» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

มูลนิธิข้าวไทยฯ จับมือ สนช. กระตุ้นเอกชนไทยแสวงโอกาสรับมือ AEC ยกระดับชาวนาไทยเข้าสู่ยุค “เกษตรสร้างสรรค์”
TNN : Technologymedia News 6/12/2012


สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. ร่วมกับ มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานแถลงข่าว “การจัดประกวดรางวัลนวัตกรรมข้าวไทย ประจำปี 2555 (Rice Innovation Award 2012)” เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้เกิดนวัตกรรมในอุตสาหกรรมข้าว ซึ่งถือเป็น “พืชเศรษฐกิจ” ที่มีชื่อเสียงและมีความสำคัญต่อประเทศไทยมากที่สุดประเภทหนึ่ง เพราะนอกจากจะสร้างรายได้ให้กับประเทศแล้ว ยังแสดงถึง “วิถีชีวิตและวัฒนธรรม” ของบรรพบุรุษที่สืบทอดต่อกันมายาวนาน

ดร. ขวัญใจ โกเมศ เลขาธิการมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า มูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประกวดรางวัลนวัตกรรมข้าวไทย ประจำปี 2555 เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ข้าวไทย โดยมีการประดิษฐ์คิดค้นเพื่อนำข้าวหรือส่วนต่างๆ ของข้าวมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ซึ่งสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ข้าวไทยได้มากขึ้น รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดสิทธิในเชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้นอีกด้วย และตั้งแต่ปีที่แล้วได้มีการแยกประเภทผลงานที่ส่งเข้าประกวดแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรม และ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นได้มีโอกาสในการแข่งขัน และเป็นการสนับสนุนการนำภูมิปัญญาพื้นบ้านมาประยุกต์ใช้ได้มากยิ่งขึ้น

ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูถัมภ์ และที่ปรึกษาอาวุโส สนช. กล่าวว่า ในรอบหลายปีที่ผ่านมามีเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องและอาจจะส่งผลกระทบต่อ “ข้าวไทย” และ “ชาวนาไทย” ไม่ว่าจะเป็นสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวน เช่น ฝน แล้ง น้ำท่วม การระบาดของแมลงและโรคที่ผิดปกติ รวมไปถึงผลสืบเนื่องจากข้อตกลงทางการค้าของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ที่กำหนดให้ประเทศในกลุ่มอาเซียนต้องลดภาษีสินค้าข้าวเป็นศูนย์

“ หากมองว่าเป็นโอกาสของประเทศไทยในการเปิดเสรีการค้าข้าวในฐานะที่ไทยเป็นผู้นำการส่งออกรายใหญ่ของโลกและมีความสามารถในการผลิตข้าวคุณภาพดี แต่ก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับการพัฒนาภาคการผลิตข้าวของประเทศสมาชิกรายอื่นๆ เพื่อสร้างให้เกิดประสิทธิภาพทั้งในกระบวนการผลิต และการตลาด ดังนั้น นอกจากการปรับปรุงการผลิตข้าวให้มีคุณภาพดีแล้ว การนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ร่วมกับความคิดสร้างสรรค์มาประยุกต์ใช้เพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์จากข้าวมีความเป็นเอกลักษณ์ สร้างความต่างที่ชัดเจนในตลาด ตลอดจนการความมั่นคงของพื้นที่การเพาะปลูกโดยเน้นการใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรให้คุ้มค่ามากที่สุด เพื่อให้เกิดเป็นเกษตรสร้างสรรค์ ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างรายได้ให้กับประเทศเพิ่มมากขึ้น ยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยได้อีกด้วย” ดร. สุเมธ กล่าว

ด้าน ศุภชัย หล่อโลหการ ผู้อำนวยการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. กล่าวว่า จากจำนวนผลผลิตข้าวโดยรวมเมื่อปีพ.ศ. 2554 พบว่าจีนเป็นผู้ผลิตข้าวรายใหญ่ที่สุดของโลก คือ 137 ล้านตันข้าวสาร รองลงมาคือ อินเดีย อินโดนีเซีย บังคลาเทศ และเวียดนาม มีปริมาณผลผลิต 95.98, 35.50, 33.20 และ 26.30 ล้านตันข้าวสาร ตามลำดับ สำหรับประเทศไทยเป็นผู้ผลิตข้าวลำดับที่ 6 ของโลกซึ่งมีผลผลิตข้าว 20.26 ล้านตันข้าวสาร (ที่มา: USDA Grain: world market and trade, march 2012) แต่ประเทศไทยมีการส่งออกข้าวของไทยมากที่สุดในโลก โดยมีปริมาณการส่งออกสูงถึง 10.50 ล้านตัน คิดเป็น 29.92% ของตลาดโลก

“ระยะเวลากว่า 7 ปี สนช. ได้ริเริ่มดำเนินการเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขันด้านข้าวในเชิงพาณิชย์ ซึ่งต่อไปข้าวไทยจะไม่ใช่เพียงสินค้าโภคภัณฑ์เท่านั้น แต่จะเป็นสินค้าเฉพาะที่มีมูลค่าเพิ่มสูงมากและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด ด้วยการพัฒนาธุรกิจใหม่บนฐานความรู้ และการใช้นโยบายเชิงรุกผ่านการสนับสนุนโครงการนวัตกรรมของ สนช. ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 30 โครงการ คิดเป็นมูลค่าการสนับสนุนกว่า 25 ล้านบาท ก่อให้เกิดการลงทุนรวม 304 ล้านบาท” ศุภชัย กล่าว

ศุภชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า สนช. เชื่อว่าการดำเนินแนวทางที่มีบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐ (สนช. และมูลนิธิข้าวไทยฯ) ผู้ประกอบการ และเกษตรกรไทยผู้ปลูกข้าวจะสามารถเร่งรัดให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมข้าวได้อย่างรวดเร็ว และประโยชน์ที่เกิดขึ้นจะกระจายไปในทุกภาคส่วน ดังนั้นประเทศไทยจึงต้องแสวงหาโอกาสใหม่ทางเศรษฐกิจที่เราสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน นั่นคือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูป โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวในกลุ่มของอาหารสุขภาพ (Functional Food) กลุ่มอาหารเพื่อความสะดวกสบาย (Ready & Easy) และกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและยา (Health Care) เพื่อสร้างธุรกิจใหม่ ตลาดใหม่ และแหล่งรายได้ใหม่ ทั้งยังลดโอกาสลดความผันผวนของราคาข้าวได้มากขึ้น เพราะไม่จำเป็นต้องขายในรูปของข้าวสารเพียงอย่างเดียว แต่สามารถจำหน่ายให้ผู้ผลิตสินค้านวัตกรรมในฐานะที่ข้าวเป็นวัตถุดิบสินค้านวัตกรรม ซึ่งเท่ากับเป็นการสร้างทางเลือกในการจำหน่ายผลผลิตให้กับเกษตรกร และหากมีการจัดการที่ดี เกษตรกรก็ยังสามารถทำความตกลงกับผู้ผลิตสินค้านวัตกรรม เพื่อส่งมอบผลผลิตที่มีคุณสมบัติตามต้องการ จึงอาจกล่าวได้ว่า ยิ่งมีการพัฒนานวัตกรรมข้าวไทยมากเท่าไร เกษตรกรไทยยิ่งมีโอกาสและทางเลือกมาขึ้นเท่านั้น ทั้งนี้ไม่ได้หมายถึงประเทศไทยควรยกเลิกการส่งออกข้าวสาร แล้วไปทำส่งออกผลิตภัณฑ์ข้าวแปรรูปอย่างเดียว เพราะจะกระทบต่อโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศได้

การจัดการประกวดรางวัลนวัตกรรมข้าวไทย ประจำปี 2555 นี้ ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 6 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมข้าวไทย ทั้งในรูปของผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต พร้อมทั้งกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวและพัฒนาความใฝ่รู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมข้าวไทย ตลอดจนเพื่อเชิดชูเกียรติและกำลังใจให้กับผู้คิดค้นนวัตกรรม ข้าวไทย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเปิดรับสมัครผลงาน จนถึงวันที่ 29 มิถุนายนนี้ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมไทยที่ www.thairice.org


จากซ้าย ดร. ขวัญใจ โกเมศ ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล และศุภชัย หล่อโลหการ ร่วมแถลงข่าว การจัดประกวดรางวัลนวัตกรรมข้าวไทย ประจำปี 2555

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

    สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย ชี้ อุตฯ ลวด - ท่อ ปี 63 โตแตะ 17.4 ล้านตัน 11/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved