» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

มทร.พระนคร ปรับระบบการเรียนการสอน พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
TNN : Technologymedia News 7/4/2012


ในปี พ.ศ.2558 จะมีการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดังนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงได้ตะหนักถึงความสำคัญ พัฒนาการเรียนการสอน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาและคณาจารย์

รศ.ดวงสุดา เตโชติรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พระนคร) กล่าวว่า “มทร.พระนคร มีแนวทางในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน รวมถึงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาและคณาจารย์ เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 โดยการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัย ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานระดับอาเซียนหรือระดับโลก ด้วยการส่งเสริมให้คณาจารย์และนักศึกษาเรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนและการดำเนินชีวิตมากยิ่งขึ้น เช่น การจัด English Camp โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแลนเดอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมเปิดสอบการวัดประสิทธิภาพก่อนจบ นอกจากนี้ทุกๆ หลักสูตรของมหาวิทยาลัยยังได้สอดแทรกความรู้ทางด้านไอทีและวิธีการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนอีกด้วย”

ด้าน ผศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รองอธิการบดีด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ มทร.พระนคร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับปีการศึกษา 2555 นี้ มทร.พระนคร มีการปรับหลักสูตรให้เข้าเกณฑ์ TQF (Thailand Qualification Framework) คือ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งเป็นเครื่องมือวัดคุณภาพมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา โดยจะแตกต่างจากการเรียนการสอนแบบเดิม คือ การเรียนแบบ TQF จะกำหนดกรอบให้ทุกสาขาวิชานักศึกษาจะต้องได้รับความรู้ 5 ด้าน คือ 1.ด้านคุณธรรมจริยธรรม (Ethics and Moral), 2.ด้านความรู้ (Knowledge), 3.ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills), 4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ-ทักษะทางสังคม (Interpersonal Skills and Responsibility) และ 5.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical Analysis ,Communication and Information Technology Skills) แต่หากรายวิชาใดที่เป็นวิชาปฏิบัติ จะเพิ่มทักษะด้านที่ 6 คือ ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ คือนักศึกษาต้องมีความสามารถในการปฏิบัติการแบบองค์รวม สามารถนำวิชาความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับการดำรงชีวิตได้ ดังนั้นเราจึงสามารถรับรองได้ว่าบัณฑิตทุกคนที่จบการศึกษาจาก มทร.พระนคร ล้วนเป็นคนคุณภาพ สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยแห่งโลกอาชีพ” ผศ.สุภัทรา กล่าวในตอนท้าย

ที่มา : www.thaipr.net

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved