» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน จัดสัมมนาวิชาการ " 2012 ธุรกิจรับสร้างบ้าน ยกระดับมาตรฐานเพื่อการแข่งขันในเวที AEC"
TNN : Technologymedia News 5/25/2012


24 พ.ค.2555 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก : สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน จัดสัมมนาวิชาการประจำปี “2012 ธุรกิจรับสร้างบ้าน ยกระดับมาตรฐานเพื่อการแข่งขันในเวที AEC” ยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ร่วมเป็นองค์ปาฐกถาพิเศษ พร้อมผู้เชี่ยวชาญแถวหน้าของวงการร่วมให้ข้อมูลแบบเจาะลึกเฉพาะด้าน หวังสร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้เป็นที่ยอมรับทั้งคุณภาพและความน่าเชื่อถือ เตรียมพร้อมสู่การเปิดตลาดเสรี เดินหน้าต่อยอดโครงการจัดอบรมย่อยอีก 6 ครั้งตลอดทั้งปี มุ่งพัฒนามาตรฐานธุรกิจแบบเฉพาะทาง

ดร.พัชรา ตัณฑยรรยง นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน เปิดเผยว่า สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาวิชาชีพของผู้ประกอบการธุรกิจรับสร้างบ้านอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของสมาคมฯที่มุ่งพัฒนาวิชาชีพธุรกิจรับสร้างบ้านมาโดยตลอด ได้จัดโครงการสัมมนาวิชาการประจำปี 2555 ภายใต้หัวข้อ “2012 ธุรกิจรับสร้างบ้าน ยกระดับมาตรฐานเพื่อการแข่งขันในเวที AEC” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้กับผู้ประกอบการธุรกิจรับสร้างบ้านให้เป็นที่ยอมรับทั้งในด้านคุณภาพ มาตรฐาน ความน่าเชื่อถือต่อผู้บริโภค สร้างความแข็งแกร่งในด้านความรู้ ความสามารถในการบริหารโครงการให้กับผู้ประกอบการ และเพื่อลดปัญหาข้อพิพาทระหว่างผู้ประกอบการรับสร้างบ้านกับผู้บริโภค นำมาซึ่งการขยายฐานตลาดรับสร้างบ้านให้มีส่วนแบ่งการตลาดที่สูงขึ้นในอนาคต ตลอดจนให้สมาคมฯเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น อันจะนำไปสู่การเตรียมพร้อมสู่การเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) หรือ AEC

อย่างไรก็ดีภายในงานสัมมนาได้มีปาฐกถาพิเศษภายใต้หัวข้อ “ภาพรวมเศรษฐกิจไทยปี 2555 การปรับตัวรับ AEC และทิศทางการพัฒนาที่อยู่อาศัย” โดย ยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ พร้อม ด้วยช่วงเสวนาพิเศษ ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้

• “ทิศทางการปรับตัวและยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ ธุรกิจรับสร้างบ้านใน อนาคต” โดย ศักดา โควิสุทธิ์ กรรมการกิตติมศักดิ์ สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน
• “บทบาทของวิศวกร และผู้รับเหมากับการพัฒนาวิชาชีพธุรกิจรับสร้างบ้าน” โดย อาจารย์ประสงค์ ธาราไชย นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ วาระปี 2551-2553
• “การปรับตัวและการพัฒนามาตรฐานงานออกแบบบ้านในอนาคต” โดย ทวีจิตร จันทรสาขา นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ วาระปี 2553 – 2555
• “ข้อมูลด้านที่อยู่อาศัย บทบาทสำคัญกับการพัฒนาธุรกิจรับสร้างบ้าน” โดย สัมมา คีตสิน ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ดำเนินรายการโดย ธีระศักดิ์ บุญวาสนา อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

ดร.พัชรา กล่าวต่อว่า สมาคมฯยังเตรียมจัดฝึกอบรมแบบเจาะลึกในด้านมาตรฐานวิชาชีพอีกจำนวน 6 ครั้ง กับ 6 หัวข้อพิเศษ โดยกำหนดจัดขึ้นต่อเนื่องติดต่อกันสองเดือนต่อ 1 ครั้ง เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน – กันยายน 2555 เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนามาตรฐานของธุรกิจรับสร้างบ้านเฉพาะทาง โดยวิทยากรผู้มีความรู้และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โครงการฝึกอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสมาชิกของสมาคมฯ และยังเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก อาทิ กลุ่มผู้รับเหมารายย่อย หรือผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมอบรมโครงการดังกล่าวได้เช่นกัน เพื่อเป็นการพัฒนากลุ่มบริษัทรับเหมาและผู้รับเหมารายย่อยอิสระ และผู้ที่สนใจสามารถที่จะเข้ามาสู่ธุรกิจรับสร้างบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานต่อไป ภายใต้หัวข้อดังนี้

• ครั้งที่ 1 อบรมวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2555
หัวข้อ การบริหารต้นทุน สำหรับธุรกิจรับสร้างบ้าน โดย อาจารย์ประสงค์ ธาราไชย นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2551 – 2553
• ครั้งที่ 2 อบรมวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2555
หัวข้อ การบริหารเวลา สำหรับธุรกิจรับสร้างบ้าน โดย อาจารย์ประสงค์ ธาราไชย นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2551 – 2553
• ครั้งที่ 3 อบรมวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2555
หัวข้อ การบริหารคุณภาพสำหรับธุรกิจรับสร้างบ้าน โดย อาจารย์ชาญนาวิน สุกแจ่มใส อดีตผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐาน ไอเอสโอ
• ครั้งที่ 4 อบรมวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2555
หัวข้อ การออกแบบ และพัฒนาการแบบบ้านพักอาศัยในประเทศไทย โดย ศ.ดร.บัณฑิต จุลาสัย คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หัวข้อ การสร้างแบรนด์การตลาดสำหรับธุรกิจรับสร้างบ้าน โดย รศ.ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ครั้งที่ 5 อบรมวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2555 หัวข้อ กฎหมายที่เกี่ยวข้องและจรรยาบรรณสำหรับธุรกิจรับสร้างบ้าน โดย คุณสมคิด โชติอ่ำ รักษาการ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาคาร จากกรุงเทพมหานคร
• ครั้งที่ 6 อบรมวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2555 หัวข้อ กลยุทธ์ทางธุรกิจและกลยุทธ์ทางการตลาดในธุรกิจรับสร้างบ้าน โดย
ปราโมทย์ ธีรกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โฟร์พัฒนา จำกัด
ศักดา โควิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท รอแยล เฮ้าส์ จำกัด
พัชรา ตัณฑยรรยง กรรมการผู้จัดการ บริษัท มีนบุรีรับสร้างบ้าน จำกัด
สุรัตน์ชัย กึงฮะกิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิ เอ็มเพอเร่อร์ เฮ้าส์ จำกัด
ศุภิชชา ชัยพิพัฒน์ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ซีคอน โฮม จำกัด

อย่างไรก็ดีสำหรับผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลและรายละเอียดได้ที่ www.hba-th.org

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved