» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

สวทช. อบรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีล้ำยุคให้ครูวิทย์ฯ หวังถ่ายทอดสู่นักเรียน
TNN : Technologymedia News 5/30/2012


สวทช.ร่วมพัฒนาครูวิทย์ฯ เน้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีล้ำยุค หวังถ่ายทอดสู่นักเรียนด้วยแนวคิดเติมความรู้ด้วยวิทยาศาสตร์ยุคใหม่ อาทิ นาโนเทคโนโลยีล้ำยุค จิ๋วแต่ทรงประสิทธิภาพ เชื้อเพลิงชีวภาพ เอนไซม์ที่มีความสำคัญทางอุตสาหกรรมฯ เทคโนโลยีวัสดุล้ำยุครอบตัว ฯลฯ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้จัดโครงการอบรม การบรรยาย สาธิต ปฏิบัติการและทัศนศึกษาห้องปฏิบัติการ ในหลักสูตร”วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีล้ำยุค” ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2555 สำหรับครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 240 คน ในเขตจังหวัดนนทบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี และสระบุรี ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เพื่อให้ครูสอนวิทยาศาสตร์ได้รับรู้ ได้เห็น และนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย/ล้ำยุค ได้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้นำไปประยุกต์ใช้และถ่ายทอดให้กับนักเรียนด้วยแนวคิดการเติมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ก้าวหน้า

ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่าการอบรมครูวิทยาศาสตร์ ภายใต้หลักสูตร “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีล้ำยุค” เป็นรูปแบบหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพครูวิทยาศาสตร์ ได้มีโอกาสรับรู้ถึงวิทยาการความก้าวหน้า และการค้นพบสิ่งใหม่ๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้ครูได้ก้าวทันเหตุการณ์ของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นสิ่งที่นอกเหนือจากความรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ที่มีอยู่ในกรอบตามหลักสูตร ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เองก็มีนักวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆ จำนวนมากและมีความเชี่ยวชาญด้านนั้นๆ อย่างลึกซึ้ง เราจะใช้ประโยชน์จากผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ได้อย่างไร จากปัญหาการขาดแคลนกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งเกิดจากไม่มีบุคลากรของประเทศเข้าสู่การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ครูสอนวิทยาศาสตร์มีจำนวนน้อย และทำอย่างไรจึงจะให้ครูวิทยาศาสตร์ได้มีโอกาสรับรู้เรื่องราวใหม่ๆ ด้านวิทยาศาสตร์เพื่อก้าวได้ทันโลก

ดังนั้น การจัดโครงการอบรมครูวิทยาศาสตร์ เพื่อเข้าไปช่วยเหลือในปัญหาเหล่านี้ โดยใช้ทรัพยากรบุคคลของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ซึ่งมีบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าในหลายๆ สาขา เช่น นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุศาสตร์ เทคโนโลยีดาราศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น ช่วยถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับครูสอนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อให้ครูสามารถนำไปประยุกต์ใช้และถ่ายทอดให้กับนักเรียนต่อไป”

ด้านดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า โครงการอบรมครูวิทยาศาสตร์ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีล้ำยุค” เป็นโครงการที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มอบหมายให้ สวทช. ดำเนินการเป็นโครงการนำร่องในปีงบประมาณ 2553 และได้ดำเนินการเป็นโครงการต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน ซึ่งที่ผ่านมามีครูวิทยาศาสตร์ได้เข้าร่วมอบรมกว่า 800 คน จากทั่วประเทศ ดังนั้นดำเนินงานกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และ สวทช. ได้ประสานขอความร่วมมือจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการคัดเลือกคณาจารย์เข้ารับการอบรม และประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆ เป็นผู้จัดอบรมในส่วนภูมิภาค และ สวทช. เป็นผู้รับผิดชอบด้านหลักสูตรการอบรม เพราะสวทช. ให้ความสำคัญกับการพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ ด้วยเล็งเห็นว่า ครู อาจารย์ เป็นฟันเฟืองหลักที่จะประสาทวิชา ความรู้ให้กับเยาวชน ซึ่ง สวทช. ได้มีโครงการพิเศษต่างๆ ที่มุ่งส่งเสริมให้ครู อาจารย์ ได้เพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ โดยเฉพาะการได้รับข้อมูลความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน ในสาขาที่ สวทช. มีความเชี่ยวชาญ ได้แก่ พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ โลหะและวัสดุ อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ และนาโนเทคโนโลยี

ตลอดระยะเวลา 3 วันของการอบรมครูวิทยาศาสตร์ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีล้ำยุค” ที่บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ทางสวทช. ได้จัดหลักสูตรการอบรมที่น่าสนใจ ซึ่งครู อาจารย์ที่เข้ารับการอบรมทุกท่าน จะได้รับฟังการบรรยายจากวิทยากรที่มีความสามารถ และจะได้ลงมือปฎิบัติในกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้วย จึงมั่นใจได้ว่าครู อาจารย์ที่เข้ารับการอบรมทุกท่านจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับใน 3 วันของการอบรมครั้งนี้ ไปประยุกต์ใช้ในการเรียน การสอน และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้รับสู่นักเรียนอย่างมีประสิทธิผลสูงสุดต่อไป

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved