» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

บีโอไอเผยผลศึกษาความเชื่อมั่นนักลงทุนต่างชาติ สิทธิประโยชน์จากบีโอไอเป็นสิ่งดึงดูดการลงทุน
TNN : Technologymedia News 8/31/2012


บีโอไอเผยผลศึกษาและวิเคราะห์ความเชื่อมั่นนักลงทุนต่างชาติในประเทศไทยประจำปี 2555 พบส่วนใหญ่ยังใช้ไทยเป็นฐานการผลิต และมีแผนจะขยายการลงทุน รวมทั้งเชื่อมั่นเศรษฐกิจในปีนี้จะสร้างรายได้เพิ่มขึ้น ขณะที่เหตุผลสำคัญ ในการรักษาระดับการลงทุนหรือขยายกิจการในไทย นักลงทุนให้ความสำคัญกับสิทธิประโยชน์ของบีโอไอเป็นปัจจัยหลัก

อรรชกา สีบุญเรือง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ เปิดเผยถึงการศึกษา “ โครงการศึกษาและวิเคราะห์ความเชื่อมั่นนักลงทุนต่างชาติในประเทศไทยประจำปี 2555” โดยสำนักงานฯ ได้คัดเลือกและมอบหมายให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศระหว่างประเทศเป็นผู้ดำเนินการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งได้ส่งแบบสอบถามให้กับบริษัทต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทย ทั้งกลุ่มที่ได้รับและไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอ รวม 3,228 ราย พบว่า มีการส่งแบบสอบถามกลับมาจำนวน 408 ราย และอีกกว่า 30 รายที่ได้ดำเนินการสัมภาษณ์เชิงลึก และพบว่า ระหว่างปี 2555 – 2556 นักลงทุนต่างชาติส่วนใหญ่ร้อยละ 65.20 ยังคงรักษาระดับการลงทุนที่มีในประเทศไทย และอีกร้อยละ 31.62 มีแผนที่จะขยายกิจการในปี 2555 นี้

โดยเหตุผลหลักที่ใช้ในการตัดสินใจในทิศทางดังกล่าว คือ สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจาก บีโอไอ มากที่สุด ถึงร้อยละ 73.14 ส่วนเหตุผลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในลำดับถัดมา คือ ร้อยละ62.77 เชื่อมั่นว่าไทยมีโครงสร้างพื้นฐานที่เพียงพอ ขณะที่เหตุผลอันดับสามคือ ด้านแรงงาน พบว่าร้อยละ 42.82 เชื่อมั่นว่าไทยมีแรงงานเพียงพอ

นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในปัจจุบัน กับประเทศคู่แข่ง 9 ประเทศ ได้แก่ จีน อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา สปป.ลาว สหภาพพม่า และเวียดนาม พบว่า สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนของ BOI การระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล กฎหมายศุลกากร ความสะดวกในการประกอบธุรกิจ การเข้าถึงแหล่งเงินกู้ ระบบขนส่ง สาธารณูปโภค ไทยเหนือกว่าคู่แข่งทั้ง 9 ประเทศ

ในส่วนการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติ พบว่า ปัญหาทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในบางประเทศและปัญหาภัยทางธรรมชาติไม่ส่งผลกระทบต่อรายได้ของนักลงทุน โดยยังเชื่อมั่นต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในปี 2555 นี้ และเชื่อว่าจะมีรายได้และกำไรเพิ่มมากขึ้นจากปีก่อน

“ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาประกอบกับการจัดสัมมนาในวันนี้นอกจากเพื่อชี้แจงถึงผลวิเคราะห์ที่ได้จากโครงการศึกษา การจัดสัมมนาในวันนี้ยังเป็นเวทีที่สำคัญเวทีหนึ่งที่เปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนให้ผู้ประกอบการสามารถนำเสนอข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอื่นๆ ซึ่งนอกจากจะทำให้ผลการศึกษาที่ได้มีความสมบูรณ์มากขึ้น ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของสำนักงานฯ ทำให้สำนักงานฯ สามารถให้บริการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และสนองความต้องการของผู้ประกอบการได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ บีโอไอ จะนำมาเป็นข้อมูลพื้นฐานสำคัญ เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ตลอดจนการกำหนดมาตรการสนับสนุนให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งจะทำให้ไทยมีศักยภาพและสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้ โดยจะส่งผลให้นักลงทุนต่างชาติเชื่อมั่นและสนใจที่จะดำเนินธุรกิจในไทยอย่างต่อเนื่อง” เลขาบีโอไอ กล่าว

ที่มา : www.thaipr.net

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

    สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย ชี้ อุตฯ ลวด - ท่อ ปี 63 โตแตะ 17.4 ล้านตัน 11/9/2562

    เดลต้านำเสนอดาต้าเซ็นเตอร์ยุค IoT ภายในงาน Data Center Solution Day 2019 Thailand 9/9/2562

    ครม.เศรษฐกิจ คลอดแพคเกจ 7 ด้าน เร่งรัดการลงทุน 9/9/2562

    สวทช. จัดงาน THAILAND TECH SHOW 2019 โชว์งานวิจัย 234 ผลงาน พร้อมจัดพิชชิ่ง 11 ผลงานเด่นปี’62  6/9/2562

    เตรียมจัดใหญ่ “แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019” มหกรรมด้านนวัตกรรมเพื่ออุตฯ การพิมพ์ – แพคเกจจิ้ง ใหญ่สุดของเอเชีย  5/9/2562

    ซัมซุง ร่วมกับ บีโอไอ จัดงาน “Samsung Electronics Sourcing Fair in Southeast Asia”  5/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved