» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

เยอรมนีจับมือ 5 ประเทศอาเซียน และจีน พัฒนาครูอาชีวศึกษา เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
TNN : Technologymedia News 8/17/2012


มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี และมหาวิทยาลัยบูรพา ภายใต้กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) จัดการประชุมระดับภูมิภาคเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะเชิงปฏิบัติของครูอาชีวศึกษาของประเทศไทย ลาว มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม และจีน การประชุมครั้งนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการเครือข่ายความร่วมมือระดับภูมิภาคเพื่อพัฒนาคุณภาพครูอาชีวศึกษา ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างสถาบันการศึกษาของ 6 ประเทศดังกล่าว เพื่อส่งเสริมการผลิตและพัฒนาครูอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน

โครงการนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (BMZ) ให้ปฏิบัติงานในนามของรัฐบาลเยอรมนี โดยมีระยะเวลาดำเนินงาน 3 ปี (ตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 - ธันวาคม พ.ศ. 2556)

ศ.ดร. นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กล่าวว่า ปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ คือ แรงงานที่มีคุณภาพ ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานที่มีคุณภาพ เนื่องจาก ครูอาชีวะมีไม่เพียงพอ และที่มีอยู่ส่วนหนึ่งยังต้องเพิ่มทักษะ รวมทั้งครูจบใหม่ ซึ่งยังขาดทักษะและประสบการณ์ ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อการผลิตแรงงานที่มีคุณภาพและเพียงพอตามความต้องการของตลาดแรงงาน ดังนั้นการปรับปรุงการผลิตกำลังคนในระบบอาชีวศึกษา จึงเป็นสิ่งจำเป็นและสอดคล้องกับกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) ที่มุ่งพัฒนาครูยุคใหม่ให้มีคุณภาพ”

“โครงการเครือข่ายความร่วมมือระดับภูมิภาคเพื่อพัฒนาคุณภาพครูอาชีวศึกษานี้ จะช่วยสนับสนุนแผนพัฒนาของไทยดังกล่าว และยังเสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาในภูมิภาค การประชุมระดับภูมิภาคที่จัดขึ้นที่กรุงเทพฯ ในครั้งนี้ เป็นวาระสำคัญอีกครั้งหนึ่ง ที่สถาบันการศึกษาต่างๆ ในภูมิภาค จะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ เพื่อพัฒนาครูและศักยภาพของหน่วยงาน เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งเป็นเป้าหมายหนึ่งที่สำคัญในการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ภายในปีพ.ศ. 2563” รศ. ดร.นำยุทธ กล่าวเสริม

มร. โทมัส ชโรเดอร์ ผู้อำนวยการโครงการ RCP กล่าวว่า เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศในประชาคมอาเซียนและจีนมีการพัฒนาในอัตราเร่ง ระบบการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมอาชีพ จึงจำเป็นที่จะต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานที่จะเกิดขึ้น ซึ่งการอาชีวะและเทคนิคศึกษาต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสนองตอบต่อนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี โดยผลิตกำลังคนที่มีสมรรถนะตามความต้องการของตลาดแรงงาน โครงการเครือข่ายความร่วมมือระดับภูมิภาคเพื่อพัฒนาคุณภาพครูอาชีวศึกษา มุ่งส่งเสริมคุณภาพของครูอาชีวศึกษา โดยปรับปรุงสมรรถนะในการปฏิบัติงาน โดยร่วมมือกับหน่วยงานการศึกษาต่างๆ ที่เป็นสมาชิก ในการพัฒนาทั้งด้านการสอนและการวิจัย รวมทั้งการปรับปรุงหลักสูตรต่างๆ และการจัดการการเรียนรู้ต่างๆ ให้สอดคล้องกันอีกด้วย

การพัฒนาและการฝึกอบรมด้านอาชีวศึกษาเป็นสาขาหนึ่งที่ GIZ มีความเชี่ยวชาญ และให้ความสำคัญในการร่วมมือกับนานาประเทศ ความร่วมมือทางวิชาการไทย-เยอรมัน ได้ดำเนินมากว่า 55 ปีแล้ว โดยเริ่มจากการก่อตั้งโรงเรียนเทคนิคไทย-เยอรมันในปี พ.ศ. 2502 ซึ่งถือได้ว่าการอาชีวศึกษาเป็นสาขาแรกของความร่วมมือทางวิชาการไทย-เยอรมัน นับแต่นั้นมา การศึกษาจึงกลายเป็นสาขาหนึ่งที่สำคัญของความร่วมมือ นอกจากนี้ GIZ ยังได้ร่วมมือกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาค ปรับปรุงคุณภาพการอาชีวศึกษาตั้งแต่ระดับนโยบายไปจนถึงระดับปฏิบัติ

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved