» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

สวทช. แถลงผลสำเร็จผู้ประกอบการไทยคว้ารางวัลเหรียญทองเวที ITEX 2012 พร้อมเร่งเสริมผู้ประกอบการไทยรับมือ AEC
TNN : Technologymedia News 6/19/2012


สวทช. แถลงผลสำเร็จผู้ประกอบการไทยคว้ารางวัลเหรียญทองจากเวทีประชันนวัตกรรมล่าสุดที่ได้รับการยอมรับจากพันธมิตรและคู่ค้าทางธุรกิจนานาชาติ หรือ ITEX 2012 เร่งเสริมผู้ประกอบการไทยเตรียมความพร้อมรับมือ AEC

สุวิภา วรรณสาธพ รองผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในงานแถลงข่าวความสำเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีไทยที่เข้าร่วมโครงการกับศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สวทช. ได้รางวัลเหรียญทองจากงาน ITEX 2012 ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย ซึ่งเป็นเวทีประชันนวัตกรรมล่าสุดนานาชาติที่ได้รับการยอมรับในแวดวงคู่ค้าทางธุรกิจ ณ ห้องประชุม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สุวิภา วรรณสาธพ รองผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สวทช. กล่าวว่า สวทช. ในฐานะหน่วยงานที่มุ่งสร้างโอกาสธุรกิจไทยโดยใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เร่งสนับสนุนผู้ประกอบการของไทยด้วยการสร้างทรัพยสินทางปัญญาของตนเองเพื่อโอกาส AEC สวทช.จึงได้จัดเตรียมกลไกการสนับสนุนต่างๆ เพื่อพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทย ในระบบเศรษฐกิจโลก รวมทั้งแนวทางเชิงรุกในการบุกเบิกและขยายตลาดใหม่ในอาเซียน ตลอดจนเป็นตัวเชื่อมคู่ค้าและพันธมิตรใหม่ๆให้กับผู้ประกอบการไทยเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC

การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หรือ ASEAN Economic Community (AEC) ในปี 2558 ที่มี การเปิดเสรีในด้านการค้า การบริการ การลงทุน และการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือนั้น จะเปิดโอกาสให้ธุรกิจไทยได้มาก หากผู้ประกอบการเรามีความพร้อม สวทช. ในฐานะหน่วยงานที่มุ่งสร้างเสริมความเข้มแข็งและสร้างโอกาสให้ภาคธุรกิจไทยด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งในแง่การพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆเพื่อส่งมอบภาคเอกชนให้ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ การสนับสนุนภาคเอกชนในด้านการบริการวิจัย การรับจ้างทดสอบ หรือแม้กระทั่งการร่วมลงทุนตั้งบริษัทกับเอกชน เพื่อนำนวัตกรรมใหม่ๆออกสู่ตลาดอย่างรวดเร็ว โดยอาศัยองค์ความรู้และงานวิจัยต่างๆที่ สวทช.ได้ริเริ่มดำเนินการไว้ และการทำงานที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานหลักๆ ในภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้ สวทช.โดยศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเล็งเห็นผลกระทบของ AEC ที่จะเกิดขึ้นกับภาคธุรกิจและบริการของไทย จึงได้วางแนวทางตลอดจนกลไกสนับสนุนหลากหลายด้าน โดยในส่วนของศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สวทช. นั้นจะทำหน้าที่ส่งเสริมและเป็นพี่เลี้ยงให้กับผู้ประกอบการในการบุกเบิกและขยายตลาดผลิตภัณฑ์และบริการ โดยการให้คำปรึกษาและฝึกอบรมทางธุรกิจ วินิจฉัยธุรกิจ จัดให้พบที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อปิดจุดด้อย และเสริมจุดเด่นของผู้ประกอบการ ปรึกษาแนะนำแนวทางการวางแผนกลยุทธ์การตลาด รวมถึงเชื่อมโยงให้เข้าถึงทรัพยากรที่จำเป็น และเพิ่มโอกาสให้สามารถเข้าถึงตลาดและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การเพิ่มยอดขาย เพิ่มประสิทธิภาพของการผลิต การวางแผนการขยายตัวขององค์กร จนสามารถเติบโตได้อย่างเป็นระบบ และมีศักยภาพในการแข่งขัน เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเริ่มต้นธุรกิจและนำธุรกิจให้อยู่รอด

ตลอดระยะดำเนินการที่ผ่านมา 11ปี ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สวทช. ได้ทำการบ่มเพาะผู้ประกอบการเทคโนโลยใหม่ไปแล้ว กว่า 800 บริษัททั้งสาขาซอฟต์แวร์และสาขาธุรกิจเทคโนโลยี สร้างรายได้และการลงทุนเพิ่มประมาณ 900 ล้านบาทเกิดการจ้างงานรวม 1,372 อัตรา นอกจากนี้ศูนย์บ่มเพาะฯ ยังอยู่เบื้องหลังความสำเร็จและการเติบโตทางธุรกิจอย่างเข้มแข็งและมั่นคงของผู้ประกอบสาขาธุรกิจซอฟต์แวร์กว่า 205 ราย และผู้ประกอบการสาขาธุรกิจเทคโนโลยีจำนวน 22 ราย จากหลากหลายผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็น ผลิตภัณฑ์เพื่อพิทักษ์สิ่งแวดล้อม,สุขภาพ, เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์ และอื่นๆ อาทิ แบคทีเรียย่อยสลายคราบน้ำมันปิโตรเลียม (บ.ไฮกริม),เก้าอี้ทันตกรรมฝีมือคนไทย,เซ็นเซอร์เตือนภัยแล้งและปุ๋ยแบคทีเรียไรโซเบียมสร้างความแข็งแรงแก่พืชเศรษฐกิจ (ถั่วเหลือง)และชุดตรวจน้ำมันปลอม เป็นต้น

สำหรับแนวทางการออกไปบุกเบิกตลาดของผู้ประกอบการไทย ซึ่งต้องอาศัยความพร้อมในปัจจัยหลายๆด้าน ทั้งในแง่ของค่าใช้จ่าย ภาษา ขนบธรรมเนียม ฯลฯ เหล่านี้อาจเป็นความยากลำบากและต้นทุนที่สูงของผู้ประกอบการ รองผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า ในส่วนนี้ สวทช.ซึ่งทำงานเชื่อมโยงกับหน่วยงานหลักๆ ในภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ โดยเรามีความพร้อมและเชี่ยวชาญที่สามารถจะเป็นตัวเชื่อมคู่ค้าและพันธมิตรใหม่ๆให้กับผู้ประกอบการไทยผ่านกิจกรรมและเวทีต่างๆ โดยเมื่อเร็วๆนี้ ก็เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งว่า ผู้ประกอบการไทยที่ได้มาร่วมกับโครงการศูนย์บ่มเพาะธุรกิขของ สวทช.ได้ สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยอีกครั้ง ด้วยรางวัลชนะเลิศด้านเทคโนโลยี จากงาน International Invention, Innovation & Technology Exhibition (ITEX 2012) ครั้งที่ 23 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย ซึ่งงานดังกล่าว เป็นงานที่รวบรวมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัย,สถาบันการวิจัย, นักประดิษฐ์ของแต่ละบุคคลและองค์กรจากประเทศในกลุ่มอาเซียน,เอเชียและยุโรป เป็นจุดนัดพบสำหรับนักประดิษฐ์และนักลงทุนในการสำรวจความคิดทางธุรกิจและการค้าผลิตภัณฑ์สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมใหม่ๆ และยังเป็นเวทีอันทรงเกียรติสำหรับนักประดิษฐ์ที่คิดค้นนวัตกรรม ถือว่าหากใครผ่านเวทีดังกล่าวและได้รับรางวัลต่างๆ

“งานนี้จะเป็นใบเบิกทางที่ดีอย่างยิ่งสำหรับสินค้าและผลิตภัณฑ์ โดยบริษัทไฮกริม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทฯ ได้นำแบคทีเรียย่อยสลายคราบน้ำมันปิโตรเลียม นำมาพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สีเขียวเพื่ออุตสาหกรรม ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง และ 2 รางวัลพิเศษ Top Award คือ Golden Medal ด้านนวัตกรรม “Bioremediation Agent Developed to Greenovation Product ,The Best Invention in Biotechnology จากประเทศญี่ปุ่น,The Best Invention in Environment จากประเทศจีน ตามลำดับ และ บจก.วี ไบโอเทค ใช้แบคทีเรีย ไรโซเบียมสร้างความแข็งแรงแก่พืชเศรษฐกิจโดยเฉพาะถั่วเหลือง ได้รับรางวัลเหรียญทอง ในสาขา Agriculture เป็นต้น หวังว่า การได้รับรางวัลในครั้งนี้ จะเป็นใบเบิกทางที่สำคัญให้กับผู้ประกอบการ พร้อมก้าวสู่การแข่งขันในตลาด AEC อย่างเต็มภาคภูมิ ทั้งนี้ สวทช. ยังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยที่มีความประสงค์เดินหน้าพัฒนาธุรกิจสามารถติดต่อกับ สวทช.ได้ที่ Call Center 025648000” สุวิภา กล่าว

วสันต์ อริยพุทธรัตน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไฮกริม เอ็นไวรอนเมนทอล แอนด์ รีเสิรช์ จำกัด กล่าวเสริมว่า การได้รับรางวัลในครั้งนี้ ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งที่สำคัญ เนื่องจากมองว่ารางวัลที่ได้รับจะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผลิตภัณฑ์ที่วิจัยและพัฒนาขึ้นโดยคนไทย และเป็นโอกาสที่ดีในการขยายตลาดไปสู่ระดับภูมิภาคอาเซียนมากขึ้น เพราะในปี 2558 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจการค้าเสรีอาเซียน หรือ AEC การที่ผู้ประกอบการไทยหรืออุตสาหกรรมไทยได้เข้าร่วมการแข่งขันเพื่อแสดงศักยภาพของผลิตภัณฑ์ในเวทีนานาชาติ

ด้าน พันธ์ยศ ไวยากรณ์วิลาศ ซีอีโอ บริษัท V Biotech จำกัด กล่าวว่า รางวัล ITEX เป็นความภูมิใจและเป็นใบเบิกทางสำหรับการนำเทคโนโลยีของบริษัทฯ ออกสู่ตลาดเกษตรโลก ขอบคุณ สวทช.และศูนย์บ่มเพาะฯ ที่เป็นเพื่อนร่วมทางและเป็นพี่เลี้ยงคอยให้การสนับสนุนมาโดยตลอด

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved