» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

12 องค์กรชั้นนำ คว้า TQC รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2554
TNN : Technologymedia News 2/29/2012


สมภพ อมาตยกุล ประธานคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประกาศผลและมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2554 ซึ่งในปีนี้ไม่มีองค์กรใดผ่านเกณฑ์การพิจารณารางวัล TQA ส่วนรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class-TQc) มีองค์กรชั้นนำได้รับทั้งสิ้น 12 องค์กร ได้แก่ บริษัทเซ็นทรัลพัฒนาเชียงใหม่ จำกัด, บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) , บริษัท ไทยออยล์ จำกัด(มหาชน), หน่วยงานในบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)ได้รับรางวัล 3 หน่วยงานคือ หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ,หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ,หน่วยธุรกิจน้ำมัน ส่วนบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน) และบริษัทในเครือได้รับรางวัล 6 บริษัท ประกอบด้วย ธุรกิจแปรรูปเนื้อไก่(นครราชสีมา), โรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำ(มหาชัย), โรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำบ้านพรุ, โรงงานผลิตอาหารสัตว์ปักธงชัย บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด(มหาชน) ธุรกิจอาหารแปรรูปเนื้อไก่ สระบุรี และบริษัท ซีพีเอฟ ผลิตอาหาร จำกัด (โรงงานแปรรูปเนื้อไก่และโรงงานอาหารแปรรูป มีนบุรี 1 ณ ห้องดุสิตธานีฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี

สมภพ อมาตยกุล ประธานคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ กล่าวว่า เกณฑ์เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศได้มีวิวัฒนาการมาโดยตลอด เพื่อช่วยให้องค์กรคำนึงถึงสภาพแวดล้อมที่มีพลวัต มุ่งเน้นผลการดำเนินงานที่ขับเคลื่อนโดยกลยุทธ์ ตอบสนองความกังวลเกี่ยวกับการสร้างความผูกพันกับลูกค้าและบุคลากร การกำกับดูแลองค์กรและจริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคมในวงกว้าง และความยั่งยืนขององค์กรในระยะยาว ตลอดจนเกณฑ์ได้มุ่งไปยังระบบการจัดการผลการดำเนินการขององค์กรโดยรวม ที่กระชับและมีมุมมองของการบูรณาการ

สำหรับการพิจารณาให้รางวัล ประจำปี 2554 ยังไม่มีองค์กรใดผ่านเกณฑ์การพิจารณาให้ได้รับรางวัล TQA ซึ่งต้องได้รับคะแนนการตรวจประเมินสูงกว่า 650 คะแนนขึ้นไป แต่ทั้ง 12 องค์กร ที่ได้รับรางวัล TQC ในปีนี้ นับได้ว่าเป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผล มีการปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทุกองค์กรสามารถนำรายงานป้อนกลับ หรือ Feedback Report ซึ่งระบุจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุงมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถขององค์กร เพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรระดับมาตรฐานโลก คือ ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ หรือ TQA ในอนาคตได้

นอกจากนี้ ยังเป็นเรื่องที่น่ายินดีว่า ในทุกๆ ปี จะมีองค์กรที่ได้รับรางวัลเพิ่มมากขึ้น และยังขยายไปยังดกอุตสาหกรรมอื่น นอกเหนือจากกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร และธุรกิจพลังงาน นั่นแสดงให้เห็นว่า การประยุกต์ใช้เกณฑ์ TQA ได้ขยายไปสู่กลุ่มธุรกิจต่างๆ อย่างแพร่หลายมากขึ้น ซึ่งนอกจากช่วยให้องค์กรมีการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืนแล้ว ยังจะส่งผลถึงขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคตด้วย

“สิ่งที่ผมอยากจะเน้นย้ำคือ การประเมินองค์กร โดยผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒินั้น เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญ ที่ช่วยให้องค์กรสามารถปรับทิศทางของการพัฒนาได้อย่างถูกต้องและยั่งยืน เทียบเท่ามาตรฐานโลก ดังนั้น องค์กรที่สมัครขอรับรางวัล ไม่ว่าจะได้รับรางวัลหรือไม่ ทุกองค์กรจะได้รับรายงานป้อนกลับ ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์ต่อการนำไปวางแผนพัฒนาและปรับปรุงองค์กรให้ดีขึ้นได้” สมภพ กล่าวเสริม

ด้านดร.พานิช เหล่าศิริรัตน์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ และผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กล่าวว่า ในรอบปีที่ผ่านมา บทบาทของสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ที่มีต่อการส่งเสริมและผลักดันให้องค์กรต่างๆ นำเกณฑ์ TQA ไปประยุกต์ใช้ นับได้ว่าเป็นอีกปีหนึ่งที่ประสบความสำเร็จ ทั้งนี้ ความสำเร็จดังกล่าวเป็นการสั่งสมมาจากการดำเนินงานในการเผยแพร่เกณฑ์ TQA และส่งเสริมให้เกิดการนำไปปฏิบัติ ผ่านกิจกรรมต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการสร้างพันธมิตรและเครือข่ายกับองค์กรในภาคส่วนต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการนำเกณฑ์ TQA ไปประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายด้วย

ปัจจุบันมีองค์กรที่สนใจสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อนำผลการตรวจประเมินไปปรับปรุงภายในองค์กรเพิ่มมากขึ้นทุกปี ซึ่งไม่ใช่เพียงแต่ในภาคการผลิต และภาคสาธารณสุขเท่านั้น แต่ยังขยายไปสู่ภาคบริการและภาคการศึกษาด้วย สำหรับการสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2554 มีองค์กรสมัครขอรับรางวัลจำนวน 41 องค์กร ซึ่งมีองค์กรภาคบริการ สมัครมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 39 รองลงมาเป็นภาคการผลิต ภาคสาธารณสุข และภาคการศึกษา ตามลำดับ

ดร.พานิช กล่าวต่อไปว่า สำหรับทิศทางการดำเนินงานของสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ในปี 2555-2556 ทางสำนักงานรางวัลฯ จะให้ความสำคัญกับการ 1) เผยแพร่และประชาสัมพันธ์เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติให้เป็นที่รู้จัก โดยมุ่งเน้นที่ภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีความพร้อม, หน่วยงานราชการ, ภาคธุรกิจ SMEs โดยในปี 2555 เริ่มมีโครงการ นำร่องสำหรับ SMEs แล้ว, ภาคการบริการ เช่น โรงแรม ธนาคาร และสถาบันการเงิน เป็นต้น ตลอดจนภาคการศึกษา และภาคสาธารณสุข 2) ส่งเสริมให้องค์กรต่างๆ เข้าสู่กระบวนการตรวจประเมิน เพื่อให้ได้รับรางวัล TQA และ TQC มากขึ้น 3) จะให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทในการสนับสนุน ส่งเสริม และประชาสัมพันธ์โครงการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ และส่งบุคลากรมาเป็นผู้ตรวจประเมิน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของการตรวจประเมินในอนาคตที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved