» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.กมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกรคนใหม่
TNN : Technologymedia News 9/21/2012


เรียน สมาชิกและคณะกรรมการสภาวิศวกร

ผมขอขอบพระคุณสมาชิกทุก ๆ ท่าน ที่ให้การสนับสนุนให้ผมได้รับเลือกตั้ง เป็น กรรมการสภาวิศวกรอีกวาระหนึ่ง ในคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ ๕ (๒๕๕๕ – ๒๕๕๗)

สภาวิศวกรได้จัดการประชุมคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ ๕ ครั้งที่ ๑-๑/๒๕๕๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้อง China ชั้น ๒ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน กรุงเทพมหานคร

ในวาระการเลือกนายกสภาวิศวกร อุปนายกสภาฯ คนที่ ๑ และ อุปนายกสภาฯคนที่ ๒ คณะกรรมการได้กรุณาให้ความเห็นชอบ ลงคะแนนเลือก ดร.กมล ตรรกบุตร ให้ทำ หน้าที่นายกสภาวิศวกรในคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ ๕ (๒๕๕๕ – ๒๕๕๗) ผมใคร่ขอกราบขอบพระคุณท่านคณะกรรมการทุกท่าน มา ณ ที่นี้ ด้วยความขอบคุณ อย่างสุดซึ้งและจริงใจ

ท่านกรรมการ ดร.การุญ จันทรางศุ ได้รับเลือกเป็นอุปนายกสภาฯ คนที่ ๑ ท่าน กรรมการประสงค์ ธาราไชยได้รับเลือกเป็นอุปนายกสภาฯ คนที่ ๒

ในวาระถัดมาเป็นการพิจารณาแต่งตั้งเลขาธิการ และเหรัญญิก ผม ในฐานะนายกสภา วิศวกร นำเสนอและได้รับความกรุณาจากคณะกรรมการสภาวิศวกรให้ความเห็นชอบ แต่งตั้งกรรมการเกชา ธีระโกเมน ทำน้าที่เลขาธิการฯ และ กรรมการชัชวาล คุณค้ำชู ทำหน้าที่เหรัญญิกฯ ผมใคร่ขอกราบขอบพระคุณท่านคณะกรรมการทุกท่าน มา ณ ที่นี้ อีกครั้งหนึ่ง

ผมก็จะขอเรียนให้สมาชิก และคณะกรรมการสภาวิศวกรทุกท่านได้มั่นใจว่า ผมจะ บริหารสภาฯ ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ พรบ วิศวกร 2542 ทั้งนี้จากประสบการณ์ ที่ได้รับสะสมมาในการเริ่มทำงานในสำนักงาน ก.ว. / ก.ส. มาก่อนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 โดยทำงานในอนุกรรมการฯต่างๆ และการทำหน้าที่กรรมการ Board ใน คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (ก.ว.) ของกระทรวงมหาดไทย มาหลายสมัย และการทำหน้าที่กรรมการสภาวิศวกรมา 2 สมัย

รวมทั้งที่สำคัญคือการร่วมตอบคำถามต่างๆ ใน Webboard ทั้งของวิศวกรรมสถาน แห่งประเทศไทย และของสภาวิศวกรมาโดยตลอดจนถึงทุกวันนี้ จะสามารถนำข้อมูลต่างๆ ทั้งข้อขัดข้องเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม หรือข้อเสนอแนวทางการปรับปรุง การควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม และ ข้อมูลอื่นๆ มาประกอบการบริหารจัดการสภาวิศวกรให้เดินไปได้อย่างเป็นระบบ และ มีความโปร่งใสต่อไป

ในส่วนของวิสัยทัศน์ในการทำงาน ผมก็จะร่วมกับคณะกรรมการสภาวิศวกร ช่วยกัน กำหนดแนวทางการทำงานให้บรรลุเป้ าหมายของหน่วยงานภายใต้ความร่วมมือในการ ทำงานเป็นทีม ให้ความสำคัญทุกคนในทีมงาน และการกำหนดมาตรฐานการทำงาน ให้สอดคล้องนโยบายของส่วนรวมและเป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งการปลูกฝัง ให้ผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานสภาวิศวกรมีความภูมิใจในหน้าที่การงาน และให้บริการ สมาชิกและผู้เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพและจริงใจ

ผมก็ขอกราบขอบพระคุณสมาชิกและคณะกรรมการสภาวิศวกรทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง ครับ

ขอขอบคุณ
ดร.กมล ตรรกบุตร
นายกสภาวิศวกร
21-09-2555

ชื่อ-ชื่อสกุล ดร.กมล ตรรกบุตร
Dr.Kamol TAKABUT
วัน เดือน ปี เกิด 27 สิงหาคม 2493 อายุ 61 ปี
Born august 27, 1950
หน่วยงานที่ทำงานปัจจุบัน บริษัท อิตาเลียนไทยเพาเวอร์ จำกัด
Recent Office Italian-Thai Power Co., Ltd.

ตำแหน่งปัจจุบัน
- ที่ปรึกษา CEO
- คณะกรรมการประสานงานเพื่อเตรียมการจัดตั้งโครงสร้างพื้นฐานพลังงานไฟฟ้ านิวเคลียร์
- นายกสภาวิศวกร สภาวิศวกร
- นายกสมาคมวิชาการและเทคนิค ไทย ฝรั่งเศส

ความเชี่ยวชาญ
- วิศวกรรมโรงไฟฟ้า (Power Plant Engineering)
- พลังงานและพลังงานทดแทน
- การบริหารโครงการ

ที่อยู่
บริษัท อิตาเลียนไทยเพาเวอร์ จำกัด
ชั้น 43 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ เพชรบุรีตัดใหม่ กทม 10310
โทร 02-716-1160 Mobile 081-170-1533
Fax 02-716-1169 Email kamol.takabut@gmail.com

ประวัติการศึกษา
- ปริญญาตรี วศ.บ. (เกียรตินิยม) สาขาเครื่องกล ( พ.ศ. 2516 )
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (สจพ.)
- ปริญญาโท วศ.ม. สาขานิวเคลียร์เทคโนโลยี ( พ.ศ. 2519 )
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาเอก Dr. Ing. ( Thermodynamiques & Energétique ) ( พ.ศ. 2526 )
Perpignan Université, 66025 Perpignan, FRANCE
- ประกาศนียบัตร Institute of Director (IOD) ( พ.ศ. 2549 )

ผลงานที่สำคัญ (ความรู้ความสามารถที่ทำงานที่ผ่านมา)
- ผู้ช่วยผู้ว่าการวิศวกรรมโรงไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 2551-2553
- กรรมการ คณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย
- ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมเครื่องกล การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 2548-2551
- กรรมการ รก.ผู้จัดการใหญา บริษัทผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็ฯ จำกัด 2546-2549
(บริษัทร่วมทุน กฟผ. ปตท. และ กฟน.)
- กรรมการ Board สภาวิศกร 2542-2544
- กรรมการ Board ตณะกรรมกาควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (ก.ว.) 2541-2542
- กรรมการสภาฯ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนตรเหนือ 2531-2533, 2540-2542
- กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2544-2546
- กรรมการทบวงฯ คณะกรรมการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเอกชน ทบวงมหาวิทยาลัย 2542-2545
- ประธานกรรมการวิชาการเครื่องกล วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (ว.ส.ท.) 2 วาระ
- กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก Perpigman University, 66025 Perpigman, FRANCE ปี พ.ศ. 2533, 2553
- กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ปริญญา โท/เอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธบุรี
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- นายกสมาคมศิษย์เก่า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (สจพ.)2540-2542
- นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศกรรมศาสตร์ สจพ. หลายสมัย
- นายกสมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส (THAI-FRANCE TECHNICAL ASSOCIATION, TFTA)

เกียรติยศ
- วิศวกรดีเด่น กฟผ. ปี 2545/2546
- ศิษย์เก่าดีเด่น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved