» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

เปิดตัวโครงการ “ฝึกอบรมการจัดการสิ่งแวดล้อมและป้องกันมลพิษที่ยั่งยืน”
TNN : Technologymedia News 2/14/2012


ตั้งเป้าฝึกอบรมบุคลากรและนักอุตสาหกรรม 2,000 คน ภายในปีนี้

มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และบริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด เปิดตัวโครงการฝึกอบรม “การจัดการสิ่งแวดล้อมและการป้องกันมลพิษที่ยั่งยืน สำหรับ Train the Trainer” เป็นหลักสูตรแรก โดยจัดฝึกอบรมขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ ณ อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล้วยน้ำไท เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรให้พัฒนาเป็นวิทยากรด้านการป้องกันปัญหามลพิษที่ต้นทางอย่างเป็นระบบ โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ การสร้างความตระหนัก และความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้หลักการของแนวคิดแบบลีน (Lean) เพื่อการจัดการองค์กร และสามารถนำแนวคิดดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน และความปลอดภัยภายในโรงงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนได้

ทั้งนี้รูปแบบการฝึกอบรมจะใช้การบรรยายทางวิชาการ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่มีชื่อเสียงร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักการและแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับอุตสาหกรรม เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการป้องกันมลพิษได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“โครงการฝึกอบรมการจัดการสิ่งแวดล้อมและป้องกันมลพิษที่ยั่งยืน” จะเปิดการฝึกอบรม ในหลักสูตรต่างๆ ให้กับบุคลากรและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทั่วไปตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2555 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2555 โดยได้มีการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมไว้ทั้งสิ้น 26 รุ่น ครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรมหลักในประเทศไทย ได้แก่ อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมเซรามิก อุตสาหกรรมเกี่ยวกับโลหะ และอุตสาหกรรมรายสาขาทั่วไป โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการฝึกอบรมใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ได้ตั้งเป้าหมายให้การฝึกอบรมบุคลากรด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงงาน นักวิชาการ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่างๆ จำนวน 2,000 คน ภายในปี 2555 เพื่อขยายองค์ความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและป้องกันมลพิษอย่างยั่งยืน พร้อมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจให้ภาคอุตสาหกรรมไทยในตลาดโลก ภายใต้นโยบายอุตสาหกรรมสีเขียวของกระทรวงอุตสาหกรรม

วุฒิชัย ตางาม ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า โครงการฝึกอบรมการจัดการสิ่งแวดล้อมและการป้องกันมลพิษที่ยั่งยืนนี้ นับเป็นการดำเนินงานเชิงรุกและการวางรากฐานระยะยาวด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับภาคอุตสาหกรรมไทย และเป็นโครงการที่มีความสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ได้เริ่มโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ซึ่งมุ่งเน้นในการส่งเสริมและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้เติบโต และพัฒนาอย่างต่อเนื่องสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวใน 5 ระดับ ได้แก่ ระดับที่ 1 ความมุ่งมั่นสีเขียว (Green Commitment) ระดับที่ 2 ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity) ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) และระดับที่ 5 เครือข่ายสีเขียว (Green Network)”

วรพงศ์ วรสุนทโรสถ ผู้อำนวยการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ ภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และทวีปออสเตรเลีย บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย ในฐานะผู้สนับสนุนหลักของโครงการ กล่าวว่า ดาวเคมิคอล เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อมในภาคอุตสาหกรรม และตั้งใจจะนำประสบการณ์และองค์ความรู้ของบริษัทในการดำเนินธุรกิจทั่วโลก ไปถ่ายทอดแบ่งปันให้กับเพื่อนร่วมอุตสาหกรรมในรูปแบบ “เพื่อนช่วยเพื่อน” ผ่านกระบวนการเชิงบูรณาการให้เกิดการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้านการจัดการและป้องกันมลพิษอย่างเป็นระบบ จึงได้สนับสนุนการทำโครงการฝึกอบรมการจัดการสิ่งแวดล้อมและการป้องกันมลพิษที่ยั่งยืนขึ้น โดยโครงการฝึกอบรมนี้ เป็นโครงการที่บริษัทริเริ่มขึ้น เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภาคอุตสาหกรรม ทั้งในด้านมาตรฐานสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัทภายในปี 2558 และยังเป็นจุดเริ่มต้นของภาคอุตสาหกรรมไทยที่จะก้าวไปสู่อุตสาหกรรมสีเขียว อันเป็นนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมอีกด้วย

ดร.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ในฐานะผู้ร่วมพัฒนาหลักสูตร กล่าวว่า สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยให้ความสำคัญและผลักดันงานด้านสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ระดับนโยบายสู่การปฏิบัติ และสถาบันฯ มีความพร้อมในด้านผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและมีภาคีเครือข่ายที่สามารถร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักการและแนวทางการผลิตที่สะอาดสำหรับอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคาดว่าผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมจะสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในโรงงานของตนได้ จึงขอเชิญชวนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมาเข้าร่วมอบรมกันมากๆ เพื่อร่วมก้าวไปสู่อุตสาหกรรมสีเขียวอย่างแท้จริง และทำให้ประเทศไทยเป็น Low Carbon Society ในที่สุด

สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมฯ ในหลักสูตรต่างๆ ดังกล่าวเบื้องต้น สามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ส่วนฝึกอบรม มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย โทรศัพท์ 02-503-3333 ต่อ 504, 515 และ 517 หรือสามารถดาวน์โหลดข้อมูลโครงการฯ ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.tei.or.th/trainingdow/

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved