» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน วางยุทธศาสตร์เชิงรุกดึงผู้รับเหมาสู่ระบบสร้างมาตรฐานสู่การแข่งขันในเวที AEC
TNN : Technologymedia News 5/4/2012


สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน กำหนดยุทธศาสตร์เชิงรุก “2012 ธุรกิจรับสร้างบ้าน ยกระดับมาตรฐาน เพื่อการแข่งขันในเวที AEC” ดึงกูรูแถวหน้าของวงการ จัดสัมมนาให้ข้อมูลแบบเจาะลึกเฉพาะด้าน อย่างต่อเนื่องตลอดปี หวังสร้างมาตราฐานผู้รับเหมาะอิสระสู่ธุรกิจรับสร้างบ้านเต็มตัว เตรียมพร้อมสู่การเปิดตลาดเสรี

ดร.พัชรา ตัณฑยรรยง นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน เปิดเผยว่า ปัจจุบันธุรกิจรับสร้างบ้านนับเป็นอีกหนึ่งภาคของธุรกิจที่อยู่อาศัยที่มีการพัฒนาและเติบโตมาอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันในช่วงที่ผ่านมาในส่วนของผู้ประกอบการธุรกิจรับสร้างบ้านและในส่วนของบริษัทผู้รับเหมารายย่อยอิสระ ยังคงมีปัญหาเกี่ยวกับมาตรฐานในเรื่องของการบริการ การออกแบบ และการก่อสร้าง ดังนั้นในปีนี้สมาคมฯ จึงมีนโยบายและแนวคิดที่จะยกระดับมาตรฐานของธุรกิจรับสร้างบ้านครั้งใหญ่จึงได้กำหนดแนวยุทธศาสตร์ คือ “2012 ธุรกิจรับสร้างบ้าน ยกระดับมาตรฐาน เพื่อการแข่งขันในเวที AEC”

ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างมาตรฐานทางวิชาชีพ ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจรับสร้างบ้านเป็นที่ยอมรับ ในด้านคุณภาพ มาตรฐาน และความน่าเชื่อถือของผู้บริโภค อันจะนำมาซึ่งการขยายฐานตลาดรับสร้างบ้านให้มีส่วนแบ่งการตลาดที่สูงขึ้นในอนาคต เพื่อสร้างความแข็งแกร่งในด้านความรู้ ความสามารถในการบริหารโครงการให้กับผู้ประกอบการในธุรกิจรับสร้างบ้าน และลดปัญหาข้อพิพาทระหว่างผู้ประกอบการรับสร้างบ้านกับผู้บริโภค ตลอดจน ให้สมาคมฯ เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น อันจะนำไปสู่การเตรียมพร้อมสู่การเปิดเสรีประชาคมอาเซียน หรือ AEC อีกด้วย

สำหรับยุทธศาสตร์ดังกล่าว ประกอบด้วยการจัดสัมมนาวิชาการเพื่อเปิดตัวโครงการ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นใน วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2555 ภายใต้หัวข้อ “2012 ธุรกิจรับสร้างบ้าน ยกระดับมาตรฐาน เพื่อการแข่งขันในเวที AEC” ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก โดยมีปาฐกถาพิเศษ “ภาพรวมเศรษฐกิจไทยปี 2555 การปรับตัวรับ AEC และทิศทางการพัฒนาที่อยู่อาศัย” โดยผู้แทนจากกระทรวงการคลัง

นอกจากนี้ยังเตรียมจัดฝึกอบรมแบบเจาะลึกในด้านมาตรฐานวิชาชีพอีกจำนวน 6 ครั้ง โดยกำหนดจัดขึ้นต่อเนื่องติดต่อกันเดือนละครั้งตั้งแต่เดือนมิถุนายน – กันยายน 2555 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนามาตรฐานของธุรกิจรับสร้างบ้านเฉพาะทาง โดยวิทยากรผู้มีความรู้และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งโครงการฝึกอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสมาชิกของสมาคมฯ และยังเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก อาทิ กลุ่มผู้รับเหมารายย่อย หรือผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมอบรมโครงการดังกล่าวได้เช่นกัน เพื่อเป็นการพัฒนากลุ่มผู้รับเหมารายย่อยอิสระ และผู้ที่สนใจสามารถที่จะเข้ามาสู่ธุรกิจ รับสร้างบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานต่อไป ภายใต้หัวข้อ ดังนี้

- ครั้งที่ 1 อบรมวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2555 หัวข้อการบริหารต้นทุน สำหรับธุรกิจรับสร้างบ้าน โดย อาจารย์ประสงค์ ธาราไชย นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2551 – 2553

- ครั้งที่ 2 อบรมวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2555 หัวข้อการบริหารเวลา สำหรับธุรกิจรับสร้างบ้าน โดย อาจารย์ประสงค์ ธาราไชย นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2551 – 2553

- ครั้งที่ 3 อบรมวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2555 หัวข้อการบริหารคุณภาพสำหรับธุรกิจรับสร้างบ้าน โดย อาจารย์ชาญนาวิน สุกแจ่มใส อดีตผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐาน ไอเอสโอ

- ครั้งที่ 4 อบรมวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2555 หัวข้อการออกแบบ และพัฒนาการแบบบ้านพักอาศัยในประเทศไทย โดย ศ.ดร.บัณฑิต จุลาสัย คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ครั้งที่ 5 อบรมวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2555 หัวข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและจรรยาบรรณสำหรับธุรกิจรับสร้างบ้าน โดยผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายจาก กรุงเทพมหานคร

- ครั้งที่ 6 อบรมวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2555 หัวข้อ กลยุทธ์ทางธุรกิจและกลยุทธ์ทางการตลาดในธุรกิจรับสร้างบ้าน โดย ปราโมทย์ ธีรกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โฟร์พัฒนา จำกัด
ศักดา โควิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท รอแยล เฮ้าส์ จำกัด
ดร.พัชรา ตัณฑยรรยง กรรมการผู้จัดการ บริษัท มีนบุรีรับสร้างบ้าน จำกัด
สุรัตน์ชัย กึงฮะกิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิ เอ็มเพอเร่อร์ เฮ้าส์ จำกัด
ศุภิชชา ชัยพิพัฒน์ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ซีคอน โฮม จำกัด

ดร.พัชรา กล่าวต่อว่า ปัจจุบันมูลค่าตลาดรวมของบ้านสร้างเองทั้งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลมีมูลค่าตลาดรวมประมาณ 55,000 ล้านบาทต่อปี โดยในปีที่ผ่านมาในส่วนของบริษัทรับสร้างบ้านมีส่วนแบ่งประมาณ 20 % จากมูลค่าตลาดรวม จะเห็นได้ว่ามูลค่าของส่วนแบ่งทางการตลาดที่เหลือจะเป็นของบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างและผู้รับเหมาอิสระทั่วไป ซึ่งนับว่ามีปริมาณที่มาก อย่างไรก็ดีถ้าสามารถให้บริษัทผู้รับเหมาและผู้รับเหมาอิสระเข้าสู่ในระบบได้ก็จะทำให้มูลค่าของตลาดรวมของธุรกิจรับสร้างบ้านมีการเติบโตมากขึ้น และยังเป็นการยกระดับมาตรฐานทั้งธุรกิจไปพร้อมๆ กัน นอกจากนี้ยังตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการบริษัทรับสร้างบ้านที่ครบวงจร และมีมาตรฐาน ซึ่งขณะนี้ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค

“ที่ผ่านมาสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านมีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานของธุรกิจให้เป็นที่ยอมรับกับผู้บริโภคโดยทั่วมาโดยตลอด แต่ในปีนี้เรียกได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างมาตรฐานในการพัฒนาทางด้านวิชาชีพในเชิงรุกและให้ความสำคัญมากขึ้นเป็นทวีคูณ นอกจากจะเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจของธุรกิจรับสร้างบ้านแล้วยังเป็นการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการ เนื่องจากปัจจุบันมีปัจจัยหลายอย่างเข้ามากระทบในเรื่องของการบริหารงาน รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมสู่เวที AEC ในอนาคต” ดร.พัชรา กล่าว

ที่มา : www.thaipr.net

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved