» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

“พลังงานบริสุทธิ์” โชว์ศักยภาพโซล่าร์ฟาร์ม กดปุ่มจ่ายไฟให้ กฟภ. ได้แล้ว 8 เมกะวัตต์ ที่จังหวัดลพบุรี
TNN : Technologymedia News 11/21/2012


บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (EA) โชว์ศักยภาพโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แห่งแรกของบริษัทที่จังหวัดลพบุรี ขนาดกำลังการผลิต 8 เมกะวัตต์ ล่าสุดกดปุ่มจ่ายไฟให้กับ กฟภ. ได้แล้วเมื่อประมาณกลางเดือนตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา พร้อมเดินหน้าเตรียมขาย IPO จำนวน 560 ล้านหุ้น เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เพื่อระดมเงินทุนสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกำลังการผลิต 90 เมกะวัตต์ ที่จังหวัดนครสวรรค์ เป็นโครงการต่อไป อีกทั้งยังมีแผนขยายการลงทุนไปยังจังหวัดลำปางและจังหวัดพิษณุโลกอีกโครงการละ 90 เมกะวัตต์ ส่งผลให้บริษัทจะมีกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 4 โครงการรวม 278 เมกะวัตต์ในปลายปี 2558

สมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (EA) เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โครงการแรกของบริษัทฯ ขนาดกำลังการผลิต 8 เมกะวัตต์ ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ล่าสุดสามารถเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) ด้วยการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ได้แล้วตั้งแต่ประมาณกลางเดือนตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา ซึ่งถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทำให้บริษัทจะเริ่มมีรายได้จากธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ของปีนี้เป็นต้นไป

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีโครงการโรงไฟฟ้าขนาดกำลังการผลิต 90 เมกะวัตต์ ที่จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดหาเงินทุนสำหรับใช้ในการก่อสร้างโครงการ รวมถึงในจังหวัดลำปาง และจังหวัดพิษณุโลก อีกโครงการละ 90 เมกะวัตต์ ซึ่งจะมีการลงทุนในปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 ตามลำดับ ส่งผลให้ บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ หรือ EA จะมีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวนรวมทั้งสิ้น 4 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตรวม 278 เมกะวัตต์ ซึ่งทุกโครงการ ได้มีการทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

"การที่โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โครงการแรกของ EA สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับ กฟภ.ได้ตามแผนที่วางเอาไว้ ถือเป็นความสำเร็จในก้าวแรกของเรา และเชื่อว่าจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนในการขายหุ้นไอพีโอ 560 ล้านหุ้น เพื่อระดมทุนก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แห่งที่ 2 ขนาดกำลังการผลิต 90 เมกะวัตต์ ในจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งจะเริ่มมีการลงทุนในปี 2556 ต่อไป" สมโภชน์ กล่าว

สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ (APM) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (EA) กล่าวว่า EA เตรียมเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 560 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.10 บาท โดยขณะนี้ได้ยื่นคำขอพร้อมแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) แล้ว และอยู่ระหว่างการพิจารณาคำขออนุญาตโดยสำนักงาน ก.ล.ต.

โดยปัจจุบัน EA มีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 317 ล้านบาท และจะมีทุนชำระแล้วหลังการเพิ่มทุน IPO เป็น 373 ล้านบาท โดยมีแผนจะนำเงินไปลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาด 90 เมกะวัตต์ ในจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งถือเป็นธุรกิจที่รัฐบาลให้การสนับสนุนในการใช้พลังงานทดแทน อีกทั้งกลุ่มผู้บริหารของ EA ล้วนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และยังมีทีมวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการก่อสร้างและบริหารจัดการโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นจุดเด่นของ EA ที่มีเป้าหมายจะก้าวขึ้นเป็นผู้นำของธุรกิจพลังงานทดแทนต่อไปในอนาคต ดังนั้นจึงเชื่อมั่นว่า EA จะเป็นหนึ่งในทางเลือกที่สร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับนักลงทุน

ทั้งนี้ บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (EA) ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล (B100) น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว กลีเซอรีนบริสุทธ์ และวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์พลอยได้จากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล โดยบริษัทฯ ได้รับอนุญาตเป็นผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 (ผู้ค้าน้ำมันที่มีปริมาณการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงประมาณ 120 ล้านลิตรต่อปีขึ้นไป) และเป็นผู้ผลิตรายต้น ๆ ของประเทศไทยที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน (RSPO : Roundtable on Sustainable Palm Oil )

บริษัทฯ มีแผนขยายธุรกิจไปยังการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม เพื่อจำหน่ายกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ทั้งหมดให้แก่การไฟฟ้าของภาครัฐ ตามนโยบายการสนับสนุนการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ซึ่งบริษัทมีเป้าหมายจะประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวนรวม 4 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตรวม 278 เมกะวัตต์ ประกอบด้วยโครงการขนาดกำลังการผลิต 8 เมกะวัตต์ ในจังหวัดลพบุรี และโครงการโรงไฟฟ้าขนาดกำลังการผลิต 90 เมกะวัตต์ในจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดหาเงินทุนสำหรับใช้ในการก่อสร้างโครงการ รวมถึงในจังหวัดลำปาง และจังหวัดพิษณุโลก อีกโครงการละ 90 เมกะวัตต์

สำหรับผลการดำเนินงานของ บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ ในส่วนของรายได้รวมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา จาก 2,539.04 ล้านบาท ในปี 2552 เพิ่มเป็น 2,624.81 ล้านบาทในปี 2553 และ 5,423.98 ล้านบาทในปี 2554 คิดเป็นการเพิ่มขึ้น 3.38% ในปี 2553 และ 106.64% ในปี 2554 ขณะที่งวด 6 เดือนแรกของปี 2555 บริษัทมีรายได้รวม 2,804.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.14% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายน้ำมันไบโอดีเซล น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว และวัตถุดิบและผลพลอยได้ ส่วนกำไรสุทธิในปี 2552 อยู่ที่ 47.46 ล้านบาท ปี 2553 อยู่ที่ 26.91 ล้านบาท และปี 2554 อยู่ที่ 63.02 ล้านบาท ขณะที่งวด 6 เดือนแรกของปี 2555 บริษัทมีกำไรสุทธิ 64.34 ล้านบาท

สมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

    สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย ชี้ อุตฯ ลวด - ท่อ ปี 63 โตแตะ 17.4 ล้านตัน 11/9/2562

    เดลต้านำเสนอดาต้าเซ็นเตอร์ยุค IoT ภายในงาน Data Center Solution Day 2019 Thailand 9/9/2562

    ครม.เศรษฐกิจ คลอดแพคเกจ 7 ด้าน เร่งรัดการลงทุน 9/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved