» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

สสวท. เวิร์คชอปผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
TNN : Technologymedia News 2/21/2012


พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า สสวท. จะจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา ในโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (UPGRADE) ปีที่ 2 หัวข้อ “การใช้ข้อมูลอย่างชาญฉลาด” ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท 20 รวม 3 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 1 วันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2555 (นครปฐม ระยอง นนทบุรี) รุ่นที่ 2 วันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2555 (เชียงใหม่ ขอนแก่น) รุ่นที่ 3 วันที่ 27 – 29 กุมภาพันธ์ 2555 (นครศรีธรรมราช สงขลา) เนื้อหาที่ใช้ในการอบรม อาทิ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล การวิเคราะห์คะแนน O-NET เจาะลึกข้อมูลจริงของโรงเรียนตนเอง ผู้บริหารกับการใช้ประโยชน์จากคะแนน O-NET กิจกรรม Learning Walk สำรวจชั้นเรียนจริง การใช้ประโยชน์จากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ การให้ความสำคัญในการพิจารณาผลงานนักเรียน การวางแผนงานด้านวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา

ทั้งนี้ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบาย “อ่านเป็น เขียนเป็น คิดเป็น วิเคราะห์เป็น” เพื่อเพิ่มพูนความสามารถและทักษะด้านการอ่าน การเขียน การคิด และการวิเคราะห์ ตลอดจนยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนในกลุ่มสาระภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เนื่องจากมีโรงเรียนในประเทศไทยเป็นจำนวนมากที่มีผลการสอบ O-NET ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย สสวท. พิจารณาเห็นว่าการปฏิรูปการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนต้องเริ่มจากการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาให้เป็นผู้มีความรู้ด้านเนื้อหา วิธีสอน การวัดผลและประเมินผล มีหลักสูตรอบรมครูที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของครูที่เข้ารับการอบรม ที่จะสามารถช่วยเหลือครูให้สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการจัดการการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื่องจากเหตุผลดังกล่าว สสวท. จึงได้ริเริ่ม “โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์” เพื่อวิจัยและพัฒนาหลักสูตรการอบรมครู สื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แนวใหม่เพื่อพัฒนาครูแกนนำและบุคลากรทางการศึกษา มีระยะเวลา 9 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553-2561 โดยในช่วง 3 ปีแรก โครงการจะดำเนินการใน 7 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ ขอนแก่น เชียงใหม่ ระยอง นครศรีธรรมราช สงขลา นครปฐม นนทบุรี และขยายไปสู่อีก 7 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี ราชบุรี นครนายก พิษณุโลก อุบลราชธานี นครราชสีมา ภูเก็ต และคาดว่าจะขยายการอบรมไปยังโรงเรียนอื่นๆ ทั่วประเทศภายในเวลา 9 ปี ซึ่งโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการได้แก่โรงเรียนที่มีผลการสอบ O-NET ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเท่ากับ SD-1

กิจกรรมภายใต้โครงการประกอบด้วย การอบรมพัฒนาและยกระดับวิชาชีพครู ได้แก่ ครูแกนนำ และครูผู้สอน ครูพี่เลี้ยง การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการรอบรมครู สื่อ และอุปกรณ์การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างครูผู้สอนและบุคคลากรทางการศึกษา โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในแต่ละจังหวัด ช่วยนำเสนอชื่อโรงเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ และสถาบันคีนันแห่งเอเซียประสานความร่วมมือจากที่ปรึกษาทั้งในและนอกประเทศ

ที่มา : www.thaipr.net

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved