» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

งานการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 7
TNN : Technologymedia News 5/4/2012


สสวท. ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สพฐ. สกอ. และสวทช. จัดงานการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 7 มุ่งให้ “เยาวชนวิทย์ คิด-เรียนรู้ อยู่กับธรรมชาติ”

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) รวมพลังขับเคลื่อนนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประสานจัดงานการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชนครั้งที่ 7 (วทท. เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 7) ในหัวข้อ “เยาวชนวิทย์ คิด-เรียนรู้ อยู่กับธรรมชาติ” ระหว่างวันที่ 2 - 4 พฤษภาคม 2555 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ เวลา 8.30 – 17.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ โดยศ. ดร. สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานในวันที่ 2 พฤษภาคม 2555 เวลา 14.00 น.

ดร. พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า ในยุคเศรษฐกิจที่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยี ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ถือเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ การสร้างนักวิทยาศาสตร์จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศไทย โดยทาง สสวท. ได้ให้การสนับสนุนผู้ที่มีความสามารถในระดับเยาวชนโดยให้ทุน พสวท. หรือ โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดระยะหลายปีที่ผ่านมา สามารถสร้างนักวิทยาศาสตร์ที่มีบทบาทมากมายในสังคมไทย อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีการผลักดันสร้างนักวิทยาศาสตร์มากขึ้น แต่ก็ยังไม่เพียงพอ โดยตั้งเป้าว่าในปี 2560 ประเทศไทยควรมีนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ 15 คน ต่อประชากร 10,000 คน แต่ขณะนี้มีเพียง 6.7 คน เท่านั้น

การจัดงานการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 7 (วทท. เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 7) ในหัวข้อ “เยาวชนวิทย์ คิด-เรียนรู้ อยู่กับธรรมชาติ” ระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2555 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ซึ่งสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ นักเรียน นิสิต นักศึกษาที่มีผลงานวิจัยด้าน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี นำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพให้แก่เยาวชนและประชาชนผู้สนใจทั่วไป ตลอดจนสร้างเวทีแสดงความสามารถ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างเครือข่ายทางวิชาการ ระหว่างนักเรียน นิสิต นักศึกษา เยาวชน กับผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัย และนักวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้เข้าชมงานสนใจงานด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้น

“การจัดงานในปีนี้ ใช้หัวข้อ “เยาวชนวิทย์ คิด-เรียนรู้ อยู่กับธรรมชาติ” เพื่อชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับธรรมชาติ เพราะวิทยาศาสตร์เป็นความรู้ที่อยู่รอบๆ ตัวเรา มีพื้นฐานจากความช่างสังเกต รู้จักเก็บรวบรวมข้อมูล คิด วิเคราะห์ อย่างมีเหตุและผล โดยเชื่อมโยงความรู้กับสภาพแวดล้อมเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสร้างสรรค์ ผู้ปกครองและเยาวชนที่มาร่วมในงานนอกจากจะไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้ว ยังเป็นอีกก้าวสำคัญที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆ สนใจเรียนด้านวิทยาศาสตร์ หรืออาจจะก้าวไปสู่อาชีพนักวิทยาศาสตร์ในอนาคตก็ได้” ดร.พรพรรณ กล่าว

งานดังกล่าว นอกจากจะนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายและโปสเตอร์แล้ว ยังมีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ นิทรรศการแสดงผลงานวิจัย เรื่อง ตามรอยเส้นทางวิทยาศาสตร์ นักวิจัยไทย การเสวนาทางวิชาการ อาทิ “บันไดสู่ดวงดาว…นักวิทย์” โดย กลุ่มนักวิจัยรุ่นใหม่ “เอาอยู่…เมื่อรู้ธรรมชาติ” โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านดิน น้ำ อากาศ และ “ตามรอย…วาฬ” โดยทีมงาน รู้ สู้ Flood และ ไขปริศนา “โลกาวินาศ 2012” โลกแตกจริง หรือ แค่กระแสตื่นตูม โดย ดร. บัญชา ธนบุญสมบัติ

พร้อมทั้งการบรรยายทักษะชีวิตที่นักเรียนควรมีในศตวรรษที่ 21 และแนวทางการดูแลเด็กเก่ง “พ่อแม่เลี้ยงเองได้” โดย พญ. จิตรา วงศ์บุญสิน การอบรมแนะนำเทคนิคและเคล็ดลับการเขียน บทความวิทยาศาสตร์ การแนะแนวการศึกษาต่อ และเส้นทางอาชีพ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ อีกทั้งการจัดกิจกรรม Math and Science Rally และชมการประลองความคิดทางวิทยาศาสตร์กับ มินิวิทยสัประยุทธ์ สุดยอดเกมโชว์แห่งเอเชีย

ผู้สนใจสามารถเข้าชมฟรีและดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่เว็บไซต์ สสวท. www.ipst.ac.th หรือ http://stt4youth.ipst.ac.th

ที่มา : www.thaipr.net

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved