» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

มจธ.และสสวท. ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ หวังช่วยสร้างนวัตกรรมและพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ไทยให้เข้มแข็ง
TNN : Technologymedia News 2/7/2012


บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (Graduate School of Management and Innovation: GMI) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(มจธ.) และสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (สสวท.) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อเสริมสร้างนวัตกรรมและพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ไทยให้เข้มแข็ง เตรียมพร้อมรับมือการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างนวัตกรรม และพัฒนาผู้ประกอบการ SMEsไทย ให้เติบโตอย่างยั่งยืนนี้ มีวัตถุประสงค์จะสร้างความร่วมมือทางวิชาการเพื่อนำไปสู่การคิดค้นนวัตกรรม การถ่ายถอดความรู้ ซึ่งGMI จะเป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการนวัตกรรมแก่ผู้ประกอบการ รวมถึงนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ Work Integrated Learning และ Joint Problem Solving Research โดยเน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการระหว่างความรู้ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ

ผศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มจธ. กล่าวว่า GMI มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาคนเพื่อเ ป็นผู้ทำให้เกิดนวัตกรรมในองค์กร เพราะปัจจุบันแม้มีความคิดใหม่ๆเกิดขึ้น แต่กลับยังไม่มีคนนำความคิดเหล่านั้นไปต่อยอด สร้างนวัตกรรมที่มีผลเชิงพาณิชย์ หรือเชิงสังคมได้

“การเรียนการสอนแค่ในห้องเรียนมีเวลาไม่เพียงพอสำหรับฝึกคน เพื่อไปกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมในองค์กร จึงต้องเน้นการเสริมทักษะ ปรับเปลี่ยนทัศนคติไปพร้อมกับการเรียนรู้ทางวิชาการ การจะเป็น Innovator ที่ดีได้นั้นต้องมีความคิดเปิดกว้าง ถ้าติดอยู่ในกรอบเดิมๆ ก็จะทำให้ได้แต่ผลลัพธ์เดิมๆ GMIจึงจะเข้ามาทำหน้าที่ให้บริการทางวิชาการแก่ผู้ประกอบการ SMEs เพื่อให้แต่ละองค์กรได้คิดพัฒนานวัตกรรมของตนเองมากขึ้น เพราะปัจจุบันการแข่งขันของธุรกิจ SMEs เป็นเพียงการแข่งขันด้านราคา แต่หากมีนวัตกรรม ก็จะทำให้สินค้ามีความแตกต่างกัน และมูลค่าสูงขึ้น ด้วยการเสริมสร้างให้เกิดกระบวนการคิด เกิดการต่อยอดสินค้า”

ผศ.ดร.พาสิทธิ์ กล่าวต่อไปว่า ผู้ประกอบการ SMEs ยังไม่มีความรู้เพียงพอสำหรับการจะเข้าไปลงทุน ค้าขายในต่างประเทศ รวมถึงยังขาดมุมมองในการเตรียมพร้อมรับมือการค้า การลงทุนจากต่างประเทศที่จะเข้ามาหลังการรวมกลุ่ม AEC นอกจากนั้นผู้ประกอบการยังต้องมองไปให้ไกลถึงแนวโน้มความเป็นไปของเศรษฐกิจโลกในอนาคต เช่น การเติบโตของตลาดใหม่ในอินเดียและจีนที่จะมีคนชั้นกลางเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อผลิตมีสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการทุกคนต้องรับมือทั้งสิ้น

จากความมุ่งหมายจะสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดการที่สอดคล้องกับบริบทสังคมไทย สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน เตรียมพร้อมสำหรับการรวมกลุ่มเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะเกิดขึ้นในปี 2558 บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม จึงร่วมมือกับสสวท. ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านบริหารจัดการ และสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมให้กับสสวท.และสมาชิก เพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยมุ่งเพิ่มศักยภาพ ประสิทธิภาพของบุคลากรในสถานประกอบการ ทั้งในเชิงวิชาการและการปฏิบัติการ ให้ทันต่อความต้องการในการพัฒนาองค์กรและการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ซึ่งความร่วมมือทางวิชาการนี้ มีระยะเวลาในการดำเนินงานร่วมกันทั้งสิ้น 5 ปี

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved