» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

วธ. ร่วมภาคีเครือข่าย เปิดตัวหนังสือนักเขียนชายแดนใต้ “ตามรอย…บ้านของพระราชา”
TNN : Technologymedia News 8/15/2012


๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ ที่ สถาบันคึกฤทธิ์ สมชาย เสียงหลาย ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวเปิดโครงการต้นแบบนักเขียนชุมชน “ตามรอยบ้านของพระราชา” ว่า กระทรวงวัฒนธรรม ตะหนักถึงความสำคัญในการใช้มิติทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนา ๕ จังหวัดชายแดนใต้ จึงร่วมกับเครือข่ายภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ชายแดนใต้ จัดโครงการต้นแบบนักเขียนชุมชน ตามรอย “บ้านพระราชา” ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป มีทักษะและเข้าใจกระบวนการในงานเขียน ทั้งงานเขียนบันทึก งานเขียนเชิงสารคดี และการถ่ายภาพ โดยถ่ายทอดตามความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องราวในท้องถิ่นของตน เอง ซึ่งในครั้งนี้โครงการฯดังกล่าว จะนำร่องในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เพื่อให้เยาวชนสื่อความหมายผ่านงานเขียนถึงวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และประวัติศาสตร์ ซึ่งถือเป็นทุนทางสังคมที่มีคุณค่า สามารถกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปหันมาสนใจประวัติศาสตร์ท้องถิ่น จนเกิดความสำนึกในคุณค่าของบ้านเกิด นำมาซึ่งความสามัคคีต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดนราธิวาส ยังเป็นพื้นที่อันเป็นที่ตั้งของ “พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์" ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่เรียกกันว่า “บ้านของพระราชา” ด้วยพระองค์ท่านได้เสด็จพระราชดำเนินมาประทับแรมทุกปี และได้เยี่ยมเยือนพสกนิกรตลอดมา ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ทุรกันดารเช่นไรก็ตาม ทรงส่งเสริมสนับสนุนทั้งศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต การศึกษา และอาชีพ อย่างจริงจังและต่อเนื่องมาโดยตลอด

สมชาย กล่าวอีกว่า ได้คัดเลือกเยาวชนระดับมัธยมศึกษา อุดมศึกษา และประชาชนทั่วไปในเขตจังหวัดนราธิวาส หรือจังหวัดอื่นในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่น้อยกว่า ๕๐ คน มาเข้าร่วมโครงการฯ โดยจัดค่ายกิจกรรม และเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านงานเขียน การถ่ายภาพ และการบรรณาธิการมาบรรยายให้ความรู้ รวมทั้งลงพื้นที่เก็บข้อมูลในสถานที่จริงก่อนลงมือเขียน จากนั้นนำเสนอผลงานเพื่อให้คณะวิทยากรพิจารณาขัดเกลา เพื่อจัดพิมพ์ผลงานเป็นหนังสือ “ตามรอย...บ้านพระราชา” จำนวนกว่า ๑,๐๐๐ เล่ม ซึ่งเป็นหนังสือสารคดีแห่งวิถีบันดาลใจในรอยทางพอเพียงของพระราชาผ่านสายตาเยาวชนนักเขียนชายแดนใต้ บรรจุไว้ด้วยเรื่องราวดีๆมากมาย โดยเฉพาะแรงบันดาลใจจ ากสามัญชนที่ยึดวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ชายแดนใต้ และจะมีการนำไปเผยแพร่ตาม ห้องสมุด สถาบันการศึกษา องค์กร ชมรมต่างๆ นอกจากนี้ กระทรวงวัฒนธรรมจะมีการต่อยอดโดยนำไปทำเป็นภาษายาวี และภาษาต่างประเทศเพื่อให้นานาชาติ รวมถึงกลุ่มประชาคมอาเซียนได้รับรู้ถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนใต้ และในอนาคตจะนำเรื่องเรื่องดีๆในหนังสือเล่มนี้ทำเป็นหนังสั้นเพื่อเผยแพร่ในรูปแบบสื่อสมัยใหม่อีกด้วย

ที่มา : www.thaipr.net

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved