» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

3 หน่วยงาน รัฐผนึกเอกชน เร่งเครื่องหนุนสิ่งทอไทยคงศูนย์กลางของอาเซียน
TNN : Technologymedia News 5/15/2012


3 หน่วยงานผนึกกำลังชี้ทางออกของอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยกับการปรับค่าแรงขั้นต่ำในภาคผลิต สถาบันสิ่งทอฯยังเดินหน้าเพิ่มมูลค่า-สร้างความเข้มแข็ง หนุนผู้ประกอบการไทย ตั้งแต่ระดับต้นน้ำ-กลางน้ำ-ปลายน้ำ สู่ AEC ด้านสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มเชื่อแม้มีการปรับเปลี่ยนค่าแรงขั้นต่ำ ไทยยังเป็นศูนย์กลางเทคโนโลโนโลยีเครื่องจักร สิ่งทออาเซียน ส่วนรี้ดฯ มั่นใจ งาน GFT 2012 และ GMS 2012 เป็นงานที่จะเสริมสร้างความมั่นใจแก่ผู้ประกอบการถึงศักยภาพของไทย ในด้านการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมสิ่งทอครบวงจร ระหว่างวันที่ 21-24 มิถุนายนนี้ ณ ไบเทค บางนา

วิวัฒน์ หิรัญพฤกษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กล่าวถึงภาพรวมสถานการณ์อุตสาหกรรมสิ่งทอไทย จากปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา อุตสาหกรรมสิ่งทอได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ทางสถาบันฯ จึงมุ่งมั่นสนับสนุน ฟื้นฟูให้ภาคอุตสาหกรรม สิ่งทอกลับมาอยู่ในสภาวะปกติโดยเร็วผ่านโครงการต่างๆ ในปี 2555 โดยจะเน้นการเพิ่มมูลค่าตั้งแต่การวิจัยพัฒนาเส้นด้าย ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสู่เชิงพาณิชย์ กระทั่งการดีไซน์ถักทอรวมทั้งสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมสิ่งทอตั้งแต่ระดับต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ

“ สำหรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( AEC ) ที่เราต้องเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยในอีก 3 ปีข้างหน้า เชื่อว่าจะมีประโยชน์มากต่ออุตสาหกรรมสิ่งทอไทย โดยภายใต้ข้อตกลง AEC สามารถส่งสินค้าโดยไม่มีอุปสรรคทางภาษี แม้ว่าไทยจะมีคู่แข่งทางการค้าเพิ่มมากขึ้น จากการปรับเปลี่ยนค่าแรงขั้นต่ำ ขณะเดียวกันไทยเองเตรียมตัวโดยการพัฒนาในเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การเพิ่มผลิตภาพ ( Productivity ) การลดต้นทุนโดยรวม และ การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังจะมีการสร้างระบบชี้นำเตือนภัยสำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย ภายใต้สถานการณ์และปัจจัยรอบด้าน ส่วนของงาน GFT 2012 และGMS 2012 ก็ถือเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการไทย ที่จะได้มองหาเทคโนโลยีและวัสดุตกแต่งใหม่ๆ เพื่อพัฒาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า โดยยังเป็นการอัพเดทความรู้และร่วมประเมินทิศทางอุตสาหกรรมภายในงานอีกด้วย ”

ยศธน กิจกุศล อุปนายกสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย กล่าวถึงสถานการณ์ตลาดส่งออกเครื่องนุ่งห่มไทย ในขณะนี้ว่า การส่งออกในช่วงครึ่งปีหลังนี้ ยังต้องเผชิญกับปัจจัยที่จะมีผลทำให้การส่งออกขยายตัวได้ยาก เช่น ปัญหาเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา ที่ยังไม่เห็นสัญญาณฟื้นตัวชัดเจน ขณะเดียวกันเศรษฐกิจญี่ปุ่นและยุโรปก็ไม่ค่อยดีนัก นอกจากนี้ผู้ส่งออกไทยต้องเผชิญปัญหาต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น จากการปรับเปลี่ยนค่าแรงขั้นต่ำเป็นวันละ 300 บาท ดังนั้นผู้ประกอบการบางรายของไทย อาจย้ายฐานการผลิตยังประเทศเพื่อนบ้าน อาทิพม่า กัมพูชา และลาว ซึ่งเป็นแรงงงานที่ไม่ต้องการฝีมือ ที่มีต้นทุนค่าแรงที่ต่ำกว่า “ แม้ภาคการผลิตบางโรงงาน จะให้ประเทศเพื่อนบ้านเป็นผู้ผลิต แต่ศูนย์กลางการซื้อ-ขายและระบบโลจิสติกส์ก็ยังคงเป็นประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านงานดีไซน์ แรงงานที่มีฝีมือ และการผลิตด้วยเทคนิคและเครื่องจักรที่ทันสมัย ประเทศไทยนับเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมสิ่งทอแบบครบวงจร ทั้งในเรื่องความได้เปรียบด้านการเป็นศูนย์กลางที่ทันสมัย ด้านโลจิสติกส์ การซื้อขายเครื่องจักรและเทคโนโลยีขั้นสูง ”

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการเครื่องนุ่งห่มไทยควรให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการผลิต โดยใช้เทคโนโลยีใหม่และการใช้วัสดุตกแต่ง เพื่อเพิ่มมูลค่าให้สินค้า ทั้งนี้ทางสมาคมฯ ได้ผนึกกำลังกับภาครัฐและ รี้ด เทรดเด็กซ์ ในการจัดงาน GFT 2012 ( Garment, Fabric, Textile) และ Garment Manufacturers’ Sourcing Expo (GMS) 2012 งานแสดงเทคโนโลยีเพื่อการผลิตสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และอุปกรณ์การตัดเย็บ วัสดุหีบห่อและบริการเสริมต่างๆ ซึ่งนับว่าเป็นโอกาสที่ดี ที่ทางผู้ประกอบการจะได้ดูรายละเอียดของเทคโนโลยีใหม่ๆในงานนี้ และจะเป็นแนวทางให้อุตสาหกรรมสิ่งทอไทยมีมาตรฐานเทียบเท่ามาตรฐานสากล

ชัยณรงค์ ลิมป์กิตติสิน กรรมการผู้จัดการ บริษัทรี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด มั่นใจว่า การขยายฐานการผลิตจะไม่มีผลกระทบต่อ ตลาดเครื่องจักรสิ่งทอ เพราะเราได้สร้างฐานความเป็นศูนย์กลางของเครื่องจักรโดยเฉพาะอุตสาหกรรมสิ่งทอมานาน ผู้ประกอบการรายใหญ่ของภูมิภาคส่วนใหญ่ต้องมาซื้อเครื่องจักรในประเทศไทย รวมถึงเจ้าของแบรนด์ก็ใช้ไทยเป็นเวทีในการเปิดตัวเครื่องจักร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงาน GFT 2012 และ GMS 2012 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 21-24 มิถุนายน 2555 นี้ ณ ไบเทค บางนา

“ ในแต่ละครั้งของการจัดงานจะมีผู้เข้าชมงานจากประเทศในภูมิภาคอาเซียนจำนวนมากและมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนับเป็นการตอกย้ำความเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมสิ่งทอของอาเซียนอย่างแท้จริง ประกอบกับข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC จะเป็นช่องทางและโอกาสสินค้าไทยในการขยายตัวและขยายการลงทุนสู่ประเทศมากขึ้นอีก การจัดงานในครั้งนี้ ได้จัดส่วนแสดงพิเศษ 3 ส่วน คือ 1.Garment / Textile Technology 2.Garment / Textile Accessories 3. Digital & Screen Printing เพื่อเสริมศักยภาพคุณภาพการผลิตให้แก่ผู้ประกอบการ ผู้ผลิต นักลงทุนและนักอุตสาหกรรมสิ่งทอ อย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ ภายในงานยังได้รวบรวมนวัตกรรมเทคโนโลยีจากประเทศผู้นำเทคโนโลยีทั่วโลก อาทิ อิตาลี เยอรมันนี ญี่ปุ่น และนวัตกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงจากแบรนด์ชั้นนำอย่าง Tajima , Barudan, SWF , Adelco เป็นต้น ” ชัยณรงค์ กล่าว

งาน GFT 2012 ( Garment, Fabric, Textile) และ Garment Manufacturers’ Sourcing Expo (GMS ) 2012 เป็นงานแสดงเทคโนโลยีเพื่อการผลิตสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และอุปกรณ์การตัดเย็บ วัสดุหีบห่อและบริการเสริมต่างๆ โดยงานจะจัดขึ้นในวันที่ 21-24 มิถุนายน 2555 นี้ ที่ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

ชัยณรงค์ ลิมป์กิตติสิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด (ซ้ายสุด) ,ยศธน กิจกุศล อุปนายกสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย ( กลาง ) และวิวัฒน์ หิรัญพฤกษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (ขวาสุด ) ร่วมกันจัดงานแถลงข่าว “ จุดเปลี่ยน ทางรอดอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย กับค่าแรง 300 บาท และ AEC ” ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุม 1 บริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด โดยร่วมหารือถึงสถานการณ์อุตสาหกรรมสิ่งทอไทยกับการปรับเปลี่ยนค่าแรงขั้นต่ำและข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมถึงงาน GFT 2012 และ งาน GMS 2012 ซึ่งเป็นงานแสดงเทคโนโลยีการผลิตสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มที่จะจัดขึ้นในวันที่ 21-24 มิถุนายน 2555 นี้ ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved