» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

กระทรวงพลังงานประกาศผลรางวัลโครงการสร้างขุมกำลังบุคลากรด้านอนุรักษ์พลังงาน
TNN : Technologymedia News 3/15/2012


กระทรวงพลังงานประกาศผลรางวัลโครงการสร้างขุมกำลังบุคลากรด้านอนุรักษ์พลังงาน เผยผลความสำเร็จโครงการฯ ช่วยชาติประหยัดพลังงานได้ 65 ล้านบาทต่อปี

กระทรวงพลังงาน โดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานจัดงานพิธีประกาศรางวัลการแข่งขันอาคารอนุรักษ์พลังงานครั้งแรกของประเทศไทย (BEAT Awards) ให้กับ 17 อาคารชื่อดังที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ พร้อมเผยความสำเร็จด้านการกระตุ้นจิตสำนึกและรณรงค์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน ก่อให้เกิดผลประหยัดพลังงานถึง 20 ล้านหน่วย คิดเป็นเงิน 65 ล้านบาทต่อปี ผ่านการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงาน 114 มาตรการ

อารักษ์ ชลธาร์นนท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า จากการที่สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้จัดโครงการเพื่อสร้างจิตสำนึกในการประหยัดพลังงานชาติขึ้น ภายใต้ชื่อ“โครงการสร้างขุมกำลังบุคลากรด้านอนุรักษ์พลังงาน หรือ Building Energy Awards of Thailand (BEAT 2010)” โดยได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เป็นที่ปรึกษาโครงการ พร้อมทั้งได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาร่วมพิจารณาคัดเลือกอาคารที่เข้าร่วมโครงการซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2553 โดยมีอาคารเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน 17 อาคาร จำแนกออกเป็น 6 ประเภทอาคารได้แก่ กลุ่มที่ 1 โรงเรียน 3 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนสตรีวิทยา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กลุ่มที่ 2 สถานีโทรทัศน์ 2 แห่ง ประกอบด้วยสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กลุ่มที่ 3 ผู้ผลิตรายการ 3 แห่ง ประกอบด้วย บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) บริษัท เจเอสแอล โกลบอล มีเดีย จำกัด บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) กลุ่มที่ 4 โรงพยาบาล 3 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) โรงพยาบาลรามาธิบดี กลุ่มที่ 5 มหาวิทยาลัย 4 แห่ง ประกอบด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กลุ่มที่ 6 ศูนย์การค้า 2 แห่ง ประกอบด้วย ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน บัดนี้การแข่งขันได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยและได้มีการจัดงานพิธีประกาศรางวัลผลการแข่งขันอาคารอนุรักษ์พลังงานขึ้นในวันนี้ (วันที่ 8 มีนาคม 2555) ถือเป็นการมอบรางวัลอาคารอนุรักษ์พลังงานครั้งแรกของประเทศไทย BEAT AWARDS

อารักษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับรางวัลที่มอบในวันนี้ แบ่งออกเป็น 6 ด้าน คือ ด้านผลประหยัดพลังงาน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ด้านการมีส่วนร่วม ด้านส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ด้านอาคารรักษาความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และด้านรางวัลอาคารยอดนิยมซึ่งจากการดำเนินโครงการตั้งแต่กรกฎาคม 2553 เป็นต้นมาก่อให้เกิดผลประหยัดพลังงานรวมถึง 20 ล้านหน่วยคิดเป็นเงิน 65 ล้านบาทต่อปี หรือสามารถลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 11,000 ตันต่อปี ผ่านการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานจำนวน 114 มาตรการ พร้อมด้วยกิจกรรมรณรงค์ด้านการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง ถึง 220 กิจกรรม โดยมีเงินลงทุนจำนวนรวมทั้งสิ้น 290 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินสนับสนุนจากกองทุน เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 155 ล้านบาทและจากอาคารที่เข้าร่วม 135 ล้านบาท

“ผลการดำเนินงานของโครงการสร้างขุมกำลังบุคลากรด้านอนุรักษ์พลังงาน หรือ Building Energy Awards of Thailand (BEAT 2010) ที่ผ่านมานั้น สะท้อนให้เห็นความร่วมมือทุกภาคส่วนที่จัดทำโครงการนี้ขึ้น ว่ามีความมุ่งมั่นและจริงจัง ซึ่งผลของความมุ่งมั่นดังกล่าวก็ได้สร้างให้เกิดผลการประหยัดอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งประโยชน์ที่เกิดขึ้น ไม่เพียงเกิดกับอาคารที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น แต่ยังเป็นจิตสำนึกที่เกิดขึ้นกับบุคลากรที่มีส่วนร่วมในโครงการฯ รวมถึงประชาชนทั่วไป อันจะก่อให้เกิดผลดีต่อประเทศชาติตลอดจนโลกของเราในระยะยาวต่อไป นอกจากผลด้านการประหยัดพลังงานแล้ว ยังได้เกิดประโยชน์ในด้านอื่นๆ ด้วย เช่น การพัฒนาบุคลากรและสร้างขุมกำลังให้กับบุคลากรขององค์กรชั้นนำทั้ง 17 แห่ง ที่เข้าร่วมให้ได้มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งจะได้นำไปใช้ในการสานต่อโครงการได้ในอนาคต รวมถึงได้สร้างประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยการช่วยลดสภาวะโลกร้อนด้วย นอกจากนี้ สิ่งที่แสดงผลสัมฤทธิ์ของโครงการฯ คือการที่ทั้ง 17 องค์กรได้ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะดำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องต่อไปแม้ว่าจะสิ้นสุดโครงการแล้วก็ตาม ซึ่งถือเป็นการสานต่องานด้านการอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดเป็นประโยชน์ทั้งต่อทั้งประเทศชาติโดยรวมและทั้งต่อองค์กร” อารักษ์ กล่าว

อนึ่งโครงการสร้างขุมกำลังบุคลากรด้านอนุรักษ์พลังงาน หรือ Building Energy Awards of Thailand (BEAT 2010) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตื่นตัวทางด้านอนุรักษ์พลังงานให้กับผู้ใช้อาคารและประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นแนวทางในการรณรงค์เผยแพร่เทคนิควิธีการและขยายผลแนวทางอนุรักษ์พลังงานที่มีศักยภาพเป็นแบบอย่างที่สามารถเผยแพร่สู่สาธารณะ พร้อมทั้งสนับสนุนให้เกิดการสร้างขุมพลังบุคลากรทางด้านพลังงานให้กับประเทศชาติอย่างแท้จริง โดยมีผู้เกี่ยวข้องในโครงการจากหลายภาคส่วน ประกอบด้วยอาคารที่มีชื่อเสียง 17 อาคาร นักวิจัย วิศวกร สถาปนิก ผู้ดูแลอาคาร ตลอดจนประชาชนคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจทางด้านพลังงานได้มีส่วนร่วมในโครงการ

ที่มา : www.thaipr.net

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved