น มองว่า การเข้าร่วมกิจกรรมนี้จะช่วยฝึกฝนทักษะทางคณิตศาสตร์หลายๆ ด้านให้แก่ลูกชาย โดยได้ช่วยเป็นกำลังใจส่งเสริมฝึกฝนในการทำแบบฝึกหัด เก่นเกมฝึกทักษะต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ โดยอยากให้มีข้อสอบหลายๆ แนวทางทั้งในเชิงวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์และวัดเชาว์ปัญญามากยิ่งขึ้น

ณัฐชนน สาระธนะ (ออมสิน) โรงเรียนอนุบาลระยอง จังหวัดระยอง เจ้าของรางวัล เหรียญทอง ชั้น ป. 3 เล่าว่าที่สนใจร่วมการประเมินครั้งนี้เพราะเห็นว่าเป็นการสอบแข่งขันที่ดี สนุบสนุนให้เด็กๆ ได้ทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ จะได้เป็นพื้นฐานของการเรียนรู้และการสอบแข่งขันในรายการอื่น ๆ น้องออมสินนั้นชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์มาก เพราะชอบการคิดและวิเคราะห์แก้ปัญหา ปกติแล้วจะฝึกฝนกับพ่อแม่และฝึกทำแบบทดสอบคณิตศาสตร์เป็นประจำ เมื่อได้รางวัลนี้ดีใจมาก ส่วนงานอดิเรกน้องออมสินชอบดูฟุตบอล

ฉัตรชัย สาระธนะ คุณพ่อของน้องออมสิน กล่าวว่า ครอบครัวให้การส่งเสริมลูกชายโดยซื้อแบบทดสอบให้ทำ ซื้อเกมคณิตศาสตร์และเกมที่ฝึกการคิดวิเคราะห์ให้เล่น ให้เวลาในการเรียนรู้และฝึกฝนอย่างเต็มที่ การต่อยอดความสามารถทางคณิตศาสตร์ทำได้โดยส่งเสริมให้การสนับสนุนสิ่งที่ลูกชอบ พาไปแข่งขันรายการต่าง ๆ เพื่อให้ลูกได้เจอกับเด็กที่เก่งและชอบคณิตศาสตร์เหมือนกัน

ฉัตรชัย สาระธนะ คุณพ่อของน้องออมสิน กล่าวว่า ครอบครัวให้การส่งเสริมลูกชายโดยซื้อแบบทดสอบให้ทำ ซื้อเกมคณิตศาสตร์และเกมที่ฝึกการคิดวิเคราะห์ให้เล่น ให้เวลาในการเรียนรู้และฝึกฝนอย่างเต็มที่ การต่อยอดความสามารถทางคณิตศาสตร์ทำได้โดยส่งเสริมให้การสนับสนุนสิ่งที่ลูกชอบ พาไปแข่งขันรายการต่าง ๆ เพื่อให้ลูกได้เจอกับเด็กที่เก่งและชอบคณิตศาสตร์เหมือนกัน

กอบชนม์ สิทธิธรรมโชติ (เค) โรงเรียนอัสสัมชัญแนกประถม รางวัลเหรียญทองแดง ชั้น ป. 4 เล่าว่า ที่ร่วมการสอบประเมินครั้งนี้เพราะต้องการทดสอบความรู้ความสามารถของตนเอง ทำให้ได้รู้ข้อบกพร่องของตนเองที่เกิดจากการสอบ มีการเตรียมตัวก่อนสอบโดยฝึกทำแบบฝึกหัดที่ซื้อมาเป็นประจำ น้องเคนั้นชอบเรียนคณิตศาสตร์เพราะชอบฝึกคิดแก้ปัญหา นอกจากการเรียนพิเศษแล้วคุรพ่อคุณแม่ยังให้ทบทวนความรู้ด้านคณิตศาสตร์และวิชาอื่น ๆ

“เวลาเห็นโจทย์คณิตศาสตร์ ผมชอบที่จะฝึกคิดและทำ เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นก็จะถามคุณครูผู้สอนหรือคุณพ่อ บางครั้งก็ดูเฉลยในข้อสอบครับ” น้องเคกล่าว

ประภาศรี สิทธิธรรมโชติ คุณแม่ของน้องเค ได้เล่าถึงวิธีการส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ให้แก่บุตรชายว่า ครอบครัวได้จัดให้เรียนเสริมวิชาคณิตศาสตร์และวิชาอื่นบางวิชาในสถานที่กวดวิชาเพิ่มเติมจากที่โรงเรียน รวมทั้งซื้อแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ให้ทำบ่อย ๆ พยายามส่งเสริมให้สอบแข่งขันคณิตศาสตร์ทุกรายการ และพาไปเที่ยวต่างจังหวัดบ้าง เพื่อเป็นการผ่อนคลาย

เปมกิตติ ปุกทะเล (เปม) โรงเรียนสองภาษาระยอง จังหวัดระยอง รางวัลเหรียญเงินชั้น ป. 6 เล่าว่า อยากทดสอบฝีมือจึงได้สมัครเข้าประกวด การเตรียมตัวคือทำเลขเยอะๆ ก่อนสอบ ในวันสอบก็ทำใจให้สบาย ไม่ต้องเครียด ประสบการณ์ที่ได้คือได้รู้จักเพื่อนที่ที่เก่งคณิตศาสตร์ ชอบคณิตศาสตร์เหมือนกัน ได้ลองทำข้อสอบใหม่ ๆ หนุ่มน้อยคนนี้บอกว่าชอบทำกิจกรรม ชอบเรียนพลศึกษา คอมพิวเตอร์ ศิลปะ เพราะว่าสนุกมาก ๆ เทคนิคการเรียนคณิตศาสตร์ให้เก่งคือทำโจทย์เยอะ ๆ ซ้ำ ๆ ให้ชินกับวิธีทำ

วิสุทธิ์ ปุกทะเล คุณพ่อของน้องเปมก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เชื่อถือในมาตรฐานการสอบ TME ของ สสวท. ในการวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์และให้ประสบก่ารณ์ที่ดีติดตัวไปในอนาคต จึงได้ส่งเสริมให้น้องเปมเข้าร่วมกิจกรรม โดยครอบครัวให้เรียนเสริม และฝึกทำโจทย์อย่างสม่ำเสมอ

หล่านี้ เป็นความคิดเห็นของเยาวชนที่รักในการเรียนคณิตศาสตร์ ซึ่งทั้งหมดต่างก็ยืนยันกับเราว่าถ้าหากอยากเก่งคณิต ต้องหมั่นคิดแก้ปัญหานั่นเอง หวังว่าน้อง ๆ จะลองนำเทคนิคเหล่านี้ไปใช้ดู

หลังจากการประเมินครั้งนี้แล้ว ทางผู้จัดจะนำข้อมูลไปวิเคราะห์ทั้งรายบุคคล ภาพรวมของแต่ละโรงเรียน เขตการศึกษา จังหวัด ภาค และภาพรวมระดับประเทศ เพื่อให้โรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลที่ได้ไปวางแผนในเชิงนโยบาย แก้ปัญหาการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนได้ตรงจุด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับโครงการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ได้ที่ฝ่ายประสานงานโครงการฯ โทร. 02-748-3330, 086-337-8762 อีเมล์ tme@edupark.co.th เว็บไซต์ www3.ipst.ac.th/TME หรือ http://www.kingmathcenter.com/TME/tme2554.html

ที่มา : www.thaipr.net

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved