» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

พม.จัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี ๒๕๕๕ ภายใต้แนวคิด “ภูมิปัญญาผู้สูงวัย สร้างสังคมไทยให้ร่มเย็น”
TNN : Technologymedia News 4/10/2012


ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน “งานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี ๒๕๕๕” ภายใต้แนวคิด “ภูมิปัญญาผู้สูงวัย สร้างสังคมไทยให้ร่มเย็น” โดยมี นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวรายงาน ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูม อาคาร อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ผู้สูงอายุเป็นผู้ที่มีคุณูปการต่อสังคมไทย เนื่องจากเป็นผู้ที่ได้อุทิศแรงกาย แรงใจสร้างผลงานที่มีคุณค่าต่อสังคมไทยมาตลอด จึงสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ในฐานะที่เป็นผู้มีพระคุณ หรือเป็นภูมิปัญญาแห่งสังคมไทย รัฐบาลจึงได้ผลักดันให้เกิดหลักประกันทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุในหลายมิติ คือ ๑.หลักประกันด้านสุขภาพ (การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูบำบัดอย่างทั่วถึง) ๒.หลักประกันด้านรายได้ขั้นพื้นฐาน (ปรับอัตราการจ่ายเบี้ยยังชีพจากเดือนละ ๕๐๐ บาท มาเป็นเบี้ยยังชีพแบบขั้นบันได) ๓.หลักประกันความมั่นคงด้านรายได้ (พรบ.กองทุน การออมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นระบบบำนาญแห่งชาติ) ๔.การส่งเสริมการขยายโอกาสด้านอาชีพและการทำงานสำหรับผู้สูงอายุ (การพัฒนาทักษะฝีมือให้แก่ผู้ที่อยู่ในวัยสูงอายุ การจัดหางานที่เหมาะสมกับวัย และสอดคล้องกับความรู้) และ ๕.กองทุนผู้สูงอายุ (เป็นแหล่งเงินทุนจากภาครัฐในการสนับสนุนเพื่อการประกอบอาชีพของผู้สูงอายุ) ทั้งนี้ การเตรียมความพร้อมของประชากร มิใช่จำกัดอยู่แค่เฉพาะผู้สูงอายุเพียงกลุ่มเดียว แต่จำเป็นต้องเตรียมความพร้อมของประชากรทุกช่วงวัยในทุกๆด้าน เพื่อให้สามารถก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุได้อย่างมีคุณภาพ และดำเนินชีวิตอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยเฉพาะในช่วงบั้นปลาย ของชีวิต

สันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ในฐานะคณะอนุกรรมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ องค์กรสาธารณะประโยชน์ เครือข่ายผู้สูงอายุ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัด “งานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี ๒๕๕๕” ภายใต้แนวคิด “ภูมิปัญญาผู้สูงวัย สร้างสังคมไทยให้ร่มเย็น” เพื่อรณรงค์ให้สังคมทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของ ภูมิปัญญาผู้สูงอายุที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคม การมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยสนับสนุน ให้ผู้สูงอายุที่มีจิตอาสา ได้มีโอกาสแสดงศักยภาพ ภูมิปัญญา ความสามารถ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมต่างๆ อย่างมีคุณค่าและมีศักดิ์ศรี อีกทั้ง เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมและอนุชนรุ่นหลัง ตลอดจนส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ และร่วมกิจกรรมแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุ รวมทั้ง สนับสนุนการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน ท้องถิ่น และครอบครัว ในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดเดือนเมษายน ๒๕๕๕ การจัดกิจกรรมงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี ๒๕๕๕ วันนี้ ประกอบด้วย การมอบรางวัลต่างๆ ได้แก่ รางวัลผู้สูงอายุแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๕ , รางวัลผู้สูงอายุที่มีผลงานการถ่ายทอดภูมิปัญญาดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕ , รางวัลองค์กรที่ทำประโยชน์ด้านผู้สูงอายุดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕ , รางวัลผู้ชนะเลิศการแข่งขันกรีฑาและเปตองผู้สูงอายุไทย , รางวัลผู้ชนะการประกวดภาพวาดผู้สูงอายุ และรางวัลการประกวดสุนทรพจน์ กิจกรรมการถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ การละเล่น ภูมิปัญญาไทย สานสายใยคนหลายวัย การแสดงจากชมรมเครือข่ายผู้สูงอายุ การให้คำปรึกษา ด้านสุขภาพ ด้านกฎหมาย และการประกอบอาชีพแก่ผู้สูงอายุ การแสดงนิทรรศการภาพวาดผู้สูงอายุ การแสดงของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ การแสดงหุ่นละครเล็ก จากมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เฉลิมพระเกียรติ การประกวดชุดการแสดง รวมทั้งกิจกรรมบริการจากหน่วยงานต่างๆ อีกมากมาย

ที่มา : www.thaipr.net

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved