» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

ส.อ.ท. – สอศ. จับมือแก้วิกฤติแรงงาน เร่งผลักดันบุคคลากรระดับอาชีวศึกษาสู่ภาคอุตสาหกรรม
TNN : Technologymedia News 9/27/2012


สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) จับมือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดกิจกรรม “สถานประกอบการ พบ สถานศึกษา” เพื่อจัดกลุ่มการรับนักศึกษาฝึกงาน และทวิภาคี เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมา ณ วิทยาลัยพณิชยการบางนา ถ.บางนา-ตราด กม.1 โดยได้รับเกียรติจาก เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และรองเลขาธิการ สภาอุตสาหกรรมฯ ร่วมงานดังกล่าว

ถาวร ชลัษเฐียร รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรม ถือเป็นปัญหาที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยที่ผ่านมาพบว่า ปริมาณการผลิตกำลังคนระดับอาชีวศึกษา เพื่อป้อนเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมยังไม่เพียงพอ ทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนแรงงานอย่างรุนแรง ดังนั้น เพื่อให้การผลิตและการพัฒนากำลังคนเป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับความต้องการทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ พร้อมกับส่งเสริมบุคคลากรในภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมให้มีขีดความสามารถสูงขึ้น อีกทั้งยังเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับอาชีวศึกษาได้เรียนรู้ มีประสบการณ์ในการทำงานจริง มีรายได้ระหว่างเรียน จบแล้วมีงานทำ และในขณะเดียวกันยังทำให้สถานประกอบการได้แก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝีมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ สภาอุตสาหกรรมฯ และ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงได้มีการลงนามความร่วมมือ “การพัฒนาบุคลากรระดับอาชีวศึกษา” เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา โดยความร่วมมือดังกล่าวจะมีการพัฒนาบุคลากรระดับอาชีวศึกษา ในรูปแบบของการส่งเสริมการรับนักศึกษาฝึกงานและทวิภาคีอย่างเป็นรูปธรรม และมีการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่นักศึกษาและสถานประกอบการมากขึ้น โดยมีตัวอย่างความสำเร็จของการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบทวิภาคี ของกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ ซึ่งใช้ชื่อโครงการว่า “โรงงาน – โรงเรียน” เป็นแนวทางปฏิบัติ

“เพื่อให้ทราบถึงจำนวนความต้องการนักศึกษาที่ชัดเจน สภาอุตสาหกรรมฯ จึงได้ดำเนินการสำรวจความต้องการกำลังคนระดับอาชีวศึกษา จาก 97 บริษัทขึ้น และพบว่าผู้ประกอบการยังมีความต้องการกำลังคนสูงถึง 5,382 คน โดยสาขาที่มีความต้องการจากภาคอุตสาหกรรม มากที่สุด 3 ลำดับแรก คือ สาขาช่างเชื่อม สาขาเครื่องกล และสาขาไฟฟ้า อิเลคทรอนิกส์ ตามลำดับ” ถาวร กล่าว

ถาวร ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า แนวทางในการปฏิบัติของสถานประกอบการที่ต้องการรับนักศึกษาฝึกงาน คือ สถานประกอบการต้องสนับสนุนค่าเบี้ยเลี้ยง 200 บาท / วัน สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน 1,500 บาท / เดือน ค่าที่พัก 1,500 บาท / เดือน จัดทำประกันอุบัติเหตุ จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล จัดกิจกรรมให้ความรู้นักศึกษาในหัวข้อที่จำเป็น และสวัวดิการอื่นๆ ที่สถานประกอบการเห็นสมควร ส่วนนักศึกษาทวิภาคีจะมีมาตรฐานในการรับ คือ ต้องเป็นนักศึกษาที่จบการศึกษาระดับ ปวช. ที่จะศึกษาต่อในระดับ ปวส. เป็นเวลา 2 ปี โดยต้องทำงานไปด้วย และเป็นพนักงานฝึกหัดด้วย โดยพนักงานฝึกหัดจะได้รับประสบการณ์ทำงานตรงจากที่ทำงาน ได้รับค่าจ้าง และสวัสดิการระหว่างปฏิบัติงาน โดยมีสภาพการจ้างงาน เป็นพนักงานรับเหมาช่วงสัญญา 2 ปี และสามารถทำงานล่วงเวลาได้ มีการเรียนการสอนในโรงงาน 1 วัน / 1 สัปดาห์ (ทุกวันอาทิตย์) และเมื่อจบการศึกษาระดับ ปวส. แล้ว พนักงงานฝึกหัดจะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจำ ส่วนในเรื่องค่าตอบแทน นักศึกษาทวิภาคี จะได้รับเงินเดือน 9,000 บาท / เดือน ค่าอาหารกลางวัน 1,000 – 1,500 บาท / เดือน ชุดพนักงาน อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล โบนัส ประกันสังคม สวัสดิการต่างๆ ที่เท่าเทียมกับพนักงานบริษัท รวมถึงยังจะได้รับเงินช่วยเหลือและสนับสนุนจากบริษัท รวมทั้งสิ้น 14,800 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากจังหวัดบ้านเกิดถึงที่พักที่บริษัทจัดหาให้ ค่าเทอม ค่าที่พัก และค่าเดินทางของอาจารย์มาสอนที่บริษัท เป็นต้น

ที่มา : www.thaipr.net

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved