» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดการประชุมรับฟังร่างแผนกลยุทธ์ เพื่อขับเคลื่อนมาตรฐานฝีมือแรงงานไทย เตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC
TNN : Technologymedia News 10/10/2012


กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในฐานะหน่วยงานหลักที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงแรงงาน ในการดำเนินภารกิจเตรียมความพร้อมด้านมาตรฐานฝีมือแรงงานไทย ให้มีมาตรฐานทัดเทียมเป็นที่ยอมรับของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ได้จัดให้มีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างแผนกลยุทธ์ขับเคลื่อนมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติให้เป็นที่ยอมรับ (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๔๔๘) จากผู้ประกอบการ และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เป็นกิจกรรมภายใต้ “โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์ขับเคลื่อนมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นที่ยอมรับ (พ.ศ.๒๕๕๖ – พ.ศ.๒๕๕๘)” ซึ่งสำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ได้มอบหมายให้สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติเป็นที่ปรึกษาและดำเนินการจัดกิจกรรม โดยได้รับเกียรติจากรองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน แพทย์สุรเดช วลีอิทธิกุล เป็นประธานในงาน และฟังการบรรยายจาก ดร.ปิติ ศรีแสงนาม นักวิชาการจากศูนย์อาเซียนศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในหัวข้อ “กรณีศึกษาการเปิดเสรีการค้าภาคบริการ โอกาสและความอยู่รอดของแรงงานไทย” เมื่อเร็วๆ นี้ ณ โรงแรมปรินซ์พาเลส มหานาค

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีเป้าหมายที่จะผลักดันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับอาเซียน และดำเนินการตามกรอบยุทธศาสตร์ในการยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานในภูมิภาคอาเซียน โดยมุ่งหมายให้ประเทศไทยมีบทบาทในการเป็นผู้นำในอาเซียนร่วมกับประเทศอื่นๆได้อย่างมีศักยภาพ ตลอดจนเร่งดำเนินการ ให้เกิดการยอมรับมาตรฐานฝีมือระหว่างประเทศ เพื่อรองรับและอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายแรงงาน ภายใต้ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘

ว่าที่ ร.ต. สมศักดิ์ พรหมดำ ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ กล่าวถึงการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมของไทยไว้ว่า “เนื่องจากมีการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น เริ่มก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ใช้ทักษะ (Skilled Workers และ Multi-Skilled Worker) มากขึ้น และจะก้าวไปสู่การผลิตบนพื้นฐานองค์ความรู้ (Knowledge -based) ต่อไปในไม่ช้า อีกทั้งไม่นานต่อจากนี้ ประเทศไทยจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเต็มตัวในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งจะทำให้เกิดการไหลเวียนอย่างเสรี ของสินค้า บริการ การลงทุน และที่สำคัญคือแรงงาน ซึ่งนับเป็นการท้าทายและเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งรับผิดชอบต่อการพัฒนากำลังแรงงานของประเทศให้สอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ และเตรียมรองรับกับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี จึงต้องเร่งพัฒนาและยกระดับฝีมือแรงงานไทยให้มีมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและต้องผลักดันให้มาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับอาเซียน ซึ่งจำเป็นต้องมีแผนกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนที่ชัดเจนและให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการกำหนดแผนงาน”

ด้านรองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นายแพทย์สุรเดช วลีอิทธิกุล กล่าวว่า “รัฐบาล โดยกระทรวงแรงงานได้ให้ความสำคัญกับทิศทางนโยบายของประเทศในการพร้อมรับการก้าวไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ด้านแรงงานที่จะมาถึงในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งจะต้องมีความพร้อมทั้งในเชิงรุกที่จะสามารถทำให้ไทยได้ประโยชน์จากการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีให้มากที่สุด และในเชิงรับที่ต้องปกป้องและแก้ไขผลกระทบในแง่ลบต่างๆ ที่อาจเกิดกับแรงงานไทย การดำเนินการรณรงค์ ผลักดัน และขับเคลื่อน “ระบบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” เพื่อพัฒนามาตรฐานและผลิตภาพแรงงานไทยและตลาดแรงงานไทยสู่การยอมรับในระดับสากล ส่งผลให้การบริหารจัดการเพื่อเตรียมพร้อมและรองรับข้อตกลง AEC ด้านแรงงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ที่สามารถใช้สำหรับการเคลื่อนย้ายแรงงานที่มีทักษะฝีมือเดียวกัน ทำให้แรงงานมีความคล่องตัวในการเคลื่อนย้ายมากขึ้นเพราะมีเกณฑ์กลางรองรับ ขณะที่ผู้ประกอบการและนายจ้างก็จะได้แรงงานที่มีคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐานอีกด้วย โดยต่อไปอาจพัฒนาไปสู่การจัดตั้งองค์กรกลางที่จะจัดการเรื่องมาตรฐานฝีมือกลางของกลุ่มอาเซียน เพื่อความเป็นเอกภาพในการจัดระดับและรับรองฝีมือแรงงาน”

ที่มา : www.thaipr.net

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved