» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

“หุ่นยนต์กระตุ้นพัฒนาการเด็กออทิสติก” หนึ่งใน 34 ผลงานที่ได้รับทุนวิจัยแนวคิดใหม่จากสวทช.
TNN : Technologymedia News 2/27/2012


ภายหลังที่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้สนับสนุน ทุนวิจัยแนวคิดใหม่ (Discovery Based Development, DD Grant) ประจำปี 2554 ให้แก่นักวิจัยรุ่นใหม่และนักวิจัยทั่วไป จำนวน 34 โครงการ เพื่อช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาบุคลากรที่มีความคิดสร้างสรรค์ของประเทศ รวมถึงเปิดโอกาสให้วงการวิทยาศาสตร์ไทยสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโลกได้รวดเร็วและยั่งยืนขึ้น สวทช.จึงได้จัดงานประชุมวิชาการ ติดตามความก้าวหน้าของทุนวิจัยพัฒนาจากแนวคิดใหม่ พร้อมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาโครงการต่อไป

ในบรรดาโครงการวิจัยทั้ง 34 โครงการ มีงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจและตอบโจทย์ความต้องการของสังคมในปัจจุบัน โดยเฉพาะสถาบันครอบครัว ได้แก่ โครงการหุ่นยนต์เสริมการกระตุ้นพัฒนาการเด็กออทิสติก ผลงานของ ผศ.ดร.ปัณรสี ฤทธิประวัติ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสวทช. ตลอดระยะเวลาโครงการ 3 ปี คิดเป็นมูลค่า 2,390,000 บาท

ผศ.ดร.ปัณรสี ฤทธิประวัติ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หัวหน้าโครงการหุ่นยนต์เสริมการกระตุ้นพัฒนาการเด็กออทิสติก กล่าวถึงที่มาของโครงการว่า เกิดขึ้นจากความต้องการนำระบบสมองกลที่ทำให้หุ่นยนต์สามารถเรียนรู้และเลือกตัดสินใจทำงานได้เอง มาใช้ให้เกิดประโยชน์จริง จึงเลือกกรณีศึกษาของเด็กออทิสติกที่มีความบกพร่องในการปฏิสัมพันธ์กับคน เนื่องด้วยความไม่เข้าใจและมีโลกส่วนตัวสูง

โรคออทิสซึ่ม (Autism) เป็นความผิดปกติของพัฒนาการสมอง ทำให้มีความบกพร่องในการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม การสื่อความหมายและมีพฤติกรรมซ้ำๆ แต่ปัจจุบันยังไม่สามารถรักษาให้หายได้ ทำได้เพียงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ซึ่งสามารถทำได้หลายวิธี เช่น Applied Behavior Analysis (ABA), Developmental Models, Structured Teaching และ DIR®/Floortime โดยงานวิจัยชิ้นนี้มุ่งพัฒนาหุ่นยนต์สำหรับเสริมการกระตุ้นพัฒนาการแก่เด็กออทิสติกผ่านเทคนิค DIR®/Floortime

“เด็กออทิสติกมักจะอยู่ในโลกของตัวเอง แนวทางหนึ่งที่แพทย์ใช้ดึงความสนใจของเด็ก คือการเลียนแบบท่าทาง เพื่อให้เด็กรู้สึกว่านั่นเป็นส่วนหนึ่งของเขา เป็นโลกของเขาด้วย และเมื่อไหร่เด็กเริ่มสังเกตเห็นการเลียนแบบนั้น ก็จะเสมือนเป็นการยอมรับให้เราเข้าไปอยู่ในโลกของเขา จึงนำมาสู่แนวคิดในการสร้างหุ่นยนต์เพื่อนำไปใช้กระตุ้นพัฒนาการ โดยต้องทำให้เด็กรู้สึกว่าหุ่นยนต์คือส่วนหนึ่งในโลกของเขา ก่อนหาทางเปลี่ยนพฤติกรรม” ผศ.ดร.ปัณรสี กล่าว

หากสร้างหุ่นยนต์ให้มีการตอบสนองที่เหมาะสมกับเด็กออทิสติก สามารถดึงเด็กออกมาอยู่ในโลกที่ต้องปฏิสัมพันธ์กับคนทั่วไป แทนการอยู่ในโลกของตนเองได้ ก็จะมีส่วนช่วยเหลือเด็ก รวมถึงผู้ปกครองที่ต้องดูแลเด็ก แต่การสร้างหุ่นยนต์นี้ไม่ใช่การสร้างเพื่อหวังให้หุ่นยนต์ทำหน้าที่แทนผู้บำบัดหรือผู้ปกครอง เพียงแต่หวังให้หุ่นยนต์สามารถเป็นตัวช่วยในการเสริมสร้าง และกระตุ้นให้เด็กออทิสติกมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเท่านั้น

หากสร้างหุ่นยนต์ให้มีการตอบสนองที่เหมาะสมกับเด็กออทิสติก สามารถดึงเด็กออกมาอยู่ในโลกที่ต้องปฏิสัมพันธ์กับคนทั่วไป แทนการอยู่ในโลกของตนเองได้ ก็จะมีส่วนช่วยเหลือเด็ก รวมถึงผู้ปกครองที่ต้องดูแลเด็ก แต่การสร้างหุ่นยนต์นี้ไม่ใช่การสร้างเพื่อหวังให้หุ่นยนต์ทำหน้าที่แทนผู้บำบัดหรือผู้ปกครอง เพียงแต่หวังให้หุ่นยนต์สามารถเป็นตัวช่วยในการเสริมสร้าง และกระตุ้นให้เด็กออทิสติกมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเท่านั้น

ผศ.ดร.ปัณรสี กล่าวต่อไปว่า เการบำบัดรักษาเด็กออทิสติก ด้วยเทคนิค DIR®/Floortime จะเน้นให้ผู้ปกครองเล่นกับเด็ก มากกว่าการใช้ของเล่น ผู้บำบัดหลายคนจึงยังไม่เชื่อว่าหุ่นยนต์จะเข้ามามีบทบาทมากนัก คณะผู้วิจัยจึงผลักดันการนำหุ่นยนต์ไปทดลองใช้ในการบำบัดด้วยแนวทาง Structured Teaching พร้อมกับหานักบำบัดที่มีความเชี่ยวชาญ และยอมรับที่จะนำหุ่นยนต์ไปทดลองใช้ในการบำบัดด้วยแนวทาง DIR®/Floortime

“เราหวังว่างานวิจัยชิ้นนี้จะสามารถสร้างหุ่นยนต์ที่ใช้งานได้จริงกับเด็กออทิสติก โดยไม่ได้จำกัดว่าจะต้องใช้กับวิธีบำบัดแบบ DIR®/Floortime เท่านั้น เพียงขอแค่ให้มีการนำไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการกระตุ้นพัฒนาของเด็ก ดังนั้นการทำวิจัยอีก 2 ปีต่อจากนี้ จะเป็นการลงลึกตัวอย่างกรณีศึกษา เพื่อศึกษาและทำหุ่นยนต์ให้เหมาะสำหรับใช้กระตุ้นพัฒนาการของเด็กออทิสติกได้จริง” ผศ.ดร.ปัณรสี กล่าวทิ้งท้าย

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved